ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน BR

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N


ประเทศ : ไต้หวัน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : EVA AIRWAYS ( BR )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSENหนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ตไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาวลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลีกำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562

- ชมเทศกาลน้ำแข็งประดับไฟยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ชมเทศกาลหิมะที่เกาะแสงอาทิตย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (กลางวัน) สนุกเต็มที่ที่ EVERLAND พร้อมดูโชว์พื้นเมือง อาบน้ำแร่ออนเซน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นชมตึกไทเป 101 น้ำดื่มบริการทุกวัน เล่นสกีหิมะที่ฮาร์บิน ดูโชว์ว่ายน้ำแข็ง ชมโชว์ DRUM CAT
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ไต้หวัน กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSEN


10.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน P ( KLM ) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

12.30 น.
ออกเดินทางสู่ไทเป โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 062 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

17.00 น.
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักและแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพที่ดี พัก Longbon Resort (hot spring) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

สาย
รถโค้ช สู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบตและยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ท่านชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง33 กิโลเมตร ครึ่งบน เหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงเมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับสามของไต้หวัน เป็นเมืองใหม่ที่มีการวางผังเมือง อย่างเป็นระเบียบ นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซึ่งท่านสามารถเลือกชมทั้งสินค้าแบรด์นเนมและสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถชิมอาหารพื้นเมืองของไต้หวันได้อีกด้วย พักที่ En Vogue หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ไทเป

สาย
นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติ และรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากอนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน นำท่านชมตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากับ สยามพาราก้อนของเมืองไทย

12.00 น. (เที่ยง)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **สามารถเลือกทานอาหารหลากหลายชนิดที่ food court ชั้น B1ของตึก Taipei 101**ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งและเลือกชิมอาหารพื้นเมืองต่างๆของไต้หวัน อาทิเช่น บัวลอยเผือก เส้นหมี่ลุกชิ้นแคะ อาเกะฯลฯ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุ ต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพ ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **สามารถเลือกทานอาหารค่ำได้บริเวณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตซื่อหลิน อาทิเช่น เต้าหู้เหม็น, ไก่ทอดยักษ์, หอยทอด, ซาลาเปาทอด, เส้นหมี่หอยนางรม, ชานมไข่มุก, น้ำมะระปั่น ฯลฯ** นำท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป พักที่ Everspring หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

10.30 น.
เหิรฟ้าม่งหน้าสู่ฮาร์บินโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR768 บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

13.30 น.
ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองน้ำแข็งฮาบิ้น มัคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับท่าน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเดินทางต่อสู่ สวนเสือขาว หรือสวนเสือหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือ และสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรง แยกจากกัน

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก LONGDARUIJI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ไต้หวัน ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านออกเดินทาง ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองใจกลางเมืองฮาร์บิน จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าพิ้นเมืองของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื่อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผมไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซนทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไ ม่เหมือนใคร...จากนั้น เดินทางต่อสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บินด้วย...

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางต่อเพื่อชม มหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


1.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก..จากนั้น จากนั้นนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชมการแสดงการว่ายน้ำแข็งของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน (มีอาการแจกแบบปิคนิก เนื่องจากไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารกลางวัน)

13.00 น.
เดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาบิ้น ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบินโดยมีเจ้าหน้าที่ทางทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

15.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เกาหลี โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 767

19.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไทเป ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง ท่านสามารถช้อบปิ้งสินค้า DUTY FREE (อิสระอาหารค่ำ)

22.30 น.
เดินทางต่อกลับสู่ไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 061
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮาบิน สายการบินตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (ชั้นทัศนาจร) ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ วีซ่าเข้าประเทศจีน ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 5 คืน อาหารตามที่ระบุในรายการ จัดนำเที่ยวตามรายการ มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของที่ระลึกจากทางบริษัท (กระเป๋าเดินทางและบัตรช้อบปิ้งสินค้าที่ KING POWER) อุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ / ผ้าพัคอ / หมวกไหมพรม (รับแจกของแจกที่จีน)


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

-หมายเหตุ เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลักเงื่อนไข

 

หมายเหตุ

*           บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

*           บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

*           หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*           บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

*           รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*           ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

*           กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

*           หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอวีซ่า

*   หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

*   รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

*   สำเนาบัตรประชาชน

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

*    ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท

*    ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**กรณีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป จะมีมัคคุเทศก์จากไทยเดินทางไปด้วย**

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com