ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N


ประเทศ : เวียดนาม

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุงนั่งสามล้อ-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนนชอบปิ้ง 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำสุสานโอจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรม- กลับกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ - ฮานอย - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง


5.30 น.
ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

7.30 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560

9.00 น.
ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย แนะนำเส้นทางพร้อมเล่าประวัติอันน่าสนใจ โดยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮาลอง หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง และถ้ำดวนโก ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์สด ๆ บนเรือ อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อสู่กรุงฮานอย ให้ท่านได้อิสระ .....ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับฝั่ง เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศคันเดิม

เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เวียดนาม นั่งสามล้อ-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนนชอบปิ้ง 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
จัดเก็บสัมภาระเพื่ออำลาที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮานอย .. ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ 2 ข้างทาง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของเมืองฮานอย สถานที่สำคัญจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางนั่งสามล้อชมเมืองฮานอย ผ่านชมวิภีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง ที่สัญจรโดยรถจักรยานยนต์ กันอย่างขวักไขว่ เพลิดเพลินกันเต็มที่ จากนั้น เดินทางต่อสู่สถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮานอย ข้ามสะพานโค้งสีแดง (สะพานรัศมีอาทิตย์) ชม วัดหยกขาว หรือ วัดหงอกเซิน ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ กลาง ทะเลสาบคืนดาบ (โฮฮวานเกี๋ยม) ซึ่งถือว่าเป็น HEART OF HANOI ที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนถือเป็นสัญญลักษณ์ของฮานอย ชม ทาพรัว (หอคอยเต่า) กลางทะเลสาบคืนดาบ ให้ท่านอิสระกับการช้อบปิ้งสินค้า ณ ถนน 36 สาย ถนน ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองฮานอย เพลิดเพลินอิระกันเต็มที่กับของฝากของที่ระลึกให้กับคนทางบ้านที่ท่านรัก…

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ THANG LONG ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พัก SUNRISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เวียดนาม สุสานโอจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรม- กลับกรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ ) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เข้าชม วัดวันเมียว หรือ วิหารวรรณกรรม เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งของเวียดนาม ตั้งอยู่ในกรุงฮานอย มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ซึ่งเป็นยุคของ ราชวงศ์หลี่ โดยพระเจ้าหลี่ ไท ตง โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ ปราชญ์ชาวจีน ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง หลังจากผ่านเข้าประตูทางเข้าวัดแล้ว เป็นที่ตั้งของตึกดาวลูกไก่ ซึ่งเป็นแหล่งที่เหล่านักอักษรศาสตร์ใช้ท่องบทกวี เมื่อผ่านประตูแห่งความสำเร็จ (เชื่อกันว่าอธิษฐานสิ่งใดที่ดีงามจะได้สิ่งนั้น) ก็จะพบกับลานโล่งล้อมรอบสระน้ำใหญ่ที่มีชื่อว่า สระแสงงาม เวลาแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่องที่ผิวน้ำจะสะท้อนเข้าสู่ประตูใหญ่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ลานโล่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของแผ่นหินจารึกชื่อของ จอหงวน ที่ผ่านการสอบหลักสูตร 3 ปี ซึ่งแต่ละแผ่นตั้งอยู่บนหินรูปเต่า ที่มีจำนวนถึง 82 แผ่น จากที่เคยมีอยู่เดิมถึง 117 แผ่น โดยเริ่มมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1442-1779 ผู้คนนิยมลูบที่หัวเต่า โดยเชื่อกันว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน....ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนอยไบ

19.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

20.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565

22.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิม พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ ( ชั้นทัศนาจร )
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 • ค่าเข้าชมหุ่นกระบอกน้ำ
 • ค่าล่องเรือที่อ่าวฮาลองเบย์ และอาหารซีฟูดส์บนเรือ
 • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทางที่เวียดนาม (คณะเกิน 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • รับบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ KING POWER (รับที่แอร์พอร์ท)


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอวีซ่า

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 เงื่อนไข

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com