ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ สวิส-เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน 8 วัน 1 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ สวิส-เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน


ประเทศ : ฝรั่งเศส

ระยะเวลา : 8 วัน 1 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ สวิส-เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส
วันแรก กรุงเทพฯกรุงเทพฯ -ซูริค-เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์นลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – น้ำตกไรน์-ทะเลสาบทิทิเซ่ ( เยอรมัน ) - ป่าดำ ป่าดำ – ทะเลสาบทิทิเซ่ - ดิจอง (ฝรั่งเศส)ดิจอง – แวร์ซายน์ - ปารีสปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้งปารีส – กรุงเทพฯกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส ราคาถูก ทัวร์ฝรั่งเศส ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ สวิส-เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ -ซูริค-เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – น้ำตกไรน์-ทะเลสาบทิทิเซ่ ( เยอรมัน ) - ป่าดำ

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ป่าดำ – ทะเลสาบทิทิเซ่ - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ดิจอง – แวร์ซายน์ - ปารีส

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

วันที่ 7 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

  • อัตรานี้รวมบริการ - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค // ปารีส-กรุงเทพฯ - ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท - ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตรานี้ไม่รวมบริการ - ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) - ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง - ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป และหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม - ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุเงื่อนไข

เงื่อนไขการจองทัวร์

- กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

- หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท

- การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

- กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืน

เงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

- ค่าทัวร์พิเศษนี้ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทยซึ่งต้องชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท  และบริษัทฯ จะขอเก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com