ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน OZ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N


ประเทศ : ฮาร์บิน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : ASIANAAIRLINES ( OZ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(วันก่อนเดินทาง) เกาหลี – ฮาร์บิน – สวนเสือขาวลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลีLa Provence Village – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซองEVERLAND – เมียงดง – โชว์ DRUM CAT – ศูนย์โสมวังเคียงบ๊อก - บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ร้านค้าพื้นเมืองกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก ทัวร์ฮาร์บิน ปี 2562

ชมเทศกาลน้ำแข็งประดับไฟยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว - ชมเทศกาลหิมะที่เกาะแสงอาทิตย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (กลางวัน) - สนุกเต็มที่ที่ EVERLAND พร้อมดูโชว์พื้นเมือง - พิเศษกับอาหารสไตล์เกาหลีหลากหลายเมนู - น้ำดื่มบริการทุกวัน - เล่นสกีหิมะที่ฮาร์บิน ดูโชว์ว่ายน้ำแข็ง - ชมโชว์ DRUM CAT
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(วันก่อนเดินทาง) เกาหลี – ฮาร์บิน – สวนเสือขาว


1.30 น.
เหิรฟ้าสู้ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES สายการบิน ประจำชาติ ระดับ 5 ดาว เที่ยวบินที่ OZ 744 (08.30 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลี ) จากนั้น เดินทางสู่ฮาร์บินโดยสายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 339 บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

13.30 น.
ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองน้ำแข็งฮาบิ้น มัคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับท่าน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเดินทางต่อสู่ สวนเสือขาว หรือสวนเสือหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือ และสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรง แยกจากกัน

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

20.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายเอเชียน่าแอร์ไลน์ (สายการบินระดับ WORLD CLASS และสมาชิกเครือ STAR ALLIANCE ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท...คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านออกเดินทาง ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองใจกลางเมืองฮาร์บิน จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าพิ้นเมืองของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื่อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผมไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซนทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไ ม่เหมือนใคร...จากนั้น เดินทางต่อสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บินด้วย...

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางต่อเพื่อชม มหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก..จากนั้น จากนั้นนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชมการแสดงการว่ายน้ำแข็งของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน (มีอาการแจกแบบปิคนิก เนื่องจากไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารกลางวัน)

12.00 น. (เที่ยง)
เดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาบิ้น ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบินโดยมีเจ้าหน้าที่ทางทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

14.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เกาหลี โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 340

18.00 น.
เดินทางถึงกรุงโซล (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้อนรับพร้อมพาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเลียบพรมแดนทะเลเหลืองที่กางกั้น ระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามสะพานยองจองโด ที่ยาวที่สุดของประเทศ พาท่านชม “กรุงโซล” ซึ่งมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น (GOLD BUILDING) ตึกที่สูงที่สุด ของกรุงโซล ชมตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่ และความทันสมัยไว้ด้วยกัน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEOUL LEISURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน La Provence Village – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จากนั้น นำท่านบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

สาย
นำท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เติมสีสันระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอนโดยนำไก่บาร์บีคิวมันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบน กระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป

บ่าย
นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชียพร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติคเปรียบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยาน เดินทางสู่ เมืองซูวอน นำท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อม และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์ องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็น มรดกโลก

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิด) จากนั้น นำท่านเดินทาง เข้าที่พัก Songtan Hotel or Poonglim Hotel or JB Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน EVERLAND – เมียงดง – โชว์ DRUM CAT – ศูนย์โสม


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส จากนั้นนำท่านออกเดินทาง เพื่อบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ความตื่นตาตื่นใจกับ EVERLAND ให้ท่านได้สนุกสนานกับสวนสนุกกลางแจ้ง การเล่นเครื่องเล่นต่างๆ บริการบัตรเครื่องเล่นให้ท่าน 5 อย่าง นอกจากนั้นภายในยังเป็น สวนพฤษาชาติขนาดใหญ่ ชื่นชมกับสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชมสวนสัตว์ ซาฟารีซึ่งไลเกอร์สัตว์พันธ์ผสมระหว่างเสือกับสิงโตชมหมีแสนรู้และสัตว์อื่นอีกมากมายหลายชนิด และที่พลาดไม่ได้ก็คือ อลังการขบวนพาเหรดซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดง ซึ่งจะไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน ช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจ สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่กรุงโซลลัดเลาะผ่านเลียบแม่น้ำฮันอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ ของชาวเกาหลีชมเมืองหลวง....อย่างแท้

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน แบบ KALBI

บ่าย
นำท่านเลือกชม ศูนย์โสม เกาหลี ซึ่งเป็นศูนย์โสมของรัฐบาล ของฝากยอดนิยมของผู้ที่เดินทางมาเยือนเกาหลีนำชมโสมในรูปของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู่ เมียงดง ให้ท่านได้อับเดทแฟชั่นการแต่งกายที่นี่กับสินค้าพวกเสื้อผ้าชั้นนำ เสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อเครื่องสำอางค์เกาหลีซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน...จากนั้น นำท่านเดินทางชมการแสดง DRUM CAT SHOW ท่านจะได้สนุกสนานกับการตีกลองของสาวงามไสตล์เกาหลี ทั้งยังมีการร่วมแจมของนักไวโอลิน สนุกสนานเต็มที่ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารกับอาหารสไตลล์เกาหลี ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEOUL LEISURE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ฮาร์บิน วังเคียงบ๊อก - บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ร้านค้าพื้นเมือง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส จากนั้น บริการอาหารเช้าสไตล์เกาหลี

สาย
นำท่านเดินชม “พระราชวังเคียงบ็อก ” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ปัจจุบัน ได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และนำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ“เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรง ออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกรุงโซลจากนั้นนำท่านเข้าชม“พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรม และธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000ปี จากนั้นนำท่านผ่านชม “บลูเฮ้าส์” ทำเนียบของ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือ วิดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) จากนั้น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของประเทศ จากนั้น

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ร้านของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสินค้าของฝากจำพวกขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป ของที่ระลึก เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานอินชอน

18.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ OZ 743 ระหว่างทาง บริการอาหาร เย็นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

22.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจลืมเลือน
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและ สายการบินตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน
 • รถโค้ชปรับอากาศอย่างดี นำเที่ยวตลอดรายการ
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ผู้เดินทางต้องมากกว่า 15 ท่าน)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าวีซ่า และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

หมายเหตุ

  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ และจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นเงื่อนไข

 

 

การชำระเงิน

          ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

  หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com