ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน MS

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR


ประเทศ : มาเลเซีย

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : EGYPT AIR ( MS )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ปี 2562

เดินทางโดยสายการบิน EGYPT AIR / NEW AIRCRAFT 777-300 พักในเมืองกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน ขึ้นเกนติ้งโดยกระเช้า ขาลงชมธรรมชาติอีกมุมโดยรถบัสปรับอากาศ เที่ยวเกนติ้งสวนสนุกและคาสิโนระดับโลก ช้อบปิ้งห้างสุเรีย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มาเลเซีย กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์


13.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งบนเครื่องบิน

15.00 น.
เหินฟ้าสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย สายการบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS 960 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

18.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่กลางเมืองกัวลาลัมเปอร์เข้าสู่ที่พัก PUTERI PARK HOTEL ระดับ  หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย (โรงแรมอยู่ในย่านช้อบปิ้ง)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (นั่งกระเช้า 1 ขา / นั่งรถ 1 ขา เพื่อได้สัผัสความงามที่แตกต่างกัน) สถานตากอากาศ สวนสนุกและสถานคาสิโนระดับชาติ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางเข้าสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ เข้าที่พัก (โรงแรมเดิม)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มาเลเซีย ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมือง หลวงของประเทศมาเลเซีย ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ชมตึก KL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นด้านบน) หอสื่อสารที่มีความสูงเป็นอันดับ 4 ของในโลก แวะถ่ายภาพที่ จตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชที่ได้คืนมาจากอังกฤษ มายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษ และชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างซูเรีย อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองกัวลัมเปอร์ ชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิ

22.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS 961

23.30 น.
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินตามรายการชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / โรงแรมระดับมาตราฐานสามดาว / ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ / ไกด์ท้องถิ่น (คนไทย) / ประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ / ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว / ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

หมายเหตุ

·                    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

·                    โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป เงื่อนไข

 

การชำระเงิน

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

·     หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

·     สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ

·        บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

·        บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า จากอุบัติเหตุต่างๆ

·        หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·        รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

·        ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

·        กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

·        มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

·        บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

·        หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า หรือความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการเดินทาง

·        หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ

–………………………………………………………………………..—


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com