ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน KB

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า


ประเทศ : ภูฏาน

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : DRUK AIR ( KB )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
กรุงเทพฯ - พาโร – พาโรซ่ง – ทั๊กซังคาเฟ่ - ทิมพูทิมพู –ตลาดเช้า –บัลลังทองของกษัตริย์จิกมี่ – มหาสถูปชอเต็น – ปูนาคา ปูนาคา (Punakha) - ชมเทศกาลเชจู บำธรรมมะ - วังดีโปดรัง – วัดชิมิลาคางพูนาคา ชมภาพปักพระบท - ทิมพู – พาโร – งานเลี้ยงพาโร - กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ภูฏาน ราคาถูก ทัวร์ภูฏาน ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ภูฏาน กรุงเทพฯ - พาโร – พาโรซ่ง – ทั๊กซังคาเฟ่ - ทิมพู


4.00 น. (ตีสี่)
นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 10 เคาร์เตอร์ W สายการบินแห่งชาติ ภูฏาน ดรุกแอร์ (Druk Air) สายการบินเดียวที่สามารถ นำท่านเดินทางสู่ภูฏาน ตัวแทนจาก เอเชีย ฮับ จำกัด คอยดูแลคณะเรื่องสัมภาระ และบัตรโดยสาร ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ช.ม. เวลาที่ประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชม.

7.00 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศพูตาน โดยสายการบิน ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 141 (Timing 06.50 – 10.15) ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้า หากเราโชคดี จะได้เห็นหิมะครอบคลุมเทือกเขาหิมาลัย สายการบินดรุกแอร์เป็นสายการบินที่บินผ่าน 8 ใน 10 ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาแอลเวอเรสท์ (1st), ยอดเขาคานเชนจุงก้า  (3rd) บริการอาหารบนเครื่องบิน (1)

10.30 น.
เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ นำคณะเดินทางสู่เมืองพาโร นำท่าน เยี่ยมชมพาโรซอง (Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1645 ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมี สะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็น ทั้งสถานที่ สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ประมาณ 200 รูป พื้นที่ลานกว้างของ Dzong จะใช้เป็นทีจัดงาน ประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือ พาโรเทชู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ที่ป้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำหนังเรื่อง “Little Buddha” ของ Bernardo Bertolucci เสร็จจากการชมป้อม นำท่านเดินผ่านชมแม่น้ำสายสวยงาม และข้ามสะพานไม้โบราณแบบฉบับชาวดรุ๊กปา เพื่อขึ้นรถ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านผจญภัยเล็กน้อย ขี่ม้าขึ้นเขาไปยัง ร้านกาแฟที่อยู่ ตีนเขาทางขึ้นวัดทั๊กซัง เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่าง เมื่อถึงร้านกาแฟ บริการน้ำชา และขนม แบบชาวภูฏาน จิบชาร้อนๆ ชมความงามของวัดทั๊กซัก ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหินแกรนิต จากนั้นนำท่านสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศบนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง (ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่านได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ บ้านชาวไร่ ชาวนา เจดีย์ต่าง ธงมนต์ที่ปลิวเพื่อส่งพรให้ผู้เดินทางผ่านไปมา และวัดแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ

เย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านเข้าที่พัก Migmar hotel (new hotel) โรงแรมเปิดใหม่ห้องกว้างขวาง พร้อม Wi-Fi

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ภูฏาน ทิมพู –ตลาดเช้า –บัลลังทองของกษัตริย์จิกมี่ – มหาสถูปชอเต็น – ปูนาคา


7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)

