ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน RJ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N


ประเทศ : มาเลเซีย

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : ROYAL JODANIAN ( RJ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์คาเมรอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง - แควนตัสวัลเล่ย์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ (เช้า / เที่ยง /- )ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ (เช้า / เที่ยง / - )กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มาเลเซีย กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์


14.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

15.00 น.
เหินฟ้าสู่ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย ROYAL JORDANIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ RJ 180 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

18.00 น.
เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่กลางเมืองกัวลาลัมเปอร์เข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นช้อบปิ้งย่านโรงแรม

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง - แควนตัสวัลเล่ย์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ระหว่างทางสู่คาเมรอนฯชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและ ไร่สตอร์เบอร์รี่ (เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชมไร่ ดังนั้น จึงขอให้ท่านช่วยกันอุดหนุนสินค้าอย่างน้อย ½ โล ก่อนลงไปชมไร่) จำนวนมากมายบนภูเขาสู่สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของ มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
แวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซื้อน้ำผึ้ง กลับบ้านเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นนำท่าน สู่ แควนตัสวัลเลย์ สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส

เย็น
บริการอาหารค่ำแบบสุกี้หม้อไฟชาบู-ชาบู หลังอาหารเชิญท่านช้อปปิ้งของฝากท้องถิ่น ที่ตลาดกลางคืน

20.30 น.
เข้าที่พัก โรงแรมฮอริเทจ ระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ (เช้า / เที่ยง /- )


เช้า
รับประทานอาหารเช้า สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า

สาย
นำท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน

บ่าย
นำท่านสู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่ าและหมู่บ้านชาวป่า (จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (บนเกนติ้ง ไม่มีเตียงเสริม)

18.00 น.
บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์มาเลเซีย ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ (เช้า / เที่ยง / - )


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวเขาและต้นไม้ที่เขียวขจีจนเริ่มเข้าตัวเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ขึ้นชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas , ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) และบันทึกภาพความประทับใจที่ จตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างซูเรีย ห้างชั้นนำของกัวลาลัมเปอร์ อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรของกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวัน โดยเริ่มย้ายสถานที่สำคัญต่างๆทางราชการทั้งหมด มารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็นระบบ ชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.00 น.
22.10 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181
23.20 น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินตามรายการชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / โณงแรมระดับมาตราฐานสามดาว / ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ / ไกด์ท้องถิ่น (คนไทย) / ประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ / ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว / ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า หรือความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการเดินทาง
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ


เงื่อนไข

 

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com