ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
กรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง เช็ค แล๊บ ก๊อก - SYMPHONY OF LIGHT - NATHAN ROADวัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว –SHOPPING JEWELLY – NGONG PING SKYRAIL - OUTLET CITY GATE DFS DUTY FREE - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง เช็ค แล๊บ ก๊อก - SYMPHONY OF LIGHT - NATHAN ROAD


5.00 น. (ตีห้า)
คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) ท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และทำการเช็คอินตั๋วให้ท่าน

8.00 น.
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินไทยแอร์เวย์เที่ยวบินที่ TG 600 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นเดินออกไปยังจุดนัดพบโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก (Exit B) เพื่อออกเดินทางและนำท่านไปยังที่พักด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

12.00 น. (เที่ยง)
หลังจากนั้นนำท่านเข้า CHECK-IN ณ โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้เก็บสัมภาระของท่าน ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางชม Symphony of light เริ่มแสดงในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกประดับไปด้วยแสงไฟส่องแสงระยิบระยับบนตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกง จากนั้นให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งบน Nathan Road เส้นทางช้อปปิ้งตั้งแต่ย่านจิมซาจุ่ยยาวไปถึง ม๊งก๊กเลยที่เดียวบนถนนเส้นนี้ท่านจะพบกับสินค้าแบรนด์ดังๆที่คนไทยเรารู้จักกันดีอย่างเช่น Bossini, MARK

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว –SHOPPING JEWELLY – NGONG PING SKYRAIL - OUTLET CITY GATE


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด เพราะที่ตั้งของวัดเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็นสถานที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานจะประสบผลสำเร็จ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและวัดกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆจากนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี นำท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตอัญมณี ที่สวยและราคาถูกกว่าเมืองไทยเยอะทีเดียว ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั่งแต่ 50% ขึ้นไป มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ ตั่งแต่ยี่ห้อ Nike, Addidas, Roots, Puma, ไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุ่มสินค้าแบรนด์ดังๆ ของร้าน On Pedder) ,Polo, Samsonite , Crocs, Agatha (เครื่องประดับรูปน้องหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t. ซึ่งเป็นกลุ่มแฟชั่นชั้นนำของฮ่องกง เหมือน Club 21 ที่ประเทศไทย

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรม 4 ดาว ในย่านจิมซาจุ่ย)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง DFS DUTY FREE - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม นำท่านช้อปปิ้ง DFS DUTY FREE อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งทีขาช้อปไม่ควรพลาด อิสระ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย
อิสระช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย

20.30 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 607

22.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.......
อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบินอิมมิเรต [EK] หรือ คาเธ่ต์แปซิฟิก หรือสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ ราคาชั้นประหยัด
  • 2. ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)
  • 3. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามที่ระบุข้างต้น
  • 4. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
  • 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  • 6. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ20 ก.ก.


อัตรานี้ไม่รวม

  • 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
  • 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น
  • 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย


หมายเหตุ

หมายเหตุ

¥  พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นกระเช้าเพราะถือเรื่องความปลอดภัยเป็น

หลัก ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน

¥ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน  การก่อการ

จลาจล ความ ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น 

¥ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะ

ทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 2.  แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 

 3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  ( พาสปอร์ตต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน )          

เงื่อนไขการยกเลิก          

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน           ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน             คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

  4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน               ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ   ***


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com