8.00 น.
นำท่านชมตลาดเช้าแห่งเมืองหลวงทิมพู ท่านจะได้เห็นบรรยากาศตลาดสดที่น่ารักบริสุทธิ์ ชาวเมืองนี้ถือตะกร้ามาจ่ายตลาด ไม่มีถุงพลาสติคบริการให้ใส่ของ ชื้อของที่ระลึกท้องถิ่น เพลิดเพลินกับบรรยากาศภูฏานแท้ๆ จากนั้นนำท่านป้อมทิมพู มีชื่อเป็นทางการว่าป้อมตาชิโซ่ซ่ง (Tashichho Dzong) แปลว่าป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล เป็นที่ทำการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (เป็นส่วนราชการ ในหน้าเทศกาล ลานชั้นในของป้อมจะกลายเป็นเวทีถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศาสนาสู่ชนรุ่นหลัง นำชมภายในวิหารที่ตั้งของบัลลังทองคำแท้ที่สถาปนาเจ้าชายจิกมี่เป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งประเทศภูฏาน ชมความงามพระพุทธรูปองค์ใหญ่และภาพเขียนฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ชมพระพันองค์ที่ตั้งเรียงรายหลายชั้นในวิหารอันสวยงาม ที่ป้อมแห่งนี้เป็นที่สำคัญมากที่สุดของประเทศภูฏานในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นที่เซ็นสนธิสัญญาระหว่างชาติ นำชมบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และประเพณีอันสวยสดงดงาม นำชม National Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้า จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (พระเจ้า จิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Merdernization) มีประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ ของพุทธศาสนา ท่านจะได้ชมภาพฝาผนังที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆได้ดี ให้ท่านได้เดินทักษิณาวัตร เพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านผ่านชมสี่แยกจราจรให้สัญญาณด้วยคน ซึ่งมีเพียงสี่แยกเดียวในประเทศ (หมายเหตุประเทศภูฏานไม่มีสัญญาณไฟเขียว ไฟแดง) แวะให้ท่านได้ ช็อปปิ้งของพื้นเมืองและของที่ระลึก จนได้เวลาสมควร

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา นำท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,050 เมตร อดีตราชธานี ของพูตาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639-1955 ซึ่งสร้างและปกครองโดย ชับดรุง งาวังนัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาถึงพูตาน ระยะทางจากเมืองทิมพูสู่ปูนาคาประมาณ 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางท่านจะได้กลิ่นไอของต้นสนป่า และพบเห็นหมู่บ้านเล็กๆ เจดีย์เก่าแก่ และธงมนต์ เพลิดเพลินทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ที่ใสสะอาดตามข้างทางจะเห็นดอกกุหลาบพันปี (Rhododendron) การทำสวนแอปเปิ้ล ระหว่างทางแวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ที่ ดอร์ชูลา (Dorchula Pass) ที่ความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้ และ 108 สถูป ธงมนต์เป็นพันๆ ธง (ธงมนต์ เปรียบเท่ากับมนต์ที่สวดได้โบกโบยไปทั่ว เพื่อให้ทุกสรรพสัตว์ได้รับ อนิสงค์แห่งมนต์ที่สวดนี้ เพื่อความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป) วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะได้ เห็นพูนาคาโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยสวยงามเกินพรรณนา

เย็น
รับประทานอาหาร เย็น ณ โรงแรม (6) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก KITCHU RESORT

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ภูฏาน ปูนาคา (Punakha) - ชมเทศกาลเชจู บำธรรมมะ - วังดีโปดรัง – วัดชิมิลาคาง


7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)

8.00 น.
นำท่านชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดู หนาว เนื่องจากปูนาคามีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน พื้นที่สูงเพียง 1,468 เมตร เท่านั้นเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่นี่จึงมีอากาศอบอุ่นกว่า ในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี เมื่อปี 1994 ป้อมแห่งนี้เคยถูกน้ำท่วมพัดพาเสียหายมาก และได้สร้างขึ้นใหม่โดยพระราชดำริของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 ได้นำช่างที่มีฝีมือเฉพาะด้านของประเทศ กว่า 1,000 คน และใช้เวลา 12 ปี จึงสร้างเสร็จ และได้เฉลิมฉลองเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2003

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)

บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่วังดีโปดรัง (Wangdi Phodrang) เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร เยี่ยมชม วังดีโปดรังซอง สร้าง ในปี ค.ศ. 1638 ณ วันนี้เป็นเทศกาลทางศาสนาเรียกว่าเทศกาลเซจูที่จัดขึ้นบูชาคุรุลินโปเช แปลว่า อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักและเทิดทูลยิ่ง ท่านเป็นผู้นำทางศาสนานิกายตันตระ เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในทิเบตและภูฏาน ท่านเป็นผู้ก่อตั้งนิกายของตนและเคารพท่านเสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงสภาพมากกว่า 200 ปี น่าทึ่งกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างวิหารนี้โดยใช้หวายผูกยึดโครงหลังคาของวิหารอันใหญ่โต ซึ่งมีให้เห็นเป็นบุญตาจนวันนี้ นำท่านสู่วัด ซิมิลาคาง (Chimi Lhakhang) ตามประวัติเป็นวัดที่สร้างโดย Drukpa Kuenley หรือ The Divine Madman ในคริสตศตวรรษที่ 15 วัดนี้ขึ้นชื่อในหมู่ชาวภูฏานเรื่องการขอลูก ถ้าใครทำไงก็ไม่มีลูกให้มาขอ... เค้าว่าศักดิ์สิทธิ์นัก... บางคนที่มีลูกอ่อนแล้วก็สามารถขอให้ลูกหน้าตาดีได้ด้วย พอพ้นจากหมู่บ้านออกไปก็จะเห็นทุ่งปลูกพืชผลทางการเกษตร... บางส่วนเป็นข้าวบาร์เล่ มันฝรั่ง ข้าวสาลี ดูสีสรรสวยงามจริงๆ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) นำท่านเข้าที่พัก KITCHU RESORT

