ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย


ประเทศ : ศรีลังกา

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบนิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ โคลัมโบ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา ราคาถูก ทัวร์ศรีลังกา ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ศรีลังกา กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ


17.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

20.00 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 889

21.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบันลือโลก อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสียง นำเข้าที่พัก ณ GOLDI SANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ศรีลังกา นิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล


6.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

7.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประ เทศศรีลังกา เมืองดัมบุลลา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง 500 ฟุตบนฐานกว้าง 1ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา (GOLDEN ROCK TEMPLE) กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำบนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหล ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองฮาบาราน่า (Habarana) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางมาไกล

12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองโพรอนนารูวา (POLONNARUWA), ชมวิหารวะฎะดาเก (VATADAGE SHRINE) ที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปปางสมาธิประจำทิศทั้งสี่ อันหมายถึง พระพุทธเจ้า 4 องค์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่ด้านหน้าบันไดทางขึ้นมี มูน สโตน ขนาดใหญ่กว่าครึ่งวงกลมและทวารบาลที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด ชมวิหารถูปาราม ซึ่งออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านช่องลับกระทบพระพุทธรูปภายในวิหารเกิดแสงระยิบ ระยับงามจับใจ จากนั้นนำชมวิหารกาล (GAL VIHARA) มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ (ปางสมาธิ ปางสีหไสยาสน์ ปางรำพึง) ที่แกะสลักจากภูเขาหินลูกเดียว ช่างงดงามและน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง เป็นงานสร้างสรรค์ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุและด้วยพระองค์ประสูติวันศุกร์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธ รูปบางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดรวมไว้กับพระพุทธรูปองค์อื่นด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ที่พัก ณ CHAAYA VILLAGE HABARANA HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร, จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว


7.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) นำท่านชม ภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแคนดี้ (KANDY) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกด้วย

15.00 น.
นำท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองที่น่าตื่นใจยิ่งนัก จากนั้น นำท่านไปชม ระบำแคนเดี้ยน (Kandy Dance) อันเป็นศิลปะการเต้นระบำต้นตำหรับของศรีลังกา

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ CHAAYA CITADEL KANDY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ศรีลังกา แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ


7.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.30 น.
อำลาเมืองแคนดี้...นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา (ROYAL BOTANICAL GARDEN) สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 147 เอเคอร์ ภายในสวนมีพันธุ์ไม้มากมายกว่า 5,000 ชนิด จากทุกภูมิภาคในโลก บางชนิดก็สามารถพบเห็นได้ที่ศรีลังกาอย่างเดียวได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา

12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.
นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี

16:00 น.
นำท่านชมวัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้

17.00 น.
จากนั้นให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา บาซาร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ห้างโอเดล

20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

21.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


1.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 886

6.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ท่านละ 20 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
 • ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 – 700 บาท / ท่าน เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


หมายเหตุ

-

เงื่อนไข

 

>>     การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 086-341 9921
>>       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
>>       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
>>       ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
>>       อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
>>       กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
>>       การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ( กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200 เหรียญ / ท่าน)


ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย


ประเทศ : ศรีลังกา

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance แคนดี้ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – วัดสีมามาลากา – ช้อปปิ้งของที่ระลึก – กรุงเทพฯ โคลัมโบ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา ราคาถูก ทัวร์ศรีลังกา ปี 2562

* ตะลุยเมืองมรดกโลก ... สิกิริยา – ดัมบุลล่า – แคนดี้ * * สัมผัสความอลังการของพระราชวังบนภูเขาสูง อายุกว่า 1500 ปี * * นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ “พระธาตุเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ * * ชม “วัดทีปะทุตตมาราม” วัดไทยอายุนานกว่า 100 ปี ที่สร้างในสมัย ร. 5
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ศรีลังกา กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ


7.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน SRI LANKAN AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

