ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มองโกเลีย มองโกล 7D5N บิน MU 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน MU

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มองโกเลีย มองโกล 7D5N บิน MU


ประเทศ : มองโกเลีย

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES ( MU )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มองโกเลีย มองโกล 7D5N บิน MU ทัวร์มองโกเลีย เที่ยวมองโกเลีย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เซี่ยงไฮ้- โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโก-ร้านของที่ระลึกชาวมองโกลโฮฮอท–วัด 5 เจดีย์–วัดต้าเจา-สุสานหวังเจาจวินโฮฮอท–ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น–ชมมวยปล้ำ-แข่งม้าเก๋อเกิ้นถ่าลา - สุสานเจงกีสข่าน-ตงเซิ่งตงเซิ่ง – เสี่ยงซาวาน - อู่ตังเจา – เปาโถวเปาโถว-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-นั่งรถไฟแม่เหล็ก-สุวรรณภูมิกำหนดการเดินทาง ทัวร์มองโกเลีย ราคาถูก ทัวร์มองโกเลีย ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มองโกเลีย มองโกล 7D5N บิน MU


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มองโกเลีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


23.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบินโดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มองโกเลีย เซี่ยงไฮ้- โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโก-ร้านของที่ระลึกชาวมองโกล


2.00 น. (ตีสอง)
เหิรฟ้าสู่ปักกิ่งโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 (บริการอาหาร,เครื่องดื่ม / ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที)

6.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านพร้อมนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหงเฉียว เพื่อเดินทางต่อสู่ โฮฮอท

11.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองโฮฮอท โดยสายการบินไชน่า อิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5459

14.30 น.
ถึงสนามบิน เมืองนครโฮฮอท เมืองนครโฮฮอท ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกล เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มองโกล พิพิธภัณฑ์มองโกล สร้างขึ้นใจกลางเมืองโฮฮอท สร้างในปี 1957 ใช้พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร แบ่งทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดแสดงวัตถุโบราณของมองโกล ส่วนที่ 2 จัดแสดงสิ่งมีชีวิตและชาวมองโกลในสมัยโบราณ ส่วนที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบรารณของชนเผ่า ส่วนที่ 4 จัดแสดงวัตถุโบราณของประวัตศาสตร์มองโกล จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ถนนอิสลามและถนนวัฒธรรมมองโกล ซึ่งเมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ เป็นเมืองที่มีหลายชนชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ทางการท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญกับการเคารพ คุ้มครองและเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติเป็นอย่างมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางการท้องถิ่นได้บูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ  และได้สร้างถนนวัฒนธรรมอิสลามและถนนวัฒนธรรมมองโกลขึ้น จากนั้นนำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเจงกิสข่าน ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง มีอนุสาวรีย์จักรพรรดิเจงกิสข่านทรงม้าศึกตั้งอยู่อย่างสง่างาม  ซึ่งอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่าน ได้รับสมญานามว่า นักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ครอบครองดินแดนครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า    จากนั้นนำท่านชม ร้านขายของที่ระลึกของชาวพื้นเมืองมองโกล ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตมาจากขนสัตว์ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JINYI HOLIDAY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มองโกเลีย โฮฮอท–วัด 5 เจดีย์–วัดต้าเจา-สุสานหวังเจาจวิน


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร  นำชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยะธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจี นำท่านชม วัดต้าเจา สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ.  1586

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุกี้มองโกล พร้อมน้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด)

บ่าย
นำชม สุสานหวังเจาจวิน สุสานสนมเอกของกษัตริย์ในราชวงศ์ฮั่นที่มีผีผาเป็นเครื่องดนตรีประจำกาย นางมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์จีน เป็น 1 ใน 4 หญิงงามที่มีชื่อเสียงของจีน (“ปักษีตกนภา” เป็นคำเปรียบเปรยความงามของหวังเจาจวินว่า นกที่บินอยู่บนฟ้าเห็นนางตะลึงในความงามจนลืมขยับปีกจนตกลงมาในทันที) ในทางการเมืองเพื่อสันติสุขของประชาชน หวังเจาจวินได้ยอมเสียสละกายใจแต่งงานกับข่านหูหนานเซี๊ยะ (ค.ศ. 510) เพื่อสงบศึกเชียงหนู ตัวสุสานหวังเจาจวินมีพื้นที่ประมาณ 47,000 ตรม. สูง 33 เมตร เล่ากันว่าในฤดูใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมด น่าประหลาดที่คงแต่เฉพาะพื้นหญ้าที่สุสานฯยังมีสีเขียวอยู่ แล้วนำท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย อาทิ เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาอูฐ เสื้อผ้าแคชเมีย ภาพวาด หวีที่ทำจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์ชนิดต่างๆ

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **คืนนี้กรุณาเตรียมสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้างที่ทุ่งหญ้า 1 คืน พักที่ CHANGAN JINZUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์มองโกเลีย โฮฮอท–ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น–ชมมวยปล้ำ-แข่งม้า


