ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MS

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์


ประเทศ : สิงคโปร์

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : EGYPT AIR ( MS )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
กรุงเทพฯ – มาเลเซีย- FIRST WORLD HOLTEL อิสระเครื่องเล่นนานาชนิด – ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮบาร์รูยะโฮบาร์รู-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมอร์ไลอ้อน-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอยะโฮบาร์รู– ซิตี้ทัวร์มาเลเซีย -ช้อปปิ้งห้างซูเรีย-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ กรุงเทพฯ – มาเลเซีย- FIRST WORLD HOLTEL


12.30 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

15.00 น.
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

18.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านผ่านการตรวจเช็คเอกสารเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศ สถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ขึ้นกระ เช้าไฟ ฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลกโดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที นำท่านเข้าที่พัก FIRST WORLD HOLTELหรือเทียบเท่า (ที่พักบนเก็นติ้ง ไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณี พัก 3 ท่านต่อห้อง) เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ อิสระเครื่องเล่นนานาชนิด – ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮบาร์รู


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park (หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่นเพิ่มอีกท่านละ 600 บาท)

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนู บะกุ๊ดเต๋กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ นำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพู งดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า มะละกา “เมืองมรดกโลก”นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่า อันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี) นครที่ผสมผสานระหว่างโปรตุเกส, ชาวดัช, อังกฤษ, จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม อาคารสแตดหุย เป็นอาคารดัชท์ที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออก ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตงดงาม โบสถ์คริสต์ ชมน้ำพุควีนวิคตรอเรีย ซึ่งสร้างถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตรอเรียแห่งอังกฤษ ชมโบสถ์เซนต์พอล สร้างขึ้นโดยกัปตันดอร์เต้ โคเอลโฮ ชาวโปรตุเกส แต่ภายหลังถูกชาวดัทช์เปลี่ยนไปเป็นสถานฝังศพของผู้มีเกียรติและผู้กล้าหาญ ป้อมปืนเอฟาโมซา ป้อมปราการของชาวโปรตุเกส เพื่อป้องกันการบุกรุกของศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยะโฮบาร์รู

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม New York Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบาร์รู-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมอร์ไลอ้อน-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ (ใช้เวลาผ่านด่านประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ เพื่อ นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ นำท่านแวะเลือกซื้อน้ำหอมและของที่ระลึกที่ร้าน Duty Free (อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว ) จากนั้นนำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง ระดับโลก ให้ท่านพบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว จะได้พบ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกกับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ (ยังไม่เปิดให้บริการ) สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ตี้, เมลแมน , กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชม คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (เที่ยวชมตามอัธยาศัย) โซนนี้อยู่ด้านนอกยูนิเวอร์แซลได้เวลาคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา ) จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย (อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้นอำลาประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางผ่าน เมืองยะโฮร์บารู ประตูของภาคใต้สู่คาบสมุทรมาเลเซียจุดเชื่อมต่อกับประเทศสิงค์โปร์ เดินทางสู่ รัฐยะโฮร์บารู (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม New York Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบาร์รู– ซิตี้ทัวร์มาเลเซีย -ช้อปปิ้งห้างซูเรีย-กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้น ชมเมืองยะโฮร์บารู ชมชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ผ่านชมมัสยิดสุลต่าน อาบูบาคา มัสยิดนี้สร้างเสร็จเมื่อ ปี 1900อายุกว่า100 ปี ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ด้านในตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านสู่ ปุตาจายา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ จากนั้นผ่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Museum Negara) อาคารอันใหญ่โตโอ่อ่า ตั้งตระหง่านอยู่ริม Taman Tasik Perdana หรือสวนทะเลสาบของกัวลาลัมเปอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์หลักของประเทศ ซึ่งมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมมาเลย์แบบดั้งเดิม ในบริเวณทางเข้าของอาคาร มีความใหญ่โตงดงาม เป็นทางเดินเปิดโล่งกว้างเข้าสู่ส่วนจัดแสดงสมบัติ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะและหัตถกรรม อาวุธและเงินตรา นอกจากนี้ยังมีจัดแสดงเกี่ยวกับอาชีพเศรษฐกิจ เช่น การปลูกยาง และการทำเหมือง รวมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับดอกไม้ และสัตว์พื้นเมือง สำหรับบริเวณด้านนอก เป็นส่วนจัดแสดงยานพาหนะสมัยก่อน รถในสมัยวินเทจ และแบบจำลองของพระราชวังมาเลย์โบราณ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย เลือกซื้อช๊อคโกแลต และเยี่ยม ชมร้านดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านการค้าชั้นนำเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ ห้างซูเรีย ได้เวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต์ เที่ยวบินที่ MS961

23.30 น.
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่ระบุตามรายการ  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว 
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุ  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท( เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ากระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด 
 • ค่าวีซ่า กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ  ค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ (10 เหรียญ/คน/วัน)


