ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน QV

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์


ประเทศ : ลาว

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : LAO AIRLINES ( QV )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
วันแรก 11 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง วันที่สอง 12 ธ.ค. 58 พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – หอพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดหนองศรีคูณเมือง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ( B / L / D)วันที่สาม 13 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวเหนียว – วังเวียง – พูคูน – วังเวียง ( B / L / D)วันที่สี่ 14 ธ.ค. 58 วังเวียง – เวียงจันทร์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า ( B / L / -)กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว ราคาถูก ทัวร์ลาว ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ลาว วันแรก 11 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง


7.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV643

12.00 น. (เที่ยง)
ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวังทอง หรือเทียบเท่า http://www.vangthonghotel.com/ เพื่อจัดเก็บสัมภาระ จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง “เฝอ” พร้อมน้ำผลไม้ที่ชื่นใจ (1) หลังอาหารเช้านำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่งชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง แวะชม บ้านซ่างไห (Sanghai) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาวหรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหล้าลาว(LauLao)”แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้า นักท่องเที่ยวก็นิยมามาซื้อเหล้าขาว หรือเหล้าลาวเหล่านี้กลับไปเป็นของฝากอีกด้วย ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก พิเศษ ร่วมถวายพระประจำวันเกิด เพื่อความเป็นศิริมงคล

ค่ำ
ร่วมรับประทานอาหารค่ำและเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม (2) ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับคาราโอเกะ

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ลาว วันที่สอง 12 ธ.ค. 58 พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – หอพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดหนองศรีคูณเมือง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ( B / L / D)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

9.00 น.
หลังอาหารนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 สมัยเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า “การปลดปล่อย”รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนพระราชวังหลวงมาเป็น “หอพิพิธภัณฑ์” ( ไม่อณุญาติให้สวมกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุดเข้าชม และงดถ่ายภาพบริเวณด้านใน ) นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ณ หอพระบาง อาคารสีทองขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบ หลวงพระบาง ตกแต่งด้วยลายดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้อัญเชิญพระบางย้ายมาประดิษฐานที่หอพระบางแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน วัดหนองศรีคูณเมือง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2272 แต่เดิมนั้นเป็นวัดขนาดใหญ่มีศาสนสถานที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมมากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากถูกไฟไหม้ในปีพ.ศ. 2317 ทำให้พระอุโบสถเสียหายเกือบทั้งหลัง ภายหลังได้รับการบูรณะหลายครั้งและก่อสร้างเพิ่มเติมจนสวยงามขึ้นมาใหม่ ในการบูรณะครั้งใหญ่มีการติดดอกดวงและทองคำเปลวใหม่ ศิลปะที่ใช้ตกแต่งส่วนใหญ่เป็นแบบสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตันภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน"พระเจ้าองค์แสนพระพุทธรูปสำคัญของเมือง ทีมีชื่อเช่นนี้เนื่องจากมีน้ำหนัก 1 แสน (ประมาณ 120 กิโลกรัม) "พระเจ้าองค์แสน" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสนตามตำนานกล่าวไว้ว่าลอยตามแม่น้ำโขงมาแต่เมืองเชียงแสน และมาขึ้นที่เมืองหลวงพระบาง ชาวหลวงพระบาง ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก พิเศษ!!! นำท่านร่วมพิธีบายศรีเทียนเคียนหัว เพื่อปัดเป่าเคราะห์และเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแบบชาวหลวงพระบางตามสไตล์ซินแสเป็นหนึ่ง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่15ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากิ่งกฤษราชตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนในการก่อสร้างเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังนครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งก่อนหน้านั้นบริเวณที่สร้างวัดแสนมีวัดเก่าอยู่ก่อนสิ่งแรกเมื่อมาถึงคือการไปชมพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนองค์เดียวในหลวงพระบางมีพระพักตร์ที่งดงามผ่องแผ้ว ข้างหอพระยืนมีหอรอยพระพุทธบาทจำลอง ส่วนพระอุโบสถดูวิจิตรการตาเต็มไปด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นสีแดง ภายในตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม พระประธานของวัดมีชื่อว่า “พระองค์หลวง” มีลักษณะงดงามชดช้อย วัดแสนได้รับการบูรณะ 2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2475 ครั้งที่สองเมื่อปีพ.ศ. 2500 ส่วนการประดับลวดลายปิดทองที่สวยงามนั้นบูรณะเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยช่างในวังหลวงของหลวงพระบางนั่นเอง จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชปี ค.ศ. 1503–1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโมวัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ พิเศษ!!! นำท่านร่วมพิธีห่มผ้าพระเจดีย์และจุดเทียนบูชาตามไตล์ซินแสเป็นหนึ่ง นำชมไฮไลท์ของหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับ การอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นเดินชมตลาดมืด หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมวังทอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ลาว วันที่สาม 13 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวเหนียว – วังเวียง – พูคูน – วังเวียง ( B / L / D)


5.30 น.
ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของ ชาวล้านช้าง(ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย

6.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6)

8.00 น.
ออกเดินทางสู่ วังเวียง ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปเทือกเขาสวยงาม รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาภูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์

11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารศาลาพูดูน (7) ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่านเมืองพูคูน บ้านกิ่วกะจำ บนยอดภูเบี้ย ซึ่งสูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร หยุดพักเข้าห้องน้ำ จากนั้นเดินทางสู่เมืองวังเวียง

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารบางบด (8) หลังอาหารให้ท่านได้ เดินชมตัวเมืองวังเวียง หรือตลาดวังเวียง เดินชมตลาดก็เหมือนการได้มาชมวิถีชีวิตของคนวังเวียงแท้ๆกัน จากที่เราเดินเที่ยวในเมืองวังเวียงกันแล้วเห็นแต่บรรยากาศเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยชาวตะวันตก ที่พัก โรงแรมถาวรสุข หรือเทียบเท่า พิเศษ ร่วมประกอบพิธีลอยกรรม ตามสไตล์ซินแสเป็นหนึ่ง บริเวณริมแม่น้ำซอง

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ลาว วันที่สี่ 14 ธ.ค. 58 วังเวียง – เวียงจันทร์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า ( B / L / -)


6.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9)

8.00 น.
อำลาเมืองวังเวียงเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทร์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร............... (10)

บ่าย
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า ด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นไปสักการะ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเช้า มุมถนนล้านช้างตัดกับคูเวียง มีสินค้าหลากชนิด ตัวตลาดลักษณะเหมือนศาลาวัดขนาดใหญ่มีสองชั้นชั้นล่างจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากต่างประเทศ เช่นเครื่องมุกจากเวียดนาม นาฬิกาจากรัสเซีย ของใช้เบ็ดเตล็ดจากจีน เครื่องแก้วจากเชโกสโลวะเกีย ชั้นสองเป็นร้านขายเครื่องเงินเครื่องทอง กลางตลาดเช้ามีห้างสรรพสินค้าเวียงจันทน์เปิดให้บริการด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินวัดไต

16.30 น.
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV415

18.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • อัตรานี้รวม 1. ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน 2. ค่าพักโรงแรม 3 คืน ระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 5. ค่ารถบัสนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 6. ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง 7. ค่าไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง 8. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท (อุบัติเหตุ) 9. ค่าอุปกรณ์สำหรับทำพิธีตามรายการที่ระบุ


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตรานี้ไม่รวม 1. อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 3. ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ

หมายเหตุ :       โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญเงื่อนไข


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com