ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล


ประเทศ : อินเดีย

ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
กรุงเทพฯ – เดลลี – พาราณสี พาราณสี – แม่น้ำคงคา – พุทธคยา พุทธคยา – สัตตมหาสถาน – กุสินารากุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์ – ลุมพินีลุมพินี – สระโบกขรณี – สาวัตถี สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร – อักราอักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ทัวร์อินเดีย ปี 2562

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล ดินแดนแห่งศรัทธา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน • เยือนเมืองลุมพินี – สารนาถ – พุทธคยา – กุสินารา • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู • ชมความงดงามของทัชมาฮาล และป้อมอักราฟอร์ด
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล


วันที่ 1 ของการ ทัวร์อินเดีย กรุงเทพฯ – เดลลี – พาราณสี


5.30 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D (กรุ๊ป) มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

7.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลลีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323

10.30 น.
ถึงสนามบินอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

12.00 น. (เที่ยง)
แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรอขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสีโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่……. ถึงสนามบินเมืองเมืองพาราณสี เช็คสัมภาระแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม RIVATAS HOTEL VARANASI หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์อินเดีย พาราณสี – แม่น้ำคงคา – พุทธคยา


5.00 น. (ตีห้า)
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับเช้าวันใหม่ที่สดใส นำท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น้ำคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นจุดที่ตุ้มหูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นำพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วย ต่อทาท่านจะได้นั่งเรือพายเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่เอง และท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ำ ดื่มน้ำรวมทั้งท่าน้ำที่นี่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้าอโศกที่ทำเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว่ำ มีบัลลังก์สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค แล้วนำชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่นพระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนำชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนาที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกับมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่างดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและ เมืองสารนาถยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 1,400 ปีมาแล้ว” แล้วนำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นำนมัสการ สถูปเจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์อีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว ต่อมานำนมัสการ ธัมเมกขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตรที่ทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ประการ แล้วนำชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระ พุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม BODHGAYA REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์อินเดีย พุทธคยา – สัตตมหาสถาน – กุสินารา


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๑ พุทธคยา สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อเซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮมเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ต่อมานำนมัสการสถูปพุทธคยาทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ ซึ้งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย แล้วนำนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วนำชมสัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์ รอบๆ พุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คน แล้วนำชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกที่มีอายุกว่า 2,200 ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถานชมประตูโทรณะที่สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละอายุราว 1,200 ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรือง แผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” นำชม บ้านนางสุชาดา ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งนางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้าทรงเสวยเป็นมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะรับหญ้าคาเจ็ดกำจากโสตถิยพราหมณ์ นำไปปูไว้ที่ใต้ต้นโพธิ์เป็นบัลลังก์ แล้วเสด็จขึ้นไปประทับนั่งและได้กล่าวกับพระองค์เองว่าจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะตรัสรู้สำเร็จ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย
น่ำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พัก IMPERIAL HOTEL KUSHINAGAR หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์อินเดีย กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์ – ลุมพินี


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา นำนมัสการสถูปที่เชื่อกันว่าสร้างครอบทับสถานที่เสด็จปรินิพพาน ท่ามกลางต้นสาละคู่ ต่อมานำนั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มีจารึกกำหนดอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์ แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน วัดไทย ๙๖๐ หรือ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NIRVANA HOTEL LUMBINI หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 5 ของการ ทัวร์อินเดีย ลุมพินี – สระโบกขรณี – สาวัตถี


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ้งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้วและมีข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์”(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองสาวัตถี ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พัก PAWAN PALACE HOTEL SRAVATSI หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 6 ของการ ทัวร์อินเดีย สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร – อักรา


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เมืองสาวัตถี ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือวัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง 19 พรรษา) บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวัดพระเชตุวันมหาวิหาร) ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ รวมถึง ต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่วัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นต้น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย
นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองอักรา โดยผ่านเมืองลักเนาว์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พัก MARINA HOTEL AGRA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 7 ของการ ทัวร์อินเดีย อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1631 จากนั้นเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ซึ่งเป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆลงไปในเนื้อหินเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ซึ่งออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางเป็นรูปโดม ที่มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบอยู่ และตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ซึ้งได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี และสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี และมีการใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของตัวอาคารที่หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา โดยฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำด้วยรูปตัวอาคารเป็นแบบเดียวกันกับตัวอาคารของทัชมาฮาล เพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างกันแต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน ต่อมานำท่านชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกที่ริมแม่น้ำยมุนาที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชายฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานซึ้งได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต แล้วนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรร สิงห์ โดยเข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง แล้วผ่านลานสวนประดับอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมทั้งสามยุคสามสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายที่เป็นศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุขซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ และนำท่านชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดา องค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ชที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหน้าต่างที่เปิดกว้างซึ้งสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่กรุงเดลลี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.
ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเดลี

วันที่ 8 ของการ ทัวร์อินเดีย กรุงเทพฯ


1.00 น. (ตีหนึ่ง)
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 316

6.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจมิรู้ลืม.....
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย
 • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
 • 9. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
 • 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 7. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ไทย


หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น                                                                                                                                               ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่มีกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

หมายเหตุ   ***กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ

        1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง

ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

          3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง

บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 เงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน                         คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน                         เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว มีการ
  ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดิน ทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอม หรือ การห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นเพียงตัว กลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-คนไทย

 1. จากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย ***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2  นิ้ว จำนวน 4 ใบ  **ห้ามใช้รูป ปริ้นท์ หรือ ถ่ายเอง**
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน    *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-ต่างชาติ

 1.  
 2. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย  ***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2  นิ้ว จำนวน 4 ใบ **ห้ามใช้รูป ปริ้นท์ หรือ ถ่ายเอง**
 4. ใบรับรองการงาน (หรือ work permit)
 5. กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

**ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน

- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน **


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com