ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
กรุงเทพ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์-โบสถ์เซนต์พอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน รีสอร์ท (-/กลางวัน/ค่ำ)มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่ นองปิง–ช้อปปิ้งซิตี้เก็ท เอาท์-จิมซาจุ่ย (เช้า/-/ค่ำ)พีคเทรม–รีพลัสเบย์ –วัดแชกงหมิว–อิสระช้อปปิ้ง-Avenue Of Star-A Symphony of Lights -เล็ตเคาน์ดาวน์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ติ่มซำ/กลางวัน/-)อิสระชอปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพ (-/-/-)กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57 ฮ่องกง-นั่งรถรางแทรม เจ้าแม่กวนอิมริมหาด หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โปวลิน ช้อปปิ้ง มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอลล์-เซนาโด้ สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน รีสอร์ทงจิ่มซาจุ่ย พักฮ่องกง 2 คืน / มาเก๊า 1 คืน โดยสายการบินไทยสมาย อาหารสุดหรู 6 มื้อ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์-โบสถ์เซนต์พอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน รีสอร์ท (-/กลางวัน/ค่ำ)


4.30 น.
คณะผู้เดินทาง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ตัวอักษร D สายการบินไทย หัวหน้าทัวร์พร้อมเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

7.30 น.
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG 750

11.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะเดินทาง ณ ประตูทางออก “มาเก๊า” นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกส ได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวัน ออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากนั้นพาท่าน........

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์พอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามแวะถ่ายรูปปั้น องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัวและองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงามให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่อายุ 600 กว่าปี นำท่านมายังย่านเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิ ESPRIT, GIODANO, BOSSINI, LEVI’S นำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT CASINO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) บริการด้วยเมนูอาหารโปรตุเกต ไวน์แดง นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก RIO HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่ นองปิง–ช้อปปิ้งซิตี้เก็ท เอาท์-จิมซาจุ่ย (เช้า/-/ค่ำ)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านสัมผัสความงามของเกาะฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านนั่งกระเช้า Nong Ping Cable Car ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการ ชมวิวที่สวยงามที่สุดของฮ่องกงจากรถกระเช้าขนาด17 ที่นั่ง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือในเวลา 20-30 นาที เส้นทางท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรจากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกงและภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันตาจากใจกลางเมืองตุงชุง เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมจีนโบราณและกราบนมัสการพระใหญ่โป่หลิน อันงดงาม เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

12.00 น. (เที่ยง)
***อิสระอาหารเที่ยงเพื่อสะดวกและให้ท่านมีเวลาในการเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าเต็มที่ ***

บ่าย
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของอาหารจีนต้นตำรับ เมนู อาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิงหรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าลดราคาทั้งห้างที่ Factory Outlet หรือ Outlet Mall ที่ชื่อว่า Citygate Outlet มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Burberry, Samsonite, นาฬิกาแบรนด์ต่างๆอาทิเช่น อามานี่, ดีเซล และสินค้าอื่นๆอีกเพียบ

เย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4 ) อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง Bossini,Giordano,G2000,Bally,Feragmo เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อสินค้าย่าน Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci, Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง พีคเทรม–รีพลัสเบย์ –วัดแชกงหมิว–อิสระช้อปปิ้ง-Avenue Of Star-A Symphony of Lights -เล็ตเคาน์ดาวน์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ติ่มซำ/กลางวัน/-)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูติ่มซำ (5) นำท่านสู่สถานีพีคแทรม เพื่อขึ้นรถรางที่จะนำท่านขึ้นไปยังยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่งฮ่องกงและเกาลูน หลังจากนั้นนำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงานพระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตารวมทั้งกามเทพที่มีวิธีการเสี่ยง ทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย พร้อมนำท่านหมุนกังหันทองแดงที่ วัดแชกงหมิว ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ พร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงามในราคาถูกจากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น 1. ย่าน จิมซาจุ่ย 2. ย่าน Temple Street Market 3. ย่าน Ladies’ Market

ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวช้อปปิ้ง นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไมรวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด **อิสระให้ท่านพร้อมร่วม COUNTDOWN นับถอยหลังเฉลิมฉลองเทศกาลวันปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 2014** นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฮ่องกง อิสระชอปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพ (-/-/-)


เช้า
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งอีกครั้ง ย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็ก 3-11 ปี เพิ่มท่านละ 2,500 บาท ราคาตั๋วรวมรถรับส่ง) (อิสระอาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ ตามอัธยาศัย) **** ถึงเวลานัดหมาย นำทุกท่านข้ามเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย *****

21.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG 751

23.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ......
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทยสมายตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน คำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าทิปสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • *** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ คนละ10 เหรียญ /ต่อวัน/ต่อคน *** (ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มี นโยบายบังคับลูกค้าเรื่องทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเอง)


หมายเหตุ

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

·  อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

·  บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

·  หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

·  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ

·  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยแต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจาแต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

·  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

·  ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

·  หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

·  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

·  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

•  ผู้เอาประกันอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุระหว่าง 75-85 ปี รับความคุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกัน

 

สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการเงื่อนไข

เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง
•  กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท ณ วันที่สำรองที่นั่ง พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อจองที่นั่ง
•  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14-20 วันทำการ
•  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำค่าระมัดจำเท่านั้น

 

หนังสือเดินทาง(Pass Post) และวีซ่า (Visa)
•  หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าจากประเทศไทย
 

การยกเลิก

1.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป         คืนเงินทั้งหมด

2.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป         เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000 บาท

3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน              เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.     ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน           เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.     ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

6.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com