ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน 8M

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน


ประเทศ : พม่า

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS ( 8M )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โปตาทาวน์ -พระตาหวานหงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวเลยอง – พระ 4 ทิศ - ตลาดสก๊อต –นาฏศิลป์พม่าย่างกุ้ง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ปี 2562

โปรแกรมทัวร์พิเศษ  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง  ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)  เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำ  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง  สลัดกุ้งมังกร  กุ้งแม่น้ำเผา  อาหารพื้นเมืองพม่า  บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง  น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โปตาทาวน์ -พระตาหวาน


9.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.00 น. (เที่ยง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ”นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศ จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และ พบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย หลังจากนั้นนำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ YANGGON HOTEL//CENTRAL HOTEL //GREEN HILL HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2 ของการ ทัวร์พม่า หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน


6 โมงเช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำกระเป๋าใบใหญ่ที่จะฝากไว้ที่โรงแรมวางไว้ที่หน้าห้อง เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้า 1 ชุดและเครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว สำหรับพักที่พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้น รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.
Check Out ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีด้วยรถโค้ชปรับอากาศระหว่างทางท่านจะผ่านสุสานทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตที่นี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดินทางประมาณ 80 กิโลเมตร ชมโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลาง เมืองหงสาวดี คือ พระธาตุมุเตา ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า ในพงศาวดารของพม่าบันทึกว่าพระเจ้าบุเรงนองครั้นตอนเป็นเด็กได้เสด็จมาทำพิธีเจาะพระกรรณ ที่นี่ด้วย และครั้นองค์ประกัน พระนเรศวรและพระนางสุพรรณกัลยาเคยมาสักการะด้วย จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ว่าราชการซึ่งบูรณะ พ.ศ. 2533 สถาปัตยกรรมงดงามหงสาวดี

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ณ เมืองหงสาวดี

บ่าย
ออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ผ่านคิมปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ถึงคิมปุนแค้มป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็น นั่งเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง (ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณสองหมื่นจ๊าต เท่ากับเงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน) ถึงที่พัก โรงแรม Mountain top Hotel หรือเทียบเท่า เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ” ยังมีนัตนางรูปหนึ่งซึ่งมีตำนาน ชาวพม่าเชื่อว่าถ้าได้สัมผัสอวัยวะรูปปันของนางส่วนใดอาการเจ็บไข้ของเราจะบรรเทา

วันที่ 3 ของการ ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวเลยอง – พระ 4 ทิศ - ตลาดสก๊อต –นาฏศิลป์พม่า


5.00 น. (ตีห้า)
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา เช่น นัตเทพทันใจ นัตเจ้าที่ ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่โค่นล้มหรือหล่นลงมา มีความเชื่อทางศาสนาว่าพระอินทร์นำมาแขวนไว้ กล่าวกันว่าจุดนี้ทำให้วิทยาศาสตร์มีความหมายถ้าใครได้ขึ้นมา และชาวพม่ายังบอกว่าถ้ากราบไหว้พระธาตุ ครบ 3 ครั้ง จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ

6 โมงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินสู่กรุงย่างกุ้ง

7.00 น.
ออกเดินทางกลับโดยนั่งเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถยนต์ปรับอากาศเดินทางกลับเมืองหงสาวดี

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมืองหงสาวดี

บ่าย
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ถึงย่างกุ้งนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ กล่าวกันว่าดวงตาท่านทำด้วยผงไข่มุกพม่าและหยก ทับทิม เนื้อดีที่สุด ชมช้างเผือก คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งตรงตามหลักคชสารทุกประการ นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปหยกขาว ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านแวะตลาด “ สก๊อตมาร์เก็ต ” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้าแตะ ของพื้นเมือง ทานาคา ตลอดจน เครื่องเงิน หยก เพชร นิล จินดา พลอย ทับทิม ฯลฯ

ค่ำ
นำท่านรับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์) ณ ภัตตาคาร (การเวกก์) พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า จากนั้นนำท่านสู่พักผ่อน ณ โรงแรม PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานย่างกุ้ง ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

7.30 น.
เหิรฟ้า เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินมียนม่าร์แอร์เลย์ เที่ยวบินที่ 8M 335 สู่กรุงเทพฯ

9.00 น.
9.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) /ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ /ค่าที่พัก 3 คืน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. /ค่าเสลี่ยง /ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ /มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง /ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท /ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท /ค่าภาษีสนามบินไทย /ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD


อัตรานี้ไม่รวม

  • ทิปไกด์, คนขับรถ และ ทิปคนหามเสลี่ยง /ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • **อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า - ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า

 เงื่อนไข

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทางก่อน 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com