ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa


ประเทศ : พม่า

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกุ้ง) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว) – เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์) – เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตราคารลอยน้ำการะเวกย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – ผ่านชมแม่น้ำสะโตง (๑๕ วินาที อิอิ..(ทางผ่านพอดี)) - คินปุนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุอินทร์แขวน (ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จิตใจผ่องแผ้ว) –หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวดายอง – พระพุทธรูปไจ้ปุ้น – ย่างกุ้ง – สก๊อต มาร์เก็ตย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ปี 2562

เยือนดินแดนแห่งพระพุทธกาล ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน บินดี อยู่ดี พักโรงแรม ๔ ดาว บิน Flight เช้า กลับ Flight เย็น ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เลพญา) อันวิจิตรงดงาม ณ เมืองสิเรียม นมัสการ สัการะ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เลื่องลือของเมืองพม่า วัดพระเขี้ยวแก้ว/พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว)/เจดีย์กาบาเอ/ พระพุทธไสยยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)/เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์)/ เทพทันใจ/มหาเจดีย์ชเวดากอง/เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ (พระธาตุมุเตา) /พระธาตุอินทร์แขวน(นั่งเสลี่ยง)/พระพุทธไสยาสน์ชเวดายอง(พระนอนยิ้มหวาน)/พระพุทธรูปไจ้ปุ้น(พระนั่งสี่ทิศ) ชมความงดงามและอลังการทางประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบุเรงนอง ผ่านชมแม่น้ำสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ แม่น้ำสะโตง, ซึ่งสามารถมองเห็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่พระนเรศวรประกาศเอกราช ตลาดโบโจ๊ก (สก๊อตมาเก็ต) แหล่งช้อปปิ้งสบายๆ อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี บุฟเฟ่ต์พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ ภัตตราคารลอยน้ำ การะเวก และอาหารเลิศรสทุกมื้อ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa


วันที่ 1 ของการ ทัวร์พม่า ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกุ้ง) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว) – เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์) – เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตราคารลอยน้ำการะเวก


5.00 น. (ตีห้า)
(เวลาไทย) คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

8.00 น.
(เวลาไทย) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ TG303 สายการบินไทย แอร์เวย์

9.00 น.
(เวลาพม่า) ถึง สนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Shan Kan Resturant อาหาร 8 อย่าง แบบโต๊ะจีนนั่ง 8-9 ท่าน เสริฟ ป่อเปี๊ยะกุ้ง, ปลานึ่ง, กุ้งผัดแบบเซี่ยงไฮ้ไสตล์, เป็ดย่าง, หมูผัดซีอิ้ว, ผัดผัก, แกงจืดลูกชิ้นปลาและผลไม้ตามฤดูกาล นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย นำท่าน สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย แล้วนำท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุด อธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”

ค่ำ
รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามชดช้อย และวิวทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่งดงามน่าประทับใจ ณ ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่ 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อน ที่โรงแรม GREEN HILL HOTEL, SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – ผ่านชมแม่น้ำสะโตง (๑๕ วินาที อิอิ..(ทางผ่านพอดี)) - คินปุนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แบบ Buffet American Breakfast เมื่ออิ่มท้องแล้วนำกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่ Lobby ของโรงแรม และนำสัมถาระที่จำเป็นต้องใช้ใน 1 วันใส่กระเป่าใบเล็กเพื่อเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน (กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน) จากนั้น นำทุกท่านไปเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของ พระเจ้าบุเรงนอง นมัสการ พระเจดีย์ ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ นำชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันยังขุดไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่า พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 555 Resturant ลิ้มรส อาหาร 8 อย่าง แบบโต๊ะจีนนั่ง 8-9 ท่าน เสริฟ กุ้งเผา(ท่านละ 1 ตัว), น้ำพริกกุ้ง(อร่อยเว่อร์), ปลาทอด, ไข่ไดโนเสาร์, หมูผัดพริก, ผัดผักรวมมิตร, ไก่ทอด, และผลไม้ตามฤดูกาล นำท่านเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางจะผ่าน แม่น้ำสะโตง (ไม่ได้แวะนะครับ ผ่านเฉยๆ อิอิ...)สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวร กำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้

บ่าย
ถึงแก่เวลาออกเดินทางสู่ คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ครึ่ง ถึง คินปุน แคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงาม สองข้างทาง เดินทางเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน เปลี่ยนรถเป็น เสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยง จากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เคยเดินขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการเสลี่ยง ลักษณะ เสรี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบ ผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หาม ด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 คน ข้างหลัง 2 คน เดินทางถึงที่พักโรงแรม ไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพที่งดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขา ซึ่ง อยู่รอบๆ และ ตื่นตาตื่นใจ กับพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดิน เพียง 10 นาที ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วตื่นเช้าไปตักบาตรหรือเลือกที่จะไปวัดเพื่อสวดมนต์ทั้งคืนเลยก็สามารถทำได้เพราะวัดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร Kyaik Hto ซึ่งอยู่ที่โรงแรม มีอาหาร 6 อย่าง แบบโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวนั่งโต๊ะละ 4 ท่าน ทางร้านจะเสริฟแกงจืดลูกชิ้นปลา, ผัดผักรวมมิตร, กุ้งย่าง(ท่านละ 1 ตัว), ปลาทอด, ไก่ผัดขิง, ไข่เจียว และผลไม้ จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนที่ KYAIKHTO HOTEL(โรงแรมไจ๊ทีโย), MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน (ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จิตใจผ่องแผ้ว) –หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวดายอง – พระพุทธรูปไจ้ปุ้น – ย่างกุ้ง – สก๊อต มาร์เก็ต


