ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EK

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน


ประเทศ : ฝรั่งเศส

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

สายการบิน : EMIRATES AIRLINES ( EK )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ (Check-in) กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปนกรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตรเวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์นลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจองดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - Galeries Lafayetteปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงเทพฯกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส ราคาถูก ทัวร์ฝรั่งเศส ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Check-in)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - Galeries Lafayette

วันที่ 7 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • 4. ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States ประเภท Short Stay Visit
 • 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
 • 9. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (เท่านั้น) โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน


อัตรานี้ไม่รวม

 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เป็นคนต่างด้าว
 • 2. ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 6. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.          ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

2.          ตั๋วกรุ๊ปที่ออกแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้

3.          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

4.          ในกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ไม่สามารถเข้าชมได้จากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

5.          เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6.          รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วงหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ) โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

7.          หากท่านยกเลิกทัวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ ทั้งๆ ที่สายการบินหรือในส่วนการบริการในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังคงบริการเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ หรือ คืนให้บางส่วน โดยหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

8.          กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า

9.          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ โดยหักค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

10.    ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศ หรือกองตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฏหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

11.    ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและชำระเงิน

1.          กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดอย่างน้อย 15 วันก่อนออกเดินทาง ***หากเกินกำหนดชำระส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ***

2.          กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

***กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไข หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามกฏเกณฑ์และดุลยพินิจของทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น***

***กรณีที่ท่านจองและให้เอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่าช้าหรือไม่ครบ เป็นเหตุทำให้ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำทั้งหมด***

เงื่อนไขการยกเลิก

1.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน                                     คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

2.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน                                     ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด 10,000 บาท

3.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วัน                                     หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน                                                  ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%

 

***หากท่านยกเลิกการเดินทางตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเพิ่ม ทั้งนี้ ตั๋วเครื่องบินต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข Non-Change Name & Non-Refund***

***หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่สถานทูตพิจารณา การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพร้อมกัน ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของระยะเวลาการยกเลิกดังกล่าวข้างต้น***

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com