ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล


ประเทศ : เนปาล

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
กรุงเทพฯ–นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ดนากาโก๊ด–วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮียอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถานเจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมลนครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล ราคาถูก ทัวร์เนปาล ปี 2562

กาฐมาณฑุ - ปาทัน - นากาโก๊ด - โปครา (พระราชวังหนุมานโดก้า - ปาทัน - เจดีย์สวยมภูนารท - น้ำตกเดวี - ทะเลสาปฟีว่า) เที่ยวเมืองมรดกโลก World Heritage Sites ในหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ (Mt. Everest) ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย Shopping!! ช้อปปิ้งสุดมันกับสินค้าชาวเนปาลที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เนปาล กรุงเทพฯ–นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด


8.30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 1 - 2 / แถว D Thai Airways โดยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

10.30 น.
เดินทางสู่ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (หมายเหตุ : เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)

13.00 น.
เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200 - 1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล จากนั้นเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชม พระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจผ้าพาสมิน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ที่ทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot) ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด พักที่ Country Villa หรือเทียบเท่า (ที่นาคาโก๊ด) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เนปาล นากาโก๊ด–วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี


5.00 น. (ตีห้า)
ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (Mt. Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น มงกุฎของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (Pashupatinath) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากนั้นเดินทางสู่เมือง เมืองโปครา (ประมาณ 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) ผ่านชมทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมแบบขั้นบันไดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาล

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

บ่าย
เดินทางถึง เมืองโปครา (Pokhara) สถานที่ที่นิยมที่สุดของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ท่านจะได้พบ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ เขาหางปลาที่สูงตระหง่าน (6,977 เมตร) (Fish Tail Peak) นำท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี (Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก พักที่ Barahi Hotel หรือเทียบเท่า (ที่โปครา) หมายเหตุ:ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เนปาล ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน


4.00 น. (ตีสี่)
ตื่นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า Annapurna ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำชม น้ำตกเดวี (Devi’s Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำและเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ สนามบินเมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 จากนั้นนำท่านไปสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (Bouddhanath) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ Golden temple จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล ชมมหาพุทธเจดีย์สถาน (Mahabuddha temple) จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อม ชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เนปาล เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท หรือ วัดลิง (Swayambhunath) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่าง ๆ ในหุบเขาได้

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (Kathmandu Durbar Square) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมานโดก้า, กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” (KUMARI: THE LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านเมือง โดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย จากนั้น นำท่านเช็คอินที่โรงแรม แล้วอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรปที่เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน หรือ ฮิปปี้” ได้มารวมตัวกันถนนแห่งนี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันยังคงเป็นถนนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกสำหรับนักเดินทางทั่วโลก นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น “มีดกูรข่า” ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอน ที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เนปาล นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ


8.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน

14.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320

18.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง โปครา – กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
 • ค่าที่พักโรงแรมในนครกาฐมาณฑุ 2 คืน, รีสอร์ทบนยอดเขานากากอต 1 คืน และโรงแรมในโปครา 1 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
 • Ticket Insurances, Fuel Surcharges
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
 • ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insurance ในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าบริการรวม)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master)และ 4% (Dinner) - (คำนวณจากค่าบริการรวม VAT)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน ,สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน


หมายเหตุเงื่อนไข

การสำรองที่นั่ง

1.      ต้องชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท สำหรับการจองทัวร์, เพื่อสำรองที่นั่ง

2.      ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การขอยกเลิกทัวร์และหมายเหตุต่างๆ:

-      ยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด, ยกเว้นค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตเรียกเก็บแล้ว

-      ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ จะหักเงิน 50 % จากราคาทัวร์ทั้งหมด

-      ยกเลิกทัวร์ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทางหรือ ณ วันเดินทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมด

-      สำหรับทัวร์เทศกาล, ปีใหม่, ตรุษจีน และสงกรานต์ กรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯ อีกครั้ง

-      กรณีการขอยกเลิก, ต้องนำหลักฐานการชำระเงินมัดจำ หรือเอกสารจากทางบริษัทที่เป็นตัวจริงมาแจ้งต่อ  เจ้าหน้าที่ จึงจะถือว่าสมบูรณ์

-      หากผู้โดยสารยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องเสีย 1,000.- บาทจากราคามัดจำ และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูต

       เรียกเก็บ อีก 1,000.- บาท

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ

       คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

-      การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปถึงจะมีมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯไปอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในส่งมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯไป หรือ อาจยกเลิกการเดินทาง

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิก เที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงานหรือ ปัญหาทางการเมืองที่เป็นเหตุสุดวิสัยอันทำให้เกิดความผิดพลาดจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะได้นำสิ่งผิดกฎหมาย หรือของต้องห้ามนำติดตัวเดินทางไปกับคณะ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com