ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว


ประเทศ : เซี่ยงไฮ้

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้
กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – สะพานที่ยาวที่สุดอันดับ 3 ของโลก – หนิงปอหนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดฝ่าหยู – เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ – ว้ดไผ่สีม่วง-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หังโจวหังโจว– ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม - หมู่บ้านใบชา - ซูโจว - ถนนคนเดินเมืองซูโจว (ถนนกวานเฉียนเจีย)-เซี่ยงไฮ้ - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 94 - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดTaobaocheng เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก - นั่งรถไฟแม่เหล็กสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปี 2562

 บินตรงสู่เซี่ยงไฮ้โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์  มหานครเซี่ยงไฮ้. . . “นครปารีสแห่งตะวันออก” เดินทางข้ามสะพานที่ยาวที่สุดอันดับ 3 ของโลกสู่เมืองหนิงปอ ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ณ ตึก SWFC ชั้น 94 - นั่งรถไฟแม่เหล็ก เดินเล่นหาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) - ถนนนานจิง - ช็อปปิ้งตลาดก๊อปปี้ เกาะผู่โถวซาน... “เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์” เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดผู่จี้ - วัดฝ่าหยู - วัดไผ่สีม่วง หังโจว… “ภูเขา ป่าเขียว และสายหมอก กับทะเลสาบฝั่งตะวันตก” ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา ซูโจว... “เมืองน้ำผึ้งพระจันทร์ งามไม่แพ้เวนิสแห่งยุโรป” ถนนคนเดินเมืองซูโจว (ถนนกวางเฉียนเจีย)  อาหารพิเศษ กุ้งมังกร  เสี่ยวหลงเปา/ หมูตงโพ /ไก่ขอทาน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – สะพานที่ยาวที่สุดอันดับ 3 ของโลก – หนิงปอ


5.00 น. (ตีห้า)
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

7.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินUL886(บริการอาหารบนเครื่อง)

12.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ สนามบินผู่ตง (Shang Hai) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโจวซาน โดยเส้นทางผ่าน สะพาน Hangzhou Bay Bridge เป็นสะพานกลางทะเลที่ยาวที่สุดอันดับ 3 ของในโลก (36 กิโลเมตร) มูลค่า 1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เชื่อมระหว่างด้านใต้ของเซี่ยงไฮ้ และ เมืองหนิงปอ (มณฑลเจ้อเจียงทางทิศใต้) ซึ่งจะร่นระยะเวลาเดินทางลงได้จาก 3 ชม. เหลือเพียง 1ชม. และสามารถเพิ่มศักยภาพของท่าเรือทั้งสองแห่งในการกระจายสินค้าได้อีกมาก การก่อสร้างสะพานนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน โครงการนี้ได้เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 2003 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ 45,000 – 50,000 คัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองหนิงปอ

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  ZHONG HAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดฝ่าหยู – เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ – ว้ดไผ่สีม่วง-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หังโจว


เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านโดยสารเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถ่วซาน ชมทัศนียภาพสองข้างทางตามอัธยาศัย เดินทางถึงเกาะผู่โถวซันซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิมนำท่านชม วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเกาะผู่ถ่อซัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางค์นั่งที่ใหญ่ที่ในเกาะ ต่อจากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดฝ่าหยู ซึ่งเป็นวัดที่มีฐานะสูงสังเกตุได้จากสิ่งของที่ใช้ตกแต่งวัดทั้งหมดจะเป็นสีเหลืองวัดนี้สร้างโดยจักรพรรดิ์ถังซี

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเข้าชม เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ หรือ หนานไห่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะผู่ถัวซาน ใต้ฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิม 500 ปางให้ชมแล้ว นำท่านชม วัดไผ่ม่วง เป็นสวนริมทะเลอุดมด้วยไม้ไผ่สีเปลือกมังคุดมีลักษณะพิเศษคือ มีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถ ปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะผู่โถวซานเท่านั้น ซึ่งชาวจีนเห็นเป็นสี ม่วงเป็นสวนที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งของผู่โถวซาน นำนมัสการเจ้าแม่กวนอิม หรือ ที่เรียกว่า “ปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน” แปลว่า เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เนื่องจากในสมัยของราชวงศ์ถังเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธ มีพระภิกษุ นามว่า ฮุ่ยเอ้อ ได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ล่องเรือผ่านเกาะผู่โถวซานได้เกิด พายุฝนหลายครั้ง แต่ทุกครั้งต้องมีเหตุให้เรืออับปางทุกครั้ง และเป็นเรื่องที่ประหลาดคือองค์เจ้าแม่ ได้ลอยกลับมาที่ เดิม” จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงเป็นที่หลบฝน หลบอยู่นานฝนก็ไม่หยุดจึงเป็นที่ เข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปประเทศญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหังโจว

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  CENTURY RUI CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว– ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม - หมู่บ้านใบชา - ซูโจว - ถนนคนเดินเมืองซูโจว (ถนนกวานเฉียนเจีย)-


เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ท่าเทียบเรือลง เรือล่องชมทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตาชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ซานถาน, อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีนจากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาจีน อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีความสำคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 24 เมืองวัฒนธรรมของเมืองจีนกับมณฑลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,500 ซูโจวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเจียงหนานหรือริมฝั่งใต้แม่น้ำแยงซี อันเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของแผ่นดินใหญ่ประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเมืองซูโจว (ถนนกวางเฉียนเจีย) ถือเป็นอีกที่ที่เป็นสวรรค์ของนักช็อป นักชิม จุดกึ่งกลางของเมือง มีถนนที่เป็นสายหลักคือ ถนนกวนเฉียน และถนนที่รายล้อมโดยรอบ ก็ล้วนแต่เป็นแหล่งช้อป และร้านอาหาร ซูโจวมีถนนคนเดินที่ใหญ่ไม่แพ้เมืองใหญ่อย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ ไปทางซ้ายทางขวา ข้างหน้าข้างหลังก็ล้วนเป็นร้านค้าร้านอาหาร

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  SUZHOU JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 94 - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดTaobaocheng


เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านขึ้น ชมวิว อาคารเซี่ยงไฮ้ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWFC ตึกนี้มีความสูง 492เมตร เปิดในปี 2008 นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ ชั้น 94 สู่จุดวิว Sky Arena บนความสูง 439 เมตร ตำแหน่งนี้มองเห็นทัศนียภาพเซี่ยงไฮ้สุดลูกหูลูกตาเท่าที่อากาศอำนวย มองเห็นหมู่ตึกสูงข้างเคียงชัดเจน เช่น ยอดตึก จิน เหมา (Jin Mao Building สูง 421 เมตร) และ หอคอยไข่มุก (Oriental Pearl Television Tower สูง 468 เมตร) สูงกว่าที่ชมวิวหอไข่มุกร้อยกว่าเมตรเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของกลางที่ปากแม่น้ำแยงซี แต่เดิมเป็นเมืองประมงและสิ่งทอ, เซี่ยงไฮ้ขยายตัวเพื่อความสำคัญในศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองท่า ที่ได้รับความนิยมทางการค้ามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดเพื่อการค้า โดย 1842 สนธิสัญญาของ นานกิง เซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและได้กลายเป็นศูนย์กลางข้ามชาติของการเงินและธุรกิจ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าก๊อบปี้มากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ ตลาดTaobaocheng นำท่านชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ชมความทันสมัยตึกสูงตระหง่านบริเวณริมแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศ และเรสเตอรองต์หรูๆ จากนั้นนำท่านแวะชม ไข่มุก น้ำจืด มีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเครื่อง ประดับที่ทำจากไข่มุกให้ท่านได้เลือกซื้อ นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานจิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้ อิสระช็อปปิ้งตามเพลิดเพลินความงามของสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเขตเช่าของชาติตะวันตก

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก - นั่งรถไฟแม่เหล็กสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ


เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ ร้านหยก เพื่อชมวัตถุมงคล หรือ ผีซิ่ว อันเป็น 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือและความสำคัญในเรื่องการค้าขายและโชคลาภ

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นทำท่านสู่สนามบิน โดย รถไฟหัวจรวด ซึ่งมีความเร็วที่สุด ในเอเชีย ใช้ความเร็วโดยประมาณ 310 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้

14.00 น.
นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 887

18.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม …

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา, ไข่มุก , ผ้าไหม ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ (ชั้นทัศนาจร) 
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ 
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน 
 • ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 4 คืน 
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ 
 • มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน 
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 • นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ 
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
 • ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายจากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 30 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 หยวน / คน / วัน


เงื่อนไข

เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)  

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  
 • รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
 • สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ   แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงิน พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาที่บริษัทฯ ด้วยเพื่อยืนยันการเดินทาง // ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก     -   ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้        - คณะจองจำนวนผู้ใหญ่       10 ท่านออกเดินทาง      (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

                                  - คณะจองจำนวนผู้ใหญ่        15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                       

                                  - คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

ประกาศ เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555 สถานทูตจีน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
            1. กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 2 ปี 
                        1.1. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง ปัจจุบัน **บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น!!!**
                        1.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีนให้แนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย
            2. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

                        2.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
                        2.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา **บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น!!!**
                        2.3. สำเนาพาสปอร์ตบิดาหรือมารดา และสำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือมารดา ที่เคยเดินทางไปจีนภายใน 2 ปี 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com