ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CI

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน


ประเทศ : ไต้หวัน

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : CHINA AIRLINES ( CI )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – ช็อปปิ้งย่านโรงแรมเถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – วัดกวนอู – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี ซากูระ)อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมพระทิตย์ขึ้น – ไทจง - (15:15-16:06) นั่งรถไฟหัวจรวดไปไทเป – นั่งรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562

อาบน้ำแร่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/ อุทยานอาหลีซัน /ชมป่าสน 2,000 ปี นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระทิตย์ขึ้น / ชิมชาอูหลง / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / นั่งรถไฟหัวจรวด อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่+สเต็ก / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ไต้หวัน กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – ช็อปปิ้งย่านโรงแรม


9.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

11.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI 834

15.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม เชิญท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยรอบๆบริเวณโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญที่จุดหนึ่งในจังหวัดเถาหยวน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู จงลี่) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน หรือ อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกับแหล่งช็อปปิ้งบริเวณโดยรอบโรงแรม ที่เป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและไต้หวัน มีร้านค้าให้เดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจ พักที่ FULLON HOTEL JHONGLI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://jhongli.fullon-hotels.com.tw

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – วัดกวนอู – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (EINHAN HOTEL)

บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชี วิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) หลังรับประทานอาหารค่ำ อาบน้ำแร่ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง พักที่ RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.taii.com.tw/en/room.php สำคัญ กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่อาหลีซันพร้อมกับอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี ซากูระ)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน (ภัตตาคาร ลวี่ ณ ภัตตาคาร เหย่เจิน)

บ่าย
จากนั้นนำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป นำท่านสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องม

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หัวซินหยวน) จากนั้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย พักที่ WUN-SUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.xn--rht54sl46a2kk.tw

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมพระทิตย์ขึ้น – ไทจง - (15:15-16:06) นั่งรถไฟหัวจรวดไปไทเป – นั่งรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง


4.30 น.
นำทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซัน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (อวี้ซัน : 玉山) มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (หัวซินหยวนข้าวต้ม) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง เจียอี้

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ สเต็ก)

บ่าย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) จากนั้นนำทุกท่านสัมผัส รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า 250 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ต่อจากนั้นนำทุกท่านเดินทางขึ้น รถไฟฟ้า MRT ไปอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวนที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

14.00 น.
อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835

17.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม......
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
 • 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • 8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • 9. รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.        บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.        บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.        หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.        บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

5.        รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.        ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.        กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.        มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.        หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ทุกกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

*** ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางเงื่อนไข

การยกเลิก

       1.          สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

2.          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป   คืนเงินทั้งหมด

3.          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

4.          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

5.          ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน    เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

       6.          ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว

1.  หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป

3.  หลักฐานการทำงาน

·         หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท

·         ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ

·         นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า *** จำเป็นต้องมี

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

1.     ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa)  และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

2.     ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application

และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

3.     ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com