ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ิBL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง


ประเทศ : เวียดนาม

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : JETSTAR AIRWAY ( ิBL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย วันที่สอง สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านจิวเวลรี่ – ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่วันที่สาม ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เวียดนาม วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย


8.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ E สายการบิน JETSTAR AIRWAYS(BL)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.30 น.
เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS(BL)เที่ยวบินที่ BL668

14.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย นำท่านเดินทางสู่ Vincom Mega Mall Royal City ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงฮานอยท่านจะได้พบกับร้านสินค้านานาชนิด ร้านอาหาร และแหล่งพักผ่อนให้ความบันเทิงของชาวเวียดนามได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหาร

หัวค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เวียดนาม วันที่สอง สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านจิวเวลรี่ – ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม สุสานท่านโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เปิดเวลา 07.30) *** ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 5 พฤศจิกายน สุสานท่านโฮจิมินห์จะปิดเพื่อนำศพท่านโฮจิมินห์ไปอาบน้ำยา จะสามารถถ่ายรูปด้านนอกสุสานได้เท่านั้น *** สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ และ บ้านท่านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบตะวันตก เยี่ยมชมเจดีย์ทรัน ก๊อก (Tran Quoc) เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนามจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ170กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือ จะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่างนิงห์(Quang Ninh)ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า1,000เกาะส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียกก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเลถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลาเรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้าๆบนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้นอ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งเรื่อง Indochine ระหว่างทางนำท่านแวะชมร้านสมุนไพรจีน ท่านสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรต่างๆอาทิ,ตังถังเช่า,หรือบัวหิมะพร้อมมีหมอตำราจีนให้คำปรึกษา เดินทางถึงเมืองฮาลองนำท่านชมร้านจิวเวลรี่ให้ท่านได้เลือกซื้อของประดับจากอัญมณีหลากหลายชนิด เช่น หยก พลอย ไข่มุก ซึ่งมีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงแพง จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปที่ร้านผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าอเนกประสงค์ หมอน ชุดชั้นใน กาแฟ และ ขนมท้องถิ่นอีกหลากหลาย

หัวค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ตอิสระเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเวียดนาม พักที่ City Bay Palace Hotel หรือเทียบเท่า3ดาว(ฮาลอง)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เวียดนาม วันที่สาม ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน มานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ชมกระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD) พร้อมกับการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ระหว่างทาง นำท่านแวะทำธุระส่วนตัว พร้อมกับเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ศูนย์หัตถกรรมคนพิการที่เมืองไฮดวง ศูนย์หัตถกรรมแห่งนี้ เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ให้โอกาสคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองในสงครามเวียดนาม ได้สร้างรายได้ในการเลี้นงตนเอง ซึ่งสินค้าที่นี่เป็นสินค้าที่ทำมาจากฝีมือล้วนๆ และงดงามมาก เดินทางต่อถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าดงซวนและ ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล เป็นต้น ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น

หัวค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า3ดาว(ฮานอย)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เวียดนาม วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

11.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)เที่ยวบินที่ BL667

13.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….
อัตรานี้รวม

  • R ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ R ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามที่ระบุในรายการ R ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ R ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ R ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย R ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )


อัตรานี้ไม่รวม

  •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้  ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา  ค่าวีซ่าเข้าเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า  ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น  ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ


หมายเหตุ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง  มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com