4.00 น. (ตีสี่)
**อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย (เริ่มตั้งแต่ ตี 4 ) **

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แบบ Buffet Myanmar Breakfast หลังอาหารนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ เพื่อเดินทางสู่หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวดายอง อายุเก่าแก่กว่าพันปี พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424 หลังจากนั้นเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Kyaw Swa Resturant อาหาร 7 อย่าง แบบโต๊ะจีนนั่ง 8-9 ท่าน เสริฟ กุ้งแม่น้ำหงสาฯ (ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือ (ใหญ่เว่อร์), ไก่ชุบแป้งทอด, ปลานึ่ง, เห็ดหอมผัดซอสไก่, ผัดผัก, ต้มยำกุ้ง และผลไม้ ระหว่างทางกลับเมืองย่างกุ้ง แวะสักการะ พระพุทธรูปไจ้ปุ้น ซึ่งบูรณะเมื่อพ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดย รอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ จากนั้นเดินทางจากเมืองหงสาฯ สูเมืองย่างกุ้ง นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต”หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลาย ของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรง จากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก

ค่ำ
รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร WESTERN PARK II อาหาร 8 อย่าง แบบโต๊ะจีนนั่งแบบ 8-9 ท่านทางร้านจะเสริฟ เป็ดปักกิ่ง (มาพร้อมแป้งป่อเปี๊ยะกินกันแบบปักกิ่ง สไตล์เลยทีเดียว), สลัดกุ้งมังกร(ใหญ่มว๊ากกก..!!!!!), กุ้งผัดพริกไทยดำ, ปูนิ่มผัดผงกระหรี่หรือปูนิ่มผัดพริกไทยดำ (ตามฤดูกาล), สลัดไก่, ผัดผักรวมมิตร, แกงจืดไข่ใส่ลูกชิ้นปลา, ปลาทอด, จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อน ที่โรงแรม GREEN HILL HOTEL, SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบ Buffet American Breakfast นำท่านสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไป ชม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์กลางน้ำ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศ จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bangkok Kitchen อาหาร 7 อย่าง แบบโต๊ะจีนนั่งแบบ 8-9 ท่าน ทางร้านเสริฟ ทอดมันปลา, กระเพาหมู, ต้มยำกุ้ง, น้ำพริกกะปิ, แกงเขียวหวานไก่, ปลาผัดคลื่นช่าย, ผัดผักรวมมิตร และผลไม้ตามฤดูกาล จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชม เจดีย์กาบาเอ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูง เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเจดีย์ คือ 34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก จากนั้นพาทุกท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือเรียกว่า พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.00 น.
(เวลาพม่า) เดินทางถึงท่าอากาศยานกาลาดอน เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า เพื่อเตรียมตัว Check In และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

20.00 น.
(เวลาพม่า) เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG306

21.30 น.
(เวลาไทย) ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ
อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินไทย
 • • ค่าที่พัก 3 คืน , ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ และ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • • ค่าเสลี่ยง 600 บาท / ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท / ค่าภาษีสนามบินพม่า 310 บาท
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนในกรณีผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)


อัตรานี้ไม่รวม

 • • ทิปไกด์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ / เด็กรถ รวมกัน วันละ 6 ดอลล่าห์สหรัฐฯ รวม 4 วัน เป็นเงิน 24 ดอลล่าห์สหรัฐฯ/ หรือเป็นเงินไทย 800 บาท ทิปคนหามเสลี่ยง 4,000 จ๊าดต่อ 1 เที่ยว รวมขาขึ้นและขาลง เป็น 2 เที่ยว เป็นเงิน 8,000 จ๊าด หรือเป็นเงินไทย 320 บาท
 • • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ยื่นวีซ่า ด่วน 1 อาทิตย์ ท่านละ 860 บาท (หากส่งเอกสารทำ VISA น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางต้องยื่นด่วน)(ระยะเวลาการทำ VISA ใช้เวลาพิจารรณาอนุมัติ 3 วัน(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์))


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก)


เงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

              การสำรองที่นั่ง ชำระเงินสด กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยชำระผ่านธนาคารเข้าบัญชี และส่งรายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อ กลับและโปรแกรมวันที่เดินทาง หรือ Scan หรือ ถ่ายรูปด้วยกล้อง Digital หรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วส่ง File มายังบริษัทฯ

2. ในกรณี  ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และ ในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. การยกเลิก                                                                                                                                            

•  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com