ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N


ประเทศ : ศรีลังกา

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ นิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาลสิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ โคลัมโบ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา ราคาถูก ทัวร์ศรีลังกา ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ศรีลังกา กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ


17.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

19.30 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 889

21.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบันลือโลก อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสียง
นำเข้าที่พัก ณ GOLDI SANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ศรีลังกา นิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล


6.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

7.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประ เทศศรีลังกา เมืองดัมบุลลา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง 500 ฟุตบนฐานกว้าง 1ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา (GOLDEN ROCK TEMPLE) กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำบนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหล ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองฮาบาราน่า (Habarana) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางมาไกล

12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองโพรอนนารูวา (POLONNARUWA), ชมวิหารวะฎะดาเก (VATADAGE SHRINE) ที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปปางสมาธิประจำทิศทั้งสี่ อันหมายถึง พระพุทธเจ้า 4 องค์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่ด้านหน้าบันไดทางขึ้นมี มูน สโตน ขนาดใหญ่กว่าครึ่งวงกลมและทวารบาลที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด ชมวิหารถูปาราม ซึ่งออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านช่องลับกระทบพระพุทธรูปภายในวิหารเกิดแสงระยิบ ระยับงามจับใจ จากนั้นนำชมวิหารกาล (GAL VIHARA) มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ (ปางสมาธิ ปางสีหไสยาสน์ ปางรำพึง) ที่แกะสลักจากภูเขาหินลูกเดียว ช่างงดงามและน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง เป็นงานสร้างสรรค์ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุและด้วยพระองค์ประสูติวันศุกร์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธ รูปบางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดรวมไว้กับพระพุทธรูปองค์อื่นด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ที่พัก ณ CHAAYA VILLAGE HABARANA HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร, จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว


7.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) นำท่านชม ภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแคนดี้ (KANDY) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกด้วย

15.00 น.
นำท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองที่น่าตื่นใจยิ่งนัก
จากนั้น นำท่านไปชม ระบำแคนเดี้ยน (Kandy Dance) อันเป็นศิลปะการเต้นระบำต้นตำหรับของศรีลังกา

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ CHAAYA CITADEL KANDY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ศรีลังกา แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ


7.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย
อำลาเมืองแคนดี้...นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา (ROYAL BOTANICAL GARDEN) สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 147 เอเคอร์ ภายในสวนมีพันธุ์ไม้มากมายกว่า 5,000 ชนิด จากทุกภูมิภาคในโลก บางชนิดก็สามารถพบเห็นได้ที่ศรีลังกาอย่างเดียวได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา

12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.
นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี

16.30 น.
นำท่านชมวัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้

17.00 น.
จากนั้นให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา บาซาร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ห้างโอเดล

20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

21.30 น.
. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
01.25 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 886
06.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด // ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว // ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
  • ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 – 700 บาท / ท่าน เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


หมายเหตุ

>>     การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 086-341 9921

>>       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
>>       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
>>       ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
>>       อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
>>       กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
>>       การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ( กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200 เหรียญ / ท่าน)
 


เงื่อนไข


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com