ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน PG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N


ประเทศ : พม่า

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : BANGKOK AIRWAY ( PG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-การะเวก โชว์ย่างกุ้ง-พุกาม–เจดีย์ชเวสิกอง–วัดอนันดา–วัดมนุหา-วัดกุบยางกี–วัดติโลมินโล–เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์บูพยาพุกาม-มัณฑะเลย์–พระราชวังมัณฑะเลย์–วิหารชเวนันดอร์–อมรปุระ–สะพานไม้อูเบ็งพระมหามัยมุนี–มัณฑะเลย์-ตองยี-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม-วัดแมวกระโดด-ตลาดนัด5วัน-วัดพองดออู-เจดีย์1019องค์-ทะเลสาบอินเลตลาดตองจี-พิพิธภัณฑ์ชาวฉาน-ตองยี-ย่างกุ้ง-พระนอนเจาทัตยี-ตลาดสก็อต-เจดีย์โบตะทาวน์พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – พระหินอ่อน - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-การะเวก โชว์


9.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์

12.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ PG 701

13.30 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล นำท่านชมเจดีย์กาบาเอ (KABA AYE PAGODA) เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อน นมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เชื่อว่าขออะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจ คนไทยจึงเรียกว่า “เทพทันใจ” จากนั้นนำชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้วให้มีความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อยบนทะเลสาบหลวงภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูป นกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม–เจดีย์ชเวสิกอง–วัดอนันดา–วัดมนุหา-วัดกุบยางกี–วัดติโลมินโล–เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์บูพยา


เช้ามืด
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

6.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองพุกาม

7.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินพุกามแอร์ เที่ยวบินที่ W9 921J

7.30 น.
เดินทางถึงเมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปีมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกโดยกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ซึ่งเป็นศิลปะของที่โดดเด่นงดงามโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองอร่ามขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าภายในนั้นประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหารเฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา ( MANUHA TEMPLE )ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPLE) สร้างโดยพระโอรสของ พระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปีพ.ศ. 1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร ชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์บูพยา ( BUPAYA PAGODA ) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำอิระวดี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์นาฎศิลป์พื้นเมืองพักที่ THAZIN GARDEN หรือเทียบเท่า (ที่พุกาม)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์พม่า พุกาม-มัณฑะเลย์–พระราชวังมัณฑะเลย์–วิหารชเวนันดอร์–อมรปุระ–สะพานไม้อูเบ็ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน พุกามแอร์ เที่ยวบินที่ W9 921J

8.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เที่ยวชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงที่ย้ายมาจากเมืองอมรปุระ โดยสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิมทุกประการ ภายในพระราชวังมีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย จนนับได้ว่าพระเจ้ามิงดง เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีชายามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ภายในพระราชวังยังมีท้องพระโรง แท่นประทับพักผ่อน และหอคอย ที่ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินใช้เป็นที่ทอดพระเนตรบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของราษฎรอีกด้วย ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้นชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SEDONA MANDALAY หรือเทียบเท่า (ที่มัณฑะเลย์)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์พม่า พระมหามัยมุนี–มัณฑะเลย์-ตองยี-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม-วัดแมวกระโดด-ตลาดนัด5วัน-วัดพองดออู-เจดีย์1019องค์-ทะเลสาบอินเล


เช้ามืด
เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองตองยี โดยสายการบินพุกามแอร์ เที่ยวบินที่ W9115

10.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน เมืองตองยี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ซึ่งตั้งของเมืองอยู่บนภูเขา เนื้อที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร อากาศหนาวตลอดทั้งปีเพราะอยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต เป็นเมืองที่สามารถชมทิวทัศน์ ของทะเลสาบอินเลได้อย่างสวยงาม นำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เอาผักตบชวา มาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัดแมวกระโดด ที่มีอายุ 200 กว่าปี ชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

13.00 น.
นำท่านชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 ในอดีต พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันขาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับทะเลสาบอินเล นำท่านชม หมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ นำท่านสู่ ทะเลสาบอินเล เพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอินเล ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งมีระดับความสูงกว่า 5,000 ฟุต ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบอินเล ท่านจะได้เห็นวิธีการพายเรือในแบบของชาวอินตา โดยการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตาเลยทีเดียว ชาวอินตาเลื่อมใสพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้มีการสร้างวัดและเจดีย์อยู่ตามหมู่บ้านกลางน้ำกว่า 200 แห่ง อีกทั้งยังมีการทำสวนเกษตรลอยน้ำ ปลูกมะเขือเทศสร้างผลผลิตส่งขายหล่อเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศเลยทีเดียว

17.30 น.
เดินทางถึงที่พัก Princess Hotel

18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 5 ของการ ทัวร์พม่า ตลาดตองจี-พิพิธภัณฑ์ชาวฉาน-ตองยี-ย่างกุ้ง-พระนอนเจาทัตยี-ตลาดสก็อต-เจดีย์โบตะทาวน์


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.
นำท่าน พิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน ชาวปะโอ ชาวปะหล่อง ชาวดะนุ ชาวอินตา ชาวไตเผ่าต่างๆ ก่อนที่จะตกเป็นของพม่าในที่สุด สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเมืองตองยี เพื่อเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KYAUK HTAT GYI) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดในเมียนมาร์ มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน ฯลฯ

12.30 น.
ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์มัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ W9115

13.30 น.
เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – พระหินอ่อน - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศพม่าจากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าที่ วัดพระหินอ่อน และนำท่านชม ช้างเผือก ที่ ปางช้างเผือก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 702

16:00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินตามรายการระบุ /ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า /ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว /ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ /ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ /ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย /ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 1,000 บาท /ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไทย 700 บาทและพม่า 10 USD


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) /ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR) /ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ /ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า กรณีเร่งด่วน 700 บาท (กรณีส่งหนังสือเดินทางล่าช้า น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง)


หมายเหตุ

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ 
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง)
รูปถ่ายสีหน้าตรงพื้นเรียบ จำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สำคัญมาก)
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย


เงื่อนไข

 

เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com