ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VN

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D


ประเทศ : เวียดนาม

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : VIETNAM AIRLINES ( VN )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - นั่งรถสามล้อพื้นเมือง โฮจิมินห์ – เมืองดาลัท – น้ำตกเพ็นน์ – พระราชวังเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - เจดีย์ตรึกลาม – ล่องเรือทะเลสาบเตรียนลาม ดาลัท – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - นั่งรถสามล้อพื้นเมือง


12.00 น. (เที่ยง)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถวแอล (L) เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดนาม เจ้าหน้าที่ของ ASIA HOLIDAY คอยให้การต้อนรับ และอำนายความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

14.00 น.
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 850

15.30 น.
เดินทางถึง นครโฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมือง นำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมความคลาสสิกของนครโฮจิมินห์ยามเย็น โดยนั่งรถสามล้อพื้นเมือง หรือ ซิโคล่ ( 1 ท่านต่อ 1 คัน )

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซ่ง่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก AMARA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – เมืองดาลัท – น้ำตกเพ็นน์ – พระราชวังเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - เจดีย์ตรึกลาม – ล่องเรือทะเลสาบเตรียนลาม


เช้า
รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

7.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 464

8.30 น.
ถึงสนามบิน เมืองดาลัท หรือปารีสน้อยแห่งเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเพ็นน์ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองดาลัท ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่บริสุทธิ์พร้อมชมความงามของธรรมชาติ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม นำท่าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตรึกลาม วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตรียนลาม นำท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบเตรียนลาม ทะเลสาบใหญ่ที่กั้นไว้ด้วยขุนเขาใหญ่น้อยและตื่นตากับทิวสน ที่เป็นสนพันธุ์ที่หาดูยาก นำท่านชม พระราชวังเบ๋าได๋ หรือพราชวังฤดูร้อน อดีตเป็นที่พระราชวังของจักรพรรดิเบ๋าได๋ องค์สุดท้ายของราชวงศ์เหงียน ภายในพระราชวังแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องทำงาน, ห้องบรรทม, ห้องรับแขก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก DALAT HOTEL, DALAT หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เวียดนาม ดาลัท – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

8.30 น.
ออกเดินทางจาก เมืองดาลัท โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 465

9.30 น.
ถึงสนามบิน นครโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เช่น ชุดอ๋าวหญ่าย (ชุดประชาติของชาวเวียดนาม), รองเท้าไม้,กระเป๋าสุภาพสตรี, ขนม, อาหารแห้ง, เรือไม้นานาชนิด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านดินทางสู่อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก KIMDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินทันเชิงยัท เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.30 น.
ออกเดินทางจากเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 851

13.00 น.
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ การบินไทย เละสายการบินระหว่างเมืองในประเทศจีนตามรายการ (ชั้นทัศนาจร)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีอื่น ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน
 • มัคคุเทศก์จากไทย บริการตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางเกิน 15 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • กระเป๋าเดินทางและบัตรส่วนลดช้อบปิ้งสินค้าที่คิงส์เพาเวอร์


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน 


* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามาร ถ้ายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
*** 15 ท่านมีมัคคุเทศก์เดินทางจากไทยไปด้วย***

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com