ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์) 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน MS

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์)


ประเทศ : ฝรั่งเศส

ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน

สายการบิน : EGYPT AIR ( MS )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์) ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ-ไคโร-โรมโรมกรุงโรม-ปิซ่า-เวนิส เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง (ฝรั่งเศส)ดิจอง-ปารีสปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ -ไคโรไคโร – ปิรามิด - สนามบินกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส ราคาถูก ทัวร์ฝรั่งเศส ปี 2562

วาติกัน ซิตี้-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โคลอสเซี่ยม-หอเอนปิซ่า เวนิส-จัตุรัสซาน มาร์โค-ทะเลสาบลูเซิร์น-สะพานหอคอย-อนุสาวรีย์สิงโต-ยอดเขาทิทลิส เล่นหิมะ-ชมถ้ำน้ำแข็ง-หอไอเฟิล-พระราชวังแวร์ซายน์-ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ด รวมมัคคุเทศก์บรรยายภายในพระราชวังแวร์ซายน์ ทำจองคิวล่วงหน้า ไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องเดินