ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน FD

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N


ประเทศ : เวียดนาม

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIR ASIA ( FD )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ / เดินทางเข้าที่พักเดินทางไปดาลัท (รถ) -สวนดอกไม้เมืองดาลัท– เข้าสู่ที่พักวังกษัตริย์เบ๋าได๋ - หุบเขาแห่งความรัก - บ้านการ์ตูน Crazy House - ตลาดกลางเมืองดาลัทเดินทางกลับโฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อนอุโมงค์กูจี- ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดัม-ไปรษณีกลาง - ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน - กลับกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ / เดินทางเข้าที่พัก


13.00 น.
ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3724

20.30 น.
ถึงสนามบินกรุงโฮจิมินห์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เมือง แนะนำเส้นทางพร้อมเล่าประวัติอันน่าสนใจ โดยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ จากนั้น เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมอาหารแบบเวียดนามแท้ๆ จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เวียดนาม เดินทางไปดาลัท (รถ) -สวนดอกไม้เมืองดาลัท– เข้าสู่ที่พัก


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 5 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพที่ตลอดสองข้างทาง ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดข้ามสะพาน La Nga ชมภาพบ้านเรือนมากมายที่ปลูกสร้างบนน้ำและเยี่ยมชมท้องถิ่นที่ชาวบ้าน practice sericulture แวะเมือง Bao Loc และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเมือง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
เดินทางต่อ....ถึงเมืองดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกห้อมล้อมโดยขุนเขาที่เขียวขจี เต็มไปด้วยป่าสน ทะเลสาบ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับจะสุกเหลืองอร่าม สวยงามไปทั้งขุนเขา ความสวยงามและสงบร่มเย็นของดาลัทเองที่ทำให้ครั้งหนึ่งฝรั่งเศสมีโครงการที่จะสถาปนาให้ดาลัทเป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐอินโดจีน ที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อราวปลายศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่สวนดอกไม้ ที่อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟ ที่สวยที่สุดในเวียดนาม ที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เป๋าได๋ บนเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ ท่านจะพบกับดอกไม้ นานา พันธุ์โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว เพราะสภาพอากาศที่เหมาะสมทำให้ดอกไม้ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่โต และสวยงามยิ่งนัก

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เวียดนาม วังกษัตริย์เบ๋าได๋ - หุบเขาแห่งความรัก - บ้านการ์ตูน Crazy House - ตลาดกลางเมืองดาลัท


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำชมเดินทางเพื่อชม บ้านการ์ตูน Crazy House พบกับความน่ารักของการสร้างบ้านในแต่ละสไตล์ ตามจินตาการของผู้สร้าง...จากนั้น เดินทางต่อสู่ หุบเขาแห่งความรัก ให้ท่านชมเนินเขาแห่งความรัก พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย ณ เนินเขาแห่งนี้ ได้เพลิดเพลินกับพันธุ์ไม่เมืองหนาว ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกที่โอบล้อมได้ขุนเขา ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
นำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์ เป๋าได่ พระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศก่อนเดินทางต่อสู่ตลาดกลางเมืองดาลัท ให้ท่านอิวสระช้อบปิ้งกับสินค้าพิ้นเมืองตามอัธยาศัย

เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เวียดนาม เดินทางกลับโฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
จัดเก็บสัมภาระเพื่ออำลาที่พัก จากนั้น เดินทางกลับเข้าเมืองโฮจิมินห์ โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมทาอันน่าสนใจของเมือง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
เดินทางต่อเข้าสู่เมืองโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านชมความคลาสสิคของนครโฮจิมินห์ยามเย็น โดยนั่งรถสามล้อพื้นเมือง หรือ ซิโคล่ ( 1 ท่านต่อ 1 คัน ) ท่านจะได้สัมผัสชีวิตของชาวเวียดนามและสถาปัตยกรรมที่สวยงามระหว่างตะวันตกและตะวันออกซึ่งผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารลอยน้ำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือเคล้าเสียงเพลงพื้นเมือง ชมความงามของสองแม่น้ำไซ่ง่อนที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านประวัติศาสตร์ และความงาม ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เวียดนาม อุโมงค์กูจี- ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดัม-ไปรษณีกลาง - ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน - กลับกรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
เดินทางมุ่งหน้าสู่อุโมงค์กูจี (60กม.จากเมือง) ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองไซ่ง่อน 

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอจิมินห์ นำท่านนั่งสามล้อผ่านชมไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก …จากนั้นอิสระช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้านที่ท่านรักก่อนเดินทางกลับ

16.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเลทส์ทราเวลคอยอำนวยความสะดวก

18.00 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวเบินที่ FD3725

19.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาม ส่งอำลาท่าน ณ ที่มายเดิม พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ ( ชั้นทัศนาจร )
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 • ค่าเข้าชมหุ่นกระบอกน้ำ
 • ค่าล่องเรือที่อ่าวฮาลองเบย์ และอาหารซีฟูดส์บนเรือ
 • มัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • แถมฟรี...ของที่ระลึกจากบริษัท และ บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ KING POWER


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com