ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน เดอร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน  เดอร์


ประเทศ : ไต้หวัน

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน เดอร์ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - จงเรี่ยฉือ -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ - เคาท์ดาวน์ไทเปวันที่สอง ตึกไทเป101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ) - ศูนย์ประการังแดง- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASI ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่พัก 5 ดาว วันที่สาม ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หนาดโถฟาร์มชิ้งจิ้งวันที่สี่ ฟาร์มชิงจิ้ง(ซื้ออาหารเลี้ยงแกะ ชมโชว์ม้า ) -ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - DUTY FREE-นั่งรถไฟความเร็วสูง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน เดอร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ไต้หวัน วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - จงเรี่ยฉือ -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ - เคาท์ดาวน์ไทเป


5.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 GATE 4 ROW D โดยสายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

7.00 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองไทเป โดยเที่ยวบินที่  TG 634

11.30 น.
ถึงท่าอากาศยานเถาเหยีวน เมืองเถาหยวน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร และรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนซิตี้สูท

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวันเพราะพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอู่เจี้ยวภัตตาคาร 200 ล้าน หลังอาหาร นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าาใบรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลา นำคณะท่าน เคาท์ดาวน์ปีใหม่ในเทเป ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าโรงแรม พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ไต้หวัน วันที่สอง ตึกไทเป101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ) - ศูนย์ประการังแดง- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASI ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่พัก 5 ดาว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % **รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ** จากนั้นนำคณะท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจ ได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา นำทุกท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASIS ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงาม และยังมีแปลงดอกไม้หลากสีที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจ อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น
บริการอาหารเย็น อาหารพิเศษ แบบสเต๊ก บาร์สลัด หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี ชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGERพลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม 5 ดาว แท้ๆๆ ( แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว ) FRESH FIELDS หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ไต้หวัน วันที่สาม ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หนาดโถฟาร์มชิ้งจิ้ง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบูที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน หลังอาหาร นำคณะท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนาดโถ

เย็น
บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าโรงแรมพักที่ : SWEDEN HOLIDAY หรือเทียบเท่า บนฟาร์ชิ้งจิ้ง www. SWEDENHOLIDAY.COM.TW/

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ไต้หวัน วันที่สี่ ฟาร์มชิงจิ้ง(ซื้ออาหารเลี้ยงแกะ ชมโชว์ม้า ) -ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง


เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง แต่เป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด และ มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือ ฟาร์มชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้คนมาเที่ยวและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟาร์มที่ไว้เลี้ยงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ และ ในบริเวณฟาร์มท่านสามารถสัมผัสแกะ ได้อย่างใกล้ชิด หรือ สนุกสนานกับการขี้ม้าที่แสนน่ารักจากนั้นนำท่านสู่เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรดและขนมอื่นๆอีกมากมายที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ นำคณะท่านชมวัดหลงซานสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันดั้งเดิม มีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนหลังห้องโถง และส่วนกลางห้องโถง ประติมากรรมมังกรหิน ที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้า พ่อกวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในวัด

เย็น
บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - DUTY FREE-นั่งรถไฟความเร็วสูง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อ.

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรซี่ฟู๊ด หลังอาหาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นำทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ DUTY FREE ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนเนมมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวดเพื่อ นั่งรถไฟหัวจรวด สู่เมืองเถาหยวน (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความทันสมัยสะดวกสบายที่สุดเดินทางถึงสถานีรถไฟเถาหยวนใช้เวลาเพียง15-20 นาที

เย็น
บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.00 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635

21.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • อัตราค่าบริการนี้รวม • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ) • ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง • ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ • ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน. • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตราค่าบริการไม่รวม • ค่าทำพาสปอร์ต • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ • ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % • หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.


หมายเหตุ

หมายเหตุ      บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายเงื่อนไข

หมายเหตุ

1.              บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.              บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.              หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.              บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

5.              รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.              ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.              กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.              มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.              หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว

1.         หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา

2.         รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป

3.         หลักฐานการทำงาน

·        หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท

·        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ

·        นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน

4.         สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า *** จำเป็นต้องมี***

5.         สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

1.         ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa)  และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

2.         ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์

และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

3.         ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com