ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES 4วัน 2คืน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL  MALDIVES 4วัน 2คืน


ประเทศ : มัลดีฟส์

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES 4วัน 2คืน ทัวร์มัลดีฟส์ เที่ยวมัลดีฟส์
กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ โคลอมโบ-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ทัวร์มัลดีฟส์ ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES 4วัน 2คืน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์


7.00 น.
เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M”สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์

8.00 น.
ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403

11.00 น.
ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)

13.30 น.
ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115

14.30 น.
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดย Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ไปยัง “CLUB MED FINOLHU VILLAS , MALDIVES ” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ โรงแรม CLUB MED ณ สนามบินมัลดีฟส์)

15.30 น.
เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพัก ... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *พบกับพนักงานต้อนรับ หรือ บัทเลอร์ส่วนตัว ที่คอยให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าตลอดการเข้าพัก *อิ่มอร่อยไม่อั้นกับอาหารหลากหลายเมนู บริการท่านแบบ A-la-carte service - อาหารเช้า 07.00 น. – 11.00 น. - อาหารกลางวัน 12.00 น. – 14.30 น. - อาหารเย็น 18.30 น. – 21.45 น. *เต็มอิ่มกับเครื่องดื่มที่ Pool Bar ตั้งแต่ 08.30 น. ไปจนถึง 01.30 น.

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก ช่วงเย็นท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆยามเย็นริมชายหาด เช่น ภาพยนตร์ริมชายหาด , ดนตรีสด

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหารเช้า สามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกทำกิจกรรมที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ทั้งกีฬาทางน้ำ (เฉพาะประเภทไม่ใช่เครื่องยนต์) และทางบก โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล หรือสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ อาทิเช่น ดำน้ำ , โยคะ , นั่งสมาธิ , เทนนิส , แบดมินตัน , ทำอาหาร , เต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

เย็น
บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม ลูกค้าที่เข้าพักที่ Club Med Finolhu สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ Club Med Kani ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเรือคอยบริการทุกต้นชั่วโมง จนถึง 00.00 น.

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ

12.00 น. (เที่ยง)
เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย .... หากใครที่ยังไม่ต้องการเดินทางไปที่สนามบิน ยังคงสามารถทำกิจกรรมต่างๆ หรือทานอาหารภายในโรงแรมได้ตามปกติยกเว้นการใช้ห้องพัก

18.00 น.
นำท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าที่โรงแรม อีกครั้งหนึ่ง)

20.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104

22.30 น.
เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ โคลอมโบ-กรุงเทพฯ


1.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402

6.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (S Class) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียก เก็บโดยสายการบิน
  • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) / เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่าง สนามบินและโรงแรมที่พัก
  • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรมALL INCLUSIVE MEAL


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง


หมายเหตุ

-

เงื่อนไข

- ค่าบริการกรณีพักเพิ่ม  เป็นราคาสำหรับห้องละ 2 ท่านเท่านั้น

                                    - ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าพัก

                                    - เด็กอายุ   12 – 17   ปี  เข้าพักได้เฉพาะห้อง  Sunrise & Sunset  Beach  Villa  เท่านั้น

                                    - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com