ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – โชว์หยวนหมิง “หวี่หนี่” สัญลักษณ์จูไห่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย จูไห่ – มาเก๊า –ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – THE VENETIAN – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

โดยสายการบินไทยสมาย์แอร์ (TG) อาหารพิเศษ ซีฟู้ดจูไห่ สัมผัสความอลังการ The Venetian Macao Resort วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้สแควร์ หวีหนี่-ช้อปปิ้งกงเป่ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์ตระการตา กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-14 ต.ค. 56
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – โชว์หยวนหมิง


5.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมาย์แอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

7.30 น.
เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยสายการบินไทยสมาย์แอร์ เที่ยวบินที่ TG 750

11.30 น.
ถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 1) ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ นำท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อของประเทศจีน ณ ร้านผ้าไหมส่งออก อิสระให้ท่านชมสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิ ผ้าหม่ไหม ปลอกผ้าห่ม หมอน เสื้อผ้า ฯลฯ นำท่านชม “สวนหยวนหมิงหยวน” สร้างตามแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวนที่ปักกิ่ง ซึ่งได้ถูกเผาทำลายในช่วยสงครามฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860 สวนแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยตำหนัก, และสวนสวยนานาชาติ เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส สำหรับท่านชื่นชอบถ่ายรูป ที่นี้นับได้ว่ามีมุมสวยๆให้ท่านได้ท่านรูปเป็นที่ระลึกอย่างจุใจเลยทีเดียว

ค่ำ
(มื้อที่ 2) ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมอลังการโชว์หยวนหมิง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ นำท่านเดินทางเข้าที่พักGolden holiday hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง “หวี่หนี่” สัญลักษณ์จูไห่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย


เช้า
(มื้อที่ 3) ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ หวี่หนี่ เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกต่างภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้นจึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชิมน้ำชา ณ ร้านใบชา ซึ่งมีชาหลายหลายชนิดที่ขึ้นชื่อของจีน

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 4) ä บริการอาหารกลางวันท่านด้วย ซีฟู๊ด ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ
(มื้อที่ 5) ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Golden holiday hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ – มาเก๊า –ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – THE VENETIAN – กรุงเทพฯ


6 โมงเช้า
(มื้อที่ 6) ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ...จากนั้นนำท่านแวะSOUVENIR SHOPท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้...จากนั้นพาท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า อายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงามใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นชม วิหารเซนต์ปอล ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเรื่องราวเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ได้ของครบครัน ถูกใจสาวนักช้อปอย่างมากๆและนอกจากที่เซนาโด้สแควร์จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแล้ว ที่นี่ยังมีความโดดเด่นในแง่ของ สถาปัตกรรม แค่เพียงพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลก็โดดเด่นและงดงามแปลกมากแล้ว และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนัก ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้น

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 7) ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ทโอเต็ลศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ค่ำ
(มื้อที่ 8) ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายแอร์ เที่ยวบินที่ TG 753

23.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ... อัตราค่าบริการ (ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง)
อัตรานี้รวม

  • • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) // ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 1 ห้อง // ค่าอาหาร-เครื่องดื่มต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) //ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CN, TAX // ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน //ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% คิดจากยอดค่าบริการ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/คน/วัน *** หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ = 90 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ


หมายเหตุ

 *** หมายเหตุ ***

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

    ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

**บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ

   ที่ อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

   ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

   อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 เงื่อนไข

*** เงื่อนไขการให้บริการ ***

1. มัดจำ 6,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต มาที่บริษัทฯ

  พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

 

*** การยกเลิก ***

1. ยกเลิกหลังจอง  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 6,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ // หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท


ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

โดยสายการบินไทยสมาย์แอร์ (TG) อาหารพิเศษ ซีฟู้ดจูไห่ สัมผัสความอลังการ The Venetian Macao Resort วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้สแควร์ หวีหนี่-ช้อปปิ้งกงเป่ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์ตระการตา กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-14 ต.ค. 56
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวมหมายเหตุ

 *** หมายเหตุ ***

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

    ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

**บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ

   ที่ อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

   ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

   อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 เงื่อนไข

*** เงื่อนไขการให้บริการ ***

1. มัดจำ 6,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต มาที่บริษัทฯ

  พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

 

*** การยกเลิก ***

1. ยกเลิกหลังจอง  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 6,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ // หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท


ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

โดยสายการบินไทยสมาย์แอร์ (TG) อาหารพิเศษ ซีฟู้ดจูไห่ สัมผัสความอลังการ The Venetian Macao Resort วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้สแควร์ หวีหนี่-ช้อปปิ้งกงเป่ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์ตระการตา กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-14 ต.ค. 56
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวมหมายเหตุ

 *** หมายเหตุ ***

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

    ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

**บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ

   ที่ อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

   ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

   อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 เงื่อนไข

*** เงื่อนไขการให้บริการ ***

1. มัดจำ 6,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต มาที่บริษัทฯ

  พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

 

*** การยกเลิก ***

1. ยกเลิกหลังจอง  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 6,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ // หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com