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
เดินทางสู่เก้อเกิ้นถ่าลาทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญ้ามองโกเลีย มีพื้นที่ปกคลุมสองในสามส่วนของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี (145 ก.ม. จากโฮฮอท / ใช้เวลา 2.30 ช.ม.) หมายเหตุ ถ้ากระโจมที่ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้นถ่าลาเต็ม จะไปเที่ยวและพักที่ทุ่งหญ้าซีลามู่เหรินแทน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารชมการแสดง “ระบำเชิญสุรา” และ การแสดงรอบกองไฟ  มอบประสพการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะพักในกระโจมมองโกลแบบประยุกต์ (มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์ และนับดวงดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนำไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย) 
หมายเหตุ  ถ้าที่พักทุ่งหญ้าเก่อเกิ้นถ่าลาเต็ม อาจเปลี่ยนไปเที่ยวและพักที่ทุ่งหญ้าซีรามู่เหรินแทน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์มองโกเลีย เก๋อเกิ้นถ่าลา - สุสานเจงกีสข่าน-ตงเซิ่ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น CHECK OUT

สาย
อำลาทุ่งหญ้ามองโกเลีย นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางสู่  สุสานเจงกีสข่าน (5 ชม.)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ถึงสุสานเจงกีสข่าน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร บ่าย นำชมสุสานเจงกีสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร นำชมหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ EERDOUSI HENGXIN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวบวก

วันที่ 6 ของการ ทัวร์มองโกเลีย ตงเซิ่ง – เสี่ยงซาวาน - อู่ตังเจา – เปาโถว


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านไปเที่ยวเนินทรายเสี่ยงซานวาน อยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI (55 ก.ม. จากตงเซิ่ง) KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อระหว่างที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา นำทุกท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ (รวมกระเช้าไป-กลับและรวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว) จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจ นำทุกท่านขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย (รวมค่าบริการค่าขี่อูฐ 20 นาทีแล้ว) อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย (ไม่รวมค่าเช่า), เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา (สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา) ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมาเนินทรายประหลาดจะมีเสียงร้อง เชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว (ก้น) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เสริม

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำชม อู่ตังเจา วัดนิกายลามะ สร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยคังซี วัดนี้เคยมีห้องบูชาและหมู่ห้องหับต่างๆอยู่มากถึง 2,500 ห้อง ถือเป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดในเขตมองโกเลียใน แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเปาโถว (ห่างจากอู่ตังเจา 70 ก.ม. / ห่างจากโฮฮอท 150 ก.ม.) เมืองใหญ่ที่สุดในเขตมองโกเลียใน เป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่สำคัญของประเทศจีน ผ่านชมจัตุรัสกลางเมือง

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  มื้อพิเศษสุกี้แพะมองโกเลีย (มีหมู,ไก่แทนสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อแพะ) พักที่ TIANLONG HOTEL หรือ LIJING HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 7 ของการ ทัวร์มองโกเลีย เปาโถว-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-นั่งรถไฟแม่เหล็ก-สุวรรณภูมิ


เช้า
จัดเก็บสัมภาระ เดินทางกลับสู่เมืองปักกิ่ง

10.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5158

13.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า  และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ รับประทานอาหารกวางวัน แบบ Buffet ที่ภัตตาคารหมุนบนหอไข่มุก (สูงสุดของAsia) ท่านสามารถชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ 360 องศา นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK (ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอ) บนหอไข่มุก ท่านจะได้หอชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ในมุมกว้าง  จากนั้น นำท่านเดินทางลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินทางต่อมายังหาดไว่ทัน จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ริมแม่น้ำหวงพู่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้น นำท่านเดินทางช้อบปิ้งสินค้า ณ ถนนนานกิง ถนนแฟชั่นของชาวเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน (อิสระอาหารค่ำ มี SNACK BOX แจกเพื่อให้มีเวลาในการช้อบปิ้งเต็มที่) พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เดินทางต่อ รถบัสส่งท่าน ณ สถานนีรถไฟแม่เหล็ก จากนั้น เดินกลับท่ากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตงโดยนั่งรถไฟแม่เหล็กที่มีความเร็วสูง ถึง 340 กม/ชั่วโมง

20.30 น.
21.40
เหิรฟ้ากลับสุ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547 บริการอาหาร,เครื่องดื่มบนเครื่อง

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
00.55
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิม พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน
สินค้ารัฐบาลจีนที่แวะชม : โรงงานบัวหิมะ / นวดฝ่าเท้า
หมายเหตุ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / น้ำดื่มบนรถทุกวัน / รถบัสนำเที่ยวตามรายการ / มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) / วีซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย) / ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ /ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว / ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอวีซ่าจีน
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
  • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
  • ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท


เงื่อนไข

 

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทั้งหมด 
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com