ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน XF

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี


ประเทศ : เซี่ยงไฮ้

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : VLADIVOSTOK AIR ( XF )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้
วันที่แรก ดอนเมือง - นานกิง – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - อู๋ซีวันที่สอง อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รวมรถแบต) - ร้านไข่มุก - ล่องเรือจูเจียเจียว - เซี่ยงไฮ้ - กายกรรม ERAวันที่สาม เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก SWFC 100* - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - เฉินหวังเมี่ยววันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า - นานกิง - ตลาดฝูจือเมี่ยว - ดอนเมืองกำหนดการเดินทาง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วันที่แรก ดอนเมือง - นานกิง – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - อู๋ซี


10.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ฃั้น 3 ประตู... เคาน์เตอร์... โดยสายการ NOK SCOOT (XW ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.00 น.
เดินทางสู่ เมืองนานกิง โดย สายการบิน NOK SCOOT (XW ) เที่ยวบินที่ XW088

19.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองนานกิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนานกิงเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน ในอดีตเป็นเมืองราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดของจีน ปัจจุบันนานกิงเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในภาคตะวันออกของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองที่มีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ พักที่ GREENLAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(อู๋ซี)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วันที่สอง อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รวมรถแบต) - ร้านไข่มุก - ล่องเรือจูเจียเจียว - เซี่ยงไฮ้ - กายกรรม ERA


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาด ใหญ่ สูง 88 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรภายใน ศาลาฝานกง (รวมรถแบตเตอร์รี่) วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่ม สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาจากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาที่ถูกแสนถูกเพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจียว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครยุคใหม่ของจีน และถูกขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งมีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนครแห่งนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการค้า, เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเมืองจีน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม กายกรรม ERA ซึ่งเป็นกายกรรมที่ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน พักที่ RAYFONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก SWFC 100* - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - เฉินหวังเมี่ยว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) (Shanghai World Financial Center)เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด นำท่าน แวะชมโรงงาน ผ้าไหม จีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา

บ่าย
นำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ตลาดร้อยปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของเซี่ยงไฮ้

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ RAYFONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า - นานกิง - ตลาดฝูจือเมี่ยว - ดอนเมือง


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่าเพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

บ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ นานกิงนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดขายสินค้า ฝูจือเมี่ยว เป็นตลาดย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของนานกิง ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนานาชนิดอาทิเช่น ....เสื้อผ้า,กระเป๋า,รองเท้า,ขนมนานาชนิด,ยา สมุนไพรจีน หรือผลไม้สด,แห้งที่มีตามฤดูกาลฯลฯตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานกิง

20.00 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW )เที่ยวบินที่ XW087

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW )  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ  ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตรานี้ไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน , หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)  กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท  ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ค่าทำวีซ่าจีนกรณีเร่งด่วน


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก

ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเงื่อนไข

การยกเลิก

       กรุ๊ปนี้ เป็นสายการบิน Low Cost จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้         
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การสำรองที่นั่ง   1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตาม                    หนังสือเดินทาง

                        2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com