หมายเหตุ

หมายเหตุ  ð บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

                        และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมัน ของสายการบิน 

ð รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง

ð การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

ð บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน  ความล่าช้า

      การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ ความสุขในการท่องเที่ยว    เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ             มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

การยกเลิก               ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45  วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง   16-45 วัน         เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์


ประเทศ : สิงคโปร์

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ – มาริน่า เบย์ แซนด์ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ช้อบปิ้งออร์ชาร์ด – ยะโฮร์บาห์รู ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้งกำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ – มาริน่า เบย์ แซนด์


11.30 น.
พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.00 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG407 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก WINDSOR HOTEL SINGAPORE หรือเทียบเท่า

17.00 น.
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ถึงท่าอากาศยานชางอี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง ชมแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดของสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ที่รัฐบาลสิงค โปร์พัฒนาร่วมกับลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยนำเอาโรงแรมที่มีห้องพักสุดหรูกว่า 2,560 ห้อง ภายในโรงแรมมีคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับ2 ของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้สล็อต 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์ จากทั่วโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง อิสระให้ท่านชมความยิ่งใหญ่ อลังการของมาริน่าเบย์แซนด์ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ช้อบปิ้งออร์ชาร์ด – ยะโฮร์บาห์รู


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว โดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังและศิลปะแบบบุโรพุทโธ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ ที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนอกจากที่นี้เท่านั้น ยังมีมุมลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!! (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย (อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้นอำลาประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทาง สู่ประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางผ่าน เมืองยะโฮร์บารู ประตูของภาคใต้สู่คาบสมุทรมาเลเซียจุดเชื่อมต่อกับประเทศสิงค์โปร์ เดินทางสู่ รัฐยะโฮร์บาห์รู
ที่พัก GRAND SENTOSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า มะละกา “เมืองมรดกโลก”นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่า อันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี) นครที่ผสมผสานระหว่างโปรตุเกส, ชาวดัช, อังกฤษ, จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม อาคารสแตดหุย เป็นอาคารดัชท์ที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออก ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตงดงาม ชมน้ำพุควีนวิคตอเรีย ซึ่งสร้างถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ชมโบสถ์เซนต์พอล สร้างขึ้นโดยกัปตันดอร์เต้ โคเอลโฮ ชาวโปรตุเกส แต่ภายหลังถูกชาวดัทช์เปลี่ยนไปเป็นสถานฝังศพของผู้มีเกียรติและผู้กล้าหาญ ป้อมปืนเอฟาโมซา ป้อมปราการของชาวโปรตุเกส เพื่อป้องกันการบุกรุกของศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปุตตาจาย่า

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านแวะชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย สะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ ท่านเดิน ทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง) (อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกต่อการเที่ยวชมเก็นติ้ง)เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมายอาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ **สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทาง ราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ จากนั้นผ่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Muzium Negara) อาคารอันใหญ่โตโอ่อ่า ตั้งตระหง่านอยู่ริม Taman Tasik Perdana หรือสวนทะเลสาบของกัวลาลัมเปอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์หลักของประเทศ ซึ่งมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมมาเลย์แบบดั้งเดิม ในบริเวณทางเข้าของอาคาร มีความใหญ่โตงดงาม เป็นทางเดินเปิดโล่งกว้างเข้าสู่ส่วนจัดแสดงสมบัติ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะและหัตถกรรม อาวุธและเงินตรา นอกจากนี้ยังมีจัดแสดง เกี่ยวกับอาชีพเศรษฐกิจ เช่น การปลูกยาง และการทำเหมือง รวมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับดอกไม้ และสัตว์พื้นเมือง สำหรับบริเวณด้านนอก เป็นส่วนจัดแสดงยานพาหนะสมัยก่อน รถในสมัยวินเทจ และแบบจำลองของพระราชวังมาเลย์โบราณ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย เลือกซื้อช๊อคโกแลต และเยี่ยม ชมร้านดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านการค้าชั้นนำเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ ห้างซูเรีย ได้เวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 418 (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.10 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
หมายเหตุ *** หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง *** *** โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง ***

22.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไปแสนนาน
อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัดตามเส้นทางที่ระบุ / ค่าภาษีน้ำมัน ประกันภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีตามรายการที่ระบุ /ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)/ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ / ค่ารถและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาทและค่าประกันชีวิต 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 5 SGD/ท่าน/วัน
 • • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความเหมาะสมและการบริการ


หมายเหตุเงื่อนไข

การจองและชำระเงิน ชำระค่ามัดจำท่านละ10,000 บาท ในวันจองทัวร์ พร้อมชำระส่วนที่เหลือภายใน 14 วันก่อนเดินทาง ไม่เช่นนั้นทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

 

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วันหักค่ามัดจำ 10,000 บาท        ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4 - 7  วันหักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์    ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15– 19 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 - 3  วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  
 • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com