ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MS

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N


ประเทศ : อียิปต์

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

สายการบิน : EGYPT AIR ( MS )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ – ไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ป้อมปราการซิทาเดล สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า – เมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง – เมืองโบราณซัคคาร่า - ล่องเรือทานอาหารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เมืองอเล็กซานเดรีย – หอสมุดอเล็กซานเดรีย – อุโมงค์คาตาคอมส์ – เสาปอมเปย์ - กระดาษปาปีรุสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดการเดินทาง ทัวร์อียิปต์ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์อียิปต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


22.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เดินทางออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้บริการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์อียิปต์ สุวรรณภูมิ – ไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ป้อมปราการซิทาเดล


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
00.45 เหินฟ้าสู่ ประเทศอียิปต์ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

5.00 น. (ตีห้า)
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินเมืองอเล็กซานเดรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

สาย
ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกา ที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย
นำท่านชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OASIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3 ของการ ทัวร์อียิปต์ สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า – เมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง – เมืองโบราณซัคคาร่า - ล่องเรือทานอาหารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรามิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็ สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และ ชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต นำท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริเวณปีระมิดแห่งกีซ่า

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่ สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการ บันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์สีขาว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่ แท้จริงในสมัยต่อมา (True Pyramid) ได้เวล่าพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ไคโร

เย็น
นำท่านล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไนล์ สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาคารค่ำ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงระบำพื้น และระบำหน้าท้อง ของเมืองของอียิปต์ เพลิดเพลินกันเต็มที่ จากนั้น นำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก หลับสบายในนิทราอันแสนสุข

วันที่ 4 ของการ ทัวร์อียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรีย – หอสมุดอเล็กซานเดรีย – อุโมงค์คาตาคอมส์ – เสาปอมเปย์ - กระดาษปาปีรุส


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อ ว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก หอสมุดอเล็กซานเดรีย แล้วชมบริเวณที่ตั้งของประภาคาร (Faros) หอประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดิมหอประภาคารนี้สร้างด้วยหินปูนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรงดงาม สูงประมาณ 400 ฟุต ชม อุโมงค์คาตาคอมส์ (Catacombs) หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวก คริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางกลับ เมืองหลวงไคโร ระหว่างทางเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเงทอง พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ เดินทางถึงกรุงไคโร แวะชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัว น้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5 ของการ ทัวร์อียิปต์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับไทย


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติก มากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีก จำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชม “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำ ด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ หมายเหตุ อย่าลืมซื้อ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูช” ( Cartouches )แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) คาร์ทูชนี้ องค์ฟาโรห์โบราณใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถาน และสุสานของพระองค์

ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 22.40 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

วันที่ 6 ของการ ทัวร์อียิปต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


11.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับตามรายการระบุ สายการบินตามรายการ ชั้นทัศนาจร
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ระบุ
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์
 • รถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน
 • บัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • อาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • บริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • บริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • กระเป๋าช้อบปิ้งทางล้อลากท่านละ 1 ใบ
 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • ธรรมเนียมรายการทัวร์เสริมพิเศษ ได้แก่ นั่งอูฐ และนั่งรถม้าชมเมือง เป็นต้น
 • ค่าเช่ารถเพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอกดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่

หนังสือเดินทางในวันยื่นขอวีซ่า ต้องมีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับ มากกว่า 2 หน้าขึ้นไป (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย

รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม ไม่มีการแต่งภาพถ่าย พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสีเหลื่อม ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป *** ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและรูปถ่ายชุดรับปริญญา ***

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (ถ่ายสำเนาทุกหน้า หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)*** Bank Statement จากธนาคาร ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้ ***

1. หลักฐานการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
2.
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน ,อัตราเงินเดือน และระยะลาวันลาพักร้อน )
3.
ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
4.ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า

ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณี

ผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของบิดามารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่น ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน,ที่ทำงาน,สถานศึกษา,เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับเด็ก

1.  หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่ม      เก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่า ด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2.   รูปถ่าย  : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

4.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี

5. จดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษา : หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ หน้าสมุดพก

6. หนังสือยินยอมจากอำเภอ : กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ กับ บิดา และ มารดา 

 

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย 

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา***เงื่อนไข

 

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด 

***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)

ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต

กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำงวดแรก

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์   กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์ 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com