ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน 3K

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY ( 3K )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
กรุงเทพฯ – ฮ่องกงมาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


10.30 น.
คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ ( CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

13.00 น.
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ ที่ยวบินที่ CX614 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยเรือเจ็ทฟอร์ย

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พักที่ China Hotel หรือ Casa real Hotel หรือ Golden dragon Hotel หรือ Grand waldo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม ตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์ แล้วนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีอันศักดิ์สิทธิ์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านมายังย่านการค้า เซนาโด้ สแควร์ อันสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนน ที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้น อิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Eaton Hotel หรือ Empire kowloon Hotel หรือ Prudential Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนำท่านสู่รี พัลส์เบย์ Repulse Bay แล้วนำชมโรงงานโรงงาน HKG จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง กับรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha

เย็น
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Eaton Hotel หรือ Empire kowloon Hotel หรือ Prudential Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK

12.00 น. (เที่ยง)
(อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุก เพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สะดวกสบายกับร้านอาหาณ) จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

20.00 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาร์เธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX703 กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง

22.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...
อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการรวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • - ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • - ค่าอาหาร ตามรายการ
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง
 • - ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • - ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • - ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 56
 • - มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ ( ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย 15 ท่านขึ้นไป มี หัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย)


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป )***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 • - ดีสนีย์แลนด์ท่านละ 2,500 บาท


หมายเหตุ

หมายเหตุ  

พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นกระเช้าเพราะถือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความ   ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้าบัญชี   

2.  แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 

3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  ( พาสปอร์ตต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน )          

4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ไม่คืนเงินทุกรณี เพราะช่วงเทศกาลทางบริษัทฯต้องจ่ายเงินสายการบินและทางแลนด์เมืองนอกเต็มอัตตรา

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าทัวร์ 80 %

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ   ***


ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EK

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : EMIRATES AIRLINES ( EK )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท ) - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


10.30 น.
คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรต ( EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

14.00 น.
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินอิมิเรต ที่ยวบินที่ EK385 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยเรือเจ็ทฟอร์ย

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  พักที่ China Hotel หรือ Casa real Hotel หรือ Golden dragon Hotel หรือ Grand waldo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม ตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์ แล้วนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีอันศักดิ์สิทธิ์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านมายังย่านการค้า เซนาโด้ สแควร์ อันสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนน ที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้น อิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง) แล้วนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยเรือเจ็ทฟอร์ย แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบนเนมย่านถนนนาธาน

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Regal Kowloon Hotel Eaton หรือ Hotel หรือ Empire kowloon Hotel หรือ Prudential Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนำท่านสู่รี พัลส์เบย์ Repulse Bay แล้วนำชมโรงงานโรงงาน HKG จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง กับรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทั้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทั้งร้านค้าและร้านอาหารจะทำให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชั่วโมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha

เย็น
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Regal Kowloon Hotel Eaton หรือ Hotel หรือ Empire kowloon Hotel หรือ Prudential Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท ) - กรุงเทพฯ


เช้า
อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก หรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (เพิ่มท่านละ 2,500 บาท)

12.00 น. (เที่ยง)
(อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุก เพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สะดวกสบายกับร้านอาหารมากมาย) จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

22.00 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินอิมิเรต เที่ยวบินที่ EK385 กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ......
อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการรวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • - ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • - ค่าอาหาร ตามรายการ
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง
 • - ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • - ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • - ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 56
 • - มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ ( ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย 15 ท่านขึ้นไป มี หัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย )


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป )***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 • - ดีสนีย์แลนด์ท่านละ 2,500 บาท


หมายเหตุ

หมายเหตุ  

- พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นกระเช้าเพราะถือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความ   ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้าบัญชี   

2.  แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 

3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  ( พาสปอร์ตต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน )          

4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกทัวร์ไม่คืนเงินทุกรณี เพราะช่วงเทศกาลทางบริษัทฯต้องจ่ายเงินสายการบินและทางแลนด์เมืองนอกเต็มอัตตรา

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าทัวร์ 80 %

 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ   ***


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com