ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน DD

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน


ประเทศ : มาเลเซีย

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : NOK AIRLINES ( DD )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – เรือ STAR CRUISE ( B-L-D )ปีนัง – ปุตราจายา – ยะโฮบารู ( B-L-D )ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO ( B - - )ยะโฮบารู – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ( B-L-D )เก็นติ้ง – DUTYFREE – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( B-L-D )กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ปี 2562

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล เรือ STAR CRUISE ปีนัง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มาเลเซีย กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – เรือ STAR CRUISE ( B-L-D )


4.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

6 โมงเช้า
เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102

7.30 น.
ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทาง สู่ อ.สะเดาพร้อมบริการอาหารเช้า(แบบกล่อง)(1) แก่สมาชิกทุกท่าน

10.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่าน บูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.
เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย กราบเจ้าแม่กวนอิมวัดเขาเต่า(ถ้ามีเวลา)

17.00 น.
นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE ระดับ 5 ดาว อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

19.00 น.
ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(3) อาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหาร พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง )ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน ***หมายเหตุ*** สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ <<<

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง – ปุตราจายา – ยะโฮบารู ( B-L-D )


เช้า
บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารบนเรือ เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระ ออกเดินทาง สู่เมืองยะโฮบารูห์

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางต่อ

13.00 น.
ชมเมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำ ร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

19.00 น.
บริการอาหารค่ำ(6) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มาเลเซีย ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO ( B - - )


6 โมงเช้า
บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ

8.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ พาท่านมายัง ถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม (The Merlion เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระ ซึ่งก็คือ สิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้นเป็นการแสดงถึงการเริมต้นของประเทศสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง)ใกล้ๆ กัน ท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตย กรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น. (เที่ยง)
อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย
หลังจากนั้นนำคณะสู่รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOSA เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO(ไม่รวมค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท)เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลองมาจากอเมริกา และสนุก สนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุด ในโลก“BDTTLESTAR GALACTICA”เชิญท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์SHREK ที่จะสร้างความประทับ ใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่องจูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับการลัดสู่สายน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์ “มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ดการ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำ ความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้และลาสเวกัสมาสู่คุณ…เพลิดเพลินการเยี่ยมชมคาสิโน

19.00 น.
อิสระอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านกลับเมืองยะโฮบารูโรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ของการ ทัวร์มาเลเซีย ยะโฮบารู – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ( B-L-D )


6 โมงเช้า
บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย KUALA LUMPUR GARDEN CITY OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย นำคณะชมจัตุรัสเมอร์เดก้า DATARAN MERDEKA สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูงทีสุดในโลกคือ 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้า และทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL TOWER ที่มีความสูง 421 เมตร ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและร้านดิวตี้ฟรีของมาเลเซีย

17.30 น.
บริการอาหารเย็น(10) ณ ภัตตาคาร

หัวค่ำ
หลังจากนั้น นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ GENTING SKY WAY ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทางพร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย) ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นไกด์จะเป็นผู้นำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค ** (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) หรือแวะไปที่แกลเลอเรียสำหรับผู้มาเยือน เพื่อเรียนรู้ถึงวิสัยทัศน์ ความมุมานะพยายามของผู้ก่อตั้ง ที่ทำให้เก็นติ้งกลายเป็นอาณาจักรแห่งความบันเทิงที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ FIRST WORLD PLAZA สัมผัสความเย็นของหิมะที่ SNOW WORLD, RIPLEY’S BELIVE IT OR NOT และเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลก หรือเข้าชมมายากล โชว์อลังการยิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียร์เตอร์ (ไม่รวมในรายการทัวร์ อิสระตามอัธยาศัย)

วันที่ 5 ของการ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง – DUTYFREE – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( B-L-D )


6 โมงเช้า
บริการอาหารเช้า(11) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเก็นติ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน(12)ณ ภัตตาคาร ณ เมืองอิโป หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยัง ด่านจังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่ ฯลฯ

18.00 น.
นำท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ บริการอาหารเย็นบนรถ ด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ (แบบกล่อง)(13)

22.00 น.
เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7117

23.30 น.
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ....
อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)
 • - ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • - ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 1 คืน
 • - ค่าอาหาร 13 มื้อ
 • - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ฯลฯ
 • - ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 • - ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ     

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วัน   ***

บนเรือ สตาร์ครูซ และ บนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม หากท่านต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***เงื่อนไข

หลักฐานประกอบการเดินทาง          

หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 สิ่งที่ควรนำไปด้วย

รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว                ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง     ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง          ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com