ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน


ประเทศ : เฉินตู

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู
กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซีหลิงยอดสุริยันจันทรา - กิจกรรมสกีหิมะซีหลิงซาน – เฉินตูอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา – ธารน้ำแข็งพันปี “ไห่โหลวโกว” เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากากศาลเจ้าสามก๊ก – อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู ราคาถูก ทัวร์เฉินตู ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เฉินตู กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซีหลิง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เฉินตู ยอดสุริยันจันทรา - กิจกรรมสกีหิมะซีหลิงซาน – เฉินตู

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เฉินตู อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เฉินตู นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา – ธารน้ำแข็งพันปี “ไห่โหลวโกว”

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เฉินตู เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ 6 ของการ ทัวร์เฉินตู ศาลเจ้าสามก๊ก – อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน - กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

 • อัตรานี้รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • - ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 1 ห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก./ ท่าน
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย 4 วันทำการ)
 • - ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) เงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนด


อัตรานี้ไม่รวม

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 • • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดคบริการ
 • • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • • ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก ที่ลานสกี
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/วัน/คน // คนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/ท่าน เช่น เดินทาง 6 วัน รวมทั้งหมดจะเป็น 120 หยวน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน


หมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ / การไม่รับประทานอาหารบ้างมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทฯได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์ / บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศเงื่อนไข

การยกเลิก             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50% ขอราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

ค่าอุปกรณ์เครื่องเล่น บนภูเขาซีหลิง (ราคาโดยประมาณ)

1.             เล่นสกี                                                     ราคาประมาณ                                         120หยวน/คน/2 ชม. วันปกติ/1 ชม.วันเสาร์, อาทิตย์

2.             มอเตอร์สกี                                                              “                                              120หยวน/คน/10นาที

3.             มอเตอร์สกีเด็ก                                                        “                                              60หยวน/คน/10นาที

4.             เรือสกี                                                                     “                                              20หยวน/คน/ครั้ง

5.             รถสกี 4 ล้อ                                                             “                                              40หยวน/คน/ครั้ง

6.             เครื่องบินลำลอง                                                     “                                              20หยวน/คน/ครั้ง

7.             เครื่องเล่นกระโดด                                                 “                                              30หยวน/คน/ครั้ง

8.             รถไฟฟ้าชมทิวทัศน์                                              “                                              10หยวน/คน/ครั้ง

9.             รถโกลด์คาร์ด                                                         “                                              50หยวน/คน/ครั้ง/80หยวน/2 คน/ครั้ง

10.           รถไฟเหาะ                                                              “                                              20หยวน/คน/ครั้ง

11.           โดดร่มชูชีพ                                                            “                                              100หยวน/คน/ครั้ง

12.           บอลลูนมหาสนุก                                                    “                                              30หยวน/คน/ครั้ง


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com