9.00 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 897

11.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและอังกฤษได้มาก่อสร้างอาคารและจัดวางผังเมืองให้โคลัมโบ ทำให้กรุงโคลัมโบมีบรรยากาศคล้ายกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมืองโคลัมโบ และสองข้างถนนนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ลักษณะตัวอาคารคล้ายกับอาคารในประเทศอังกฤษ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี ... จากนั้นนำท่านไปยัง วัดทีปะทุตตมาราม ซึ่งเป็นวัดไทยในกรุงโคลอมโบ อายุนานกว่า 100 ปี ในอดีต สมัยรัชกาลที่ 5 มีเจ้านายไทยพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พันเอก(พิเศษ)พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ได้มาทรงผนวชอยู่ที่ลังกา(ภายหลังได้กลับไปยังประเทศไทย และ ทรงลาสิกขา) ระหว่างนั้น ได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ที่รวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมถึง 4 ชาติ คือ ไทย ลังกา อินเดีย และพม่า ครั้นสร้างเสร็จทรงถวายพระนามว่า รัตนเจดีย์ เมื่อปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จเยือนศรีลังกา ก็ได้ทรงปลูกต้นจันทน์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย และในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดนี้อีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย ... ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบันลือโลก อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสียง

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก ณ CLUB HOTEL DOLPHIN NEGOMBO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ศรีลังกา นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า


6.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

7.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประ เทศศรีลังกา เมืองดัมบุลลา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง 500 ฟุตบนฐานกว้าง 1ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา (GOLDEN ROCK TEMPLE) กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำบนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหล ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองฮาบาราน่า (Habarana) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางมาไกล

12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองโพรอนนารูวา (POLONNARUWA) ชมวิหารวะฎะดาเก (VATADAGE SHRINE) ที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปปางสมาธิประจำทิศทั้งสี่ อันหมายถึง พระพุทธเจ้า 4 องค์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่ด้านหน้าบันไดทางขึ้นมี มูน สโตน ขนาดใหญ่กว่าครึ่งวงกลมและทวารบาลที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด ชมวิหารถูปาราม ซึ่งออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านช่องลับกระทบพระ พุทธรูปภายในวิหารเกิดแสงระยิบ ระยับงามจับใจ จากนั้นนำชม วิหารกาล (GAL VIHARA) มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ (ปางสมาธิ ปางสีหไสยาสน์ ปางรำพึง) ที่แกะสลักจากภูเขาหินลูกเดียว ช่างงดงามและน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง เป็นงานสร้างสรรค์ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุและด้วยพระองค์ประสูติวันศุกร์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธ รูปบางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดรวมไว้กับพระพุทธรูปองค์อื่นด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ที่พัก ณ CHAAYA VILLAGE HABARANA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ศรีลังกา ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance


7.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) นำท่านขึ้นชม ภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแคนดี้ (KANDY) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
นำท่านขึ้นสู่ UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกด้วย

15.00 น.
นำท่านไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัด ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Maligawa) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองที่น่าตื่นใจยิ่งนัก ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระอุบาลี หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” พระอุบาลี จึงถือว่าเป็นผู้สถาปนาอุบาลีวงศ์ในศรีลังกา เป็นพระธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย...นำท่านไปชม ระบำแคนเดี้ยน (Kandy Dance) อันเป็นศิลปะการเต้นระบำต้นตำรับของศรีลังกา

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ CINNAMON CITADEL KANDY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ศรีลังกา แคนดี้ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – วัดสีมามาลากา – ช้อปปิ้งของที่ระลึก – กรุงเทพฯ


7.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.30 น.
อำลาเมืองแคนดี้... นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
บ่าย นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้ ... จากนั้นนำท่านสู่ วัดสีมามาลากา (Seema Malaka Temple) หรือรู้จักกันในนามวัดกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางทะเลสาป ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง หลังแรก ประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สอง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลังที่สาม เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก ของประเทศศรีลังกา

เย็น
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา บาซาร์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ ห้างโอเดล

20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

21.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


1.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 886/888

6.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ********* ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *********
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • ค่าที่พักโรงแรมระดับมารฐาน ระดับ 3 ดาว // ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
 • • ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.


อัตรานี้ไม่รวม

 • • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ ประมาณ ท่านละ 4,500 บาท
 • • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
 • • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 บาท / ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


หมายเหตุ

หมายเหตุ

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม

สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแล

เมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>   ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

>>   กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ

เฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจาก

ป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้

หรือไม่//อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมี

ค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

 เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 • ชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. ขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทฯ เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัทฯ ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือ ไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com