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ภูฏาน พูนาคา ชมภาพปักพระบท - ทิมพู – พาโร – งานเลี้ยง


5.00 น. (ตีห้า)
นำท่านนมัสการภาพปักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ชาวภูฏานรักษาไว้เป็นอย่างดี อายุมากกว่า 100 ปี สียังสดใสแลใหม่เสมอ เพราะเมื่อแสงแห่งพระอาทิยต์ปรากฏให้เห็นเมื่อไร ผ้าชิ้นศักดิ์สิทธิ์นี้จะถูกเก็บทันที

8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (10) ณ โรงแรม

9.00 น.
เช้านี้นำท่านชมเมืองพอสำราญ จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง พาโร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า โดยผ่านเมืองทิมพู

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่เมืองทิมพู (11)

บ่าย
เดินทางต่อไปยังเมืองพาโร นำท่านชมตลาดแห่งเมืองพาโรที่น่ารัก มีชิวิตชีวา มีร้านขายของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ท่านจะซื้อชุดโค(สำหรับผู้ชาย) และคีร่า (สำหรับผู้หญิง) ได้ที่นี่

เย็น
นำท่านเข้าที่พัก เตรียมแต่งตัวชุดประจำชาติ เพื่อไปงานเลี้ยง ชมการแสดง เชิญท่านเต้นรำพื้นเมืองชาวภูฏาน รับประทานอาหารเย็น (12) และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม TASHI NAMGAY (new hotel) ติดแม่น้ำ

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ภูฏาน พาโร - กรุงเทพ


8.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

9.00 น.
ออกจากที่พักสู่สนามบิน

10.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินดรุกแอร์เที่ยวบินที่ KB 128 บริการอาหารบนเครื่อง (13)

14.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯยึดประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
อัตรานี้รวม

 • 1.     ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
 • 2.     ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ Druk Air (ราคาเมขึ้น USD 60)
 • 3.     ค่าอาหารทุกมื้อ (13 มื้อ) ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • 4.     ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • 5.     ค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry)
 • 6.     ค่าภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
 • 7.     ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
 • 8.     ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม (เนื่องจากกฏหมายประเทศ ภูฏานสงวนสิทธิ์ให้ใช้มัคคุเทศก์ชาวภูฐานเท่านั้น)
 • 9.     น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • 10. หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.     ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • 2.     ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • 3.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
 • 4.     ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 5. ทิปคนขับรถ และไกด์


หมายเหตุ

 

หมายเหตุ

1.     เนื่องจากโรงแรมที่ภูฏาน ไม่มีโรงแรมระดับ 3 ดาว , 4 ดาว, 5 ดาว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ผ่านการรับรอง   

       มาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน  (โรงแรมระดับหรูมีประมาณ 2-3 แห่ง ในภูฏาน ซึ่งราคาสูงมาก) โรงแรมในภูฏาน

        ไม่มีแอร์ ในห้องพัก มีแต่ฮีตเตอร์

2.    เนื่องจากรายการอาหารในภูฏาน มีไม่หลากหลาย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเหมือนๆ กัน ทางบริษัทฯได้เตรียม อาหารแก้เลี่ยนไปบ้าง

3.     การชำระค่าทัวร์ต้องชำระค่าทัวร์ทันทีเมื่อจอง  เพื่อทางรัฐบาลภูฏานจะออกเอกสารวีซ่าให้ 

4.     ราคาดังกล่าวจะต้องออกตั๋ว DRUK AIR ทันทีเมื่อจอง (ภายใน 24 ชั่วโมง) เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด เงื่อนไข

 

เงื่อนสำรองที่นั่ง

1.กรุณาจอง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ทันทีเมื่อจอง

2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ฉากด้านหลังสีขาว

 

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการ ออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ เหตุผลและปัญหาทางการเมือง การนัดหมายหยุดงาน และการยกเลิกเที่ยวบิน

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com