ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน 3K

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์


ประเทศ : พม่า

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY ( 3K )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เข้าสู่ที่พักย่างกุ้ง – สิเรียม เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ซูเลย์ – ตลาดสก็อต- เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เรือการะเวก พร้อมชมโชว์ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – พระธาตุมุเตา – เขาไจ่ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน เขาไจ่ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – พระหยกกำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ปี 2562

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ไหว้พระธาตุมุเตา - พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา..สูงที่สุดของพม่า พระเกศาธาตุมีชีวิต ณ วัดบารมี - และเทพทันใจ เทพกระซิบ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เข้าสู่ที่พัก


18.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 (ประตู 8) เคาน์เตอร์ Q สายการบินโกลเด้นท์ เมียนม่าร์ แอร์ไลน์ GOLDEN MYANMAR AIRLINES (Y5) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

21.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน GOLDEND Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5 238 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)

22.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GREEN LEAF HOTEL, ORCHID HOTEL, ASIAPLAZA HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 2 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – สิเรียม เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ซูเลย์ – ตลาดสก็อต- เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เรือการะเวก พร้อมชมโชว์


7.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ง เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านนั่ง เรือข้ามฟากใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็ถึง พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์ แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่า ปี ก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามี ผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียง เกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือ ของชาวพม่าที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียน ให้ท่านได้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำสมควรแก่เวลา นำท่านผ่านชมทัศนียภาพและเก็บภาพความประทับใจ ของ เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..เมนูพิเศษ!... สลัดกุ้งมัง และเป็ดปักกิ่ง จากนั้นนำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศา ธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว เอาน้ำมนต์มาแตะ พระเกศาธาตุ ก็เคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บ องค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว จากนั้นนำท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอ โดยการขอพรเทพกระซิบนี้ต้องไปขอเบา ๆ ข้าง ๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร พลอยอัญมณีล้ำค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และ บ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น
พร้อมนำท่านไปยังจุดอธิษฐาน...เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า... สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า มี ลานอธิษฐาน จุดที่ “บุเรงนอง” มาขอพรก่อนออกรบ…
คำไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคารการะเวกบนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่ 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GREEN LEAF HOTEL, ASIAPLAZA HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – พระธาตุมุเตา – เขาไจ่ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน


7.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมือง หลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นำท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำ พรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณร อีกด้วย (หมายเหตุ: สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้ง จากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน) สมควรแก่เวลานำท่านชมเจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุมุเตา เราเรียกกันว่า พระธาตุ มุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำคัญสูงสุดของชาวพม่า นอกจากนี้มหาเจดีย์ชเวมอดอ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ว่าด้วยความ ศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ พวกเขาได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..เมนูพิเศษ!... กุ้งแม่น้ำจากลุ่มน้ำอิระวดี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ ตามซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของ พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้าม ตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูก สุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสง ปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุ อินทร์แขวน (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น และเป็นนั่งเสลี่ยง ) ชมทัศนียภาพอัน สวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัส ความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ อากาศบริสุทธิ์ระหว่างเดินทาง พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมกัน ณ จุดนัดพบล็อปปี้ของโรงแรม...นำท่านท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณพระธาตุอินทร์ แขวน หรือก้อนหินทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บน หน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด คืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อ กันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารค่ำที่โรงแรม เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณพระธาตุอินทร์แขวน  พักที่ KYAIKHTO HOTEL, MOUTIAN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่ 4 ของการ ทัวร์พม่า เขาไจ่ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – พระหยก


4.00 น. (ตีสี่)
เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ถวายข้าวพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตร ทำบุญ หรือจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆัง เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

6 โมงเช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

7.00 น.
ออกเดินทางกลับ โดยนั่งเสลี่ยงกลับไปยัง ณ จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชม พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปีพ.ศ. 2142 อีกทั้งยังเชื่อว่าพระราชวังบุเรงนองนี้ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันอีกด้วย ภายในท่านจะได้ชมพระราชวังบุเรงนองที่สร้างตามแบบผังเดิมโดยตัวท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน ชมราชรถจำลองที่สร้างตามแบบมอญโบราณและตำหนักบรรทม ฝั่งตรงข้ามท่านจะได้เห็นเสาและกำแพงเดิมที่ค้นพบ

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ ของมอญ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้งและระหว่างทางก่อนถึงสนามบินย่างกุ้ง นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำ ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำรา โบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง

18.00 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน GOLDEND Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5 237

20.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล
************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ************************
มีบริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน ผ้าเย็นตลอดการเดินทางค่ะ
กรณีคณะออกเดินทางได้ 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้น ออกเดินทาง (** ไม่มีหัวหน้าทัวร์ **)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้น ออกเดินทาง (** มีหัวหน้าทัวร์ **)
3. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน **ไม่ออกเดินทาง**
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่านละ 20 กก. /ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท (วีซ่ากรุ๊ป ใช้เวลายื่น 7วันทำการ)


อัตรานี้ไม่รวม

  • รวม ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่านละ 15 กก. /ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ /ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาท/คน/วัน (จ่ายทั้งหมดท่านละ 600.- บาท ตลอดการเดินทาง)  ค่ายื่นวีซ่าเร่งด่วน (1วันทำการ) เพิ่มจากค่าทัวร์ 500 บาท/ท่าน (ลูกค้าวีซ่าด้วยตัวเองใช้เวลา 3 วันทำการ)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายเงื่อนไข

การสำรองที่นั่ง    ชำระเงินสด กรุณาชำระค่ามัด 7,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยชำระผ่าน ธนาคารเข้าบัญชี หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นสำเนาพาสฯ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ของทางบริษํท ฯ

เงื่อนไขการให้บริการ (ยกเลิก)

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน            คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน                       คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-7 วัน                    เก็บค่ามัดจำท่านละ   5,000 บาท

1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6-3 วัน                     เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  50 %

1.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  3 วัน                        เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

žรูปถ่ายสี  พื้นหลังขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป                              

ž สำเนาทะเบียนบ้าน , กรุณาเขียนที่อยูที่ทำงาน ตำแหน่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์  ที่สำเนาทะเบียนบ้าน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com