ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน FD

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์


ประเทศ : พม่า

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIR ASIA ( FD )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดมหากันดาหยง(ตักบาตรพระสงฆ์)-วัดกุโทดอ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุสินารา (วัดมหามุณี)วัดมหามุณี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี-วัดชเวนันดอร์-วัดดอจี พระหยกขาวมัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง- กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ปี 2562

พิธีล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ณ กรุงมัณฑะเลย์  ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก  พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไม้สักทองทั้งหลัง เมนูพิเศษ  อาหารพื้นเมือง กรุงมัณฑะเลย์  อาหารไทย รสชาติคนไทย  น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด  บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ แอร์เอเชีย เครื่องใหม่ทุกลำ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดมหากันดาหยง(ตักบาตรพระสงฆ์)-วัดกุโทดอ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุสินารา (วัดมหามุณี)


6.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

8.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ FD2760 ( บริการอาหารบนเครื่องบินฟรี )

10.00 น.
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบ ร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะย้ายไปเมืองมัณฑเลย์ นำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดาหยง ซึ่ง เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมทีใหญ่ที่สุดในพม่า มีพระ และสามเณรจาพรรษาอยู่มากถึง 1,000 กว่ารูป (หมายเหตุ: สาหรับของที่ใช้ทาบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้ง จากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน) พาท่านชมวัดกุโสดอ ซึ่งพระเจ้า มินดงทรงใช้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎก ที่วัดนี้จึงเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระไตรปิฎกนี้สลักลายบนแผ่นหินขนาดใหญ่ถึง 729 แผ่น แต่ละแผ่นตั้งอยู่โดยมีศาลา คลุม ตั้งเรียงรายเป็นแถวแนวในวัด

12.00 น. (เที่ยง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงคราม โลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จาลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม พร้อม นำท่านเดินชม จากหน้าวัง ออกหลังวัง นำท่าน ชมการวิธีการตีทองคาเปลว แบบโบราณ นำท่านเดินทางสู่วัดมหามุนี หรือ วัดยะไข่ ชมพระมหามุนี... (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม สร้างขึ้นโดยกษัตริย์โบดอพญา ภายในประดิษฐานพระพุทธ รูปองค์ใหญ่ที่มีความสาคัญที่สุดองค์หนึ่งของพม่า คือ พระมหามุณี ปรางค์มารวิชัย เป็นพระพุทธรูปทรงเครืองที่จัดได้ว่า มีความงดงามมากที่สุดในประเทศพม่าสร้างขึ้น โดยกษัตริย์ยะไข่ ชื่อว่า พระเจ้าจันทรสุริยะ ประมาณ 2,000 กว่าปีที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 หล่อด้วยทองสาริดประดับอัญมณีมากมายบริเวณเศียร และพระอุระ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคา จึงทำให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณ วัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  AYEYARWADDY RIVER VIEW//HOTEL MANDALAY//TREASURE เทียบเท่าระดับ3*

วันที่ 2 ของการ ทัวร์พม่า วัดมหามุณี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี-วัดชเวนันดอร์-วัดดอจี พระหยกขาว


4.00 น. (ตีสี่)
นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์...ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์ พระมหามุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

7.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมวัดชเวนันดอ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้ามินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด นำท่านชมการทอผ้าพื้นเมือง ของมัณฑะเลย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

12.00 น. (เที่ยง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลัดด้วยหยกขาวแท้ๆสวยงามมากซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานาท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของเมืองมัณฑะเลย์ ภูเขามัณฑเลย์ ชมความสวยงามของเมืองมัณฑะเลย์ ยามพระอาทิตย์ตก สวยงามมาก

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  AYEYARWADDY RIVER VIEW//HOTEL MANDALAY//TREASURE เทียบเท่าระดับ3*

วันที่ 3 ของการ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง- กรุงเทพฯ


9.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

12.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761 ( บริการอาหารบนเครื่องบินฟรี )

15.00 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
(กรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นธรรมดา 
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปสินน้ำใจ คนหาบเสลี่ยง คนละ 1,000 จ๊าด ต่อเที่ยว (ประมาณ 40 บาท) 
 • ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน


หมายเหตุ

……………………………………………………..…………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….…………………………………

     1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

     2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

        ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ

        สูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

     3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่

        ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

        เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

     5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

        โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

     6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

        เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

        สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น

        ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

     8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

        ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

     9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด

        จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

        สงวนสิทธิ์การจัดหานี้  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

……………………………………………………....………เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า…………………………………………………………….

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ**

žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

žรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น

(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)

žกรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท

žรูปถ่ายห้ามเป็นชุดข้าราชการเด็ดขาด

 

หมายเหตุ รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

 

.......................อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า .................................

ž ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

ž ยื่นวีซ่า ด่วน 1  วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า

 

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง****เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

      1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

     2. การยกเลิก     

              2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

2.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์

3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com