ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ - ผู้ถ่อซาน - หังโจว - อู๋ซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน 3K

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ - ผู้ถ่อซาน - หังโจว - อู๋ซี


ประเทศ : เซี่ยงไฮ้

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY ( 3K )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ - ผู้ถ่อซาน - หังโจว - อู๋ซี ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวรเซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะภูถ่อซาน-วัดผู่จี้-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิมผู่ถ่อซาน –หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องทะเลสาบซีหู-ร้านหยก-โชว์หังโจวไนท์หังโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้าฝ๋อ-โรงงานไข่มุกน้ำจืด-อาบน้ำแร่ สปามัจฉา โรงแรมรามาด้าอู๋ซี-เซี่ยงไฮ้- อุโมงค์เซอร์-ขึ้นหอไข่มุก-บัวหิมะ-กายกรรมอีร่าตลาดร้อยปี-ตลาดเถาเป่า- กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ - ผู้ถ่อซาน - หังโจว - อู๋ซี


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร


9.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

12.00 น. (เที่ยง)
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ FM 854

17.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ต้นกำเนิดอัน ลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมือง ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัย อาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้ม อาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ ฟรี ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า หมายเหตุ กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเพื่อไปค้างที่เกาะผู่ถ่อซาน 1 คืน ถ้าท่านนำกระเป๋าใบใหญ่ลงเรือไปที่เกาะจะไม่สะดวกในการ ขนย้ายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ขึ้น-ลงเรือ

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะภูถ่อซาน-วัดผู่จี้-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิม


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและ ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป โดยผ่าน สะพาน หังโจววาน สะพานข้ามทะเลที่ยาวทีสุดใน โลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ำหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน สร้างใน สมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการองค์พระ โพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่ กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะ ภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน –หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องทะเลสาบซีหู-ร้านหยก-โชว์หังโจวไนท์


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองเอกขอมณฑลเจ๋อเจียงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ มณฑลเป็น 1 ใน 6 ของนครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ซ้ง เป็นเมืองสวรรค์บนดิน ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู หมูพันชั้น ไก่เศรษฐ

บ่าย
นำท่าน เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่ สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่าง สวยงามและเปิดให้ นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว จากนั้นแวะเยี่ยมชม โรงงานหยกจีน ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ สมควรแก่ เวลานำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็น ทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยาย เปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล พิเศษเหมาเรือเฉพาะคณะ นำท่านล่องชมวิวทั้งฝั่ง ซีหูเก่า-ใหม่ ได้เก็บภาพประทับได้เยอะกว่าใคร จากนั้นเยี่ยมชม สวนใบชา หลงจิ่ง ชาเขียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม การแสดงราตรีแห่งหังโจว ให้ท่านได้ชมการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพัน มือ การแสดงกังฟู การแสดงเรื่องราวตำนานริมทะเลสาบซีหู จบการแสดงกลับที่พัก DAY JOYS HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้าฝ๋อ-โรงงานไข่มุกน้ำจืด-อาบน้ำแร่ สปามัจฉา โรงแรมรามาด้า


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมือง โบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ“โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจน หมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น“อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านไปชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ชมหอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามภายใน วัดหลิงซาน ศาลาฝานกง วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิง ซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาด้า พลาซ่า ให้ท่านอาบน้ำแร่หรือสปาภายใน โรงแรมตามอัธยาศัย ให้เลือกอาบตามความพอใจรวมทั้งท่านที่ต้องการ สปาด้วยปลา (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย RAMADA PLAZA HOTEL

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้- อุโมงค์เซอร์-ขึ้นหอไข่มุก-บัวหิมะ-กายกรรมอีร่า


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจีน แวะให้ ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วย เเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่าน ขึ้นหอไข่มุก ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ในอดีต จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่าน ได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รับการบริการ นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่าน นำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานคร เซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ตลาดร้อยปี-ตลาดเถาเป่า- กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยม มาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังราคาถูกที่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับเทคนิค การต่อราคาและเลือกซื้อของฝากมากมายได้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.
นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ FM 853

22.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
อัตรานี้รวม

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
 • - ค่าโรงแรมที่พัก
 • - ค่าอาหารตามรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • - ค่าภาษีสนามบิน
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 • - ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
 • - ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน
 • - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


หมายเหตุ

หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

คำเตือน U   สนามบินสุวรรณภูมิ  “ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง” หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น U

 เงื่อนไข

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน 

การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน          คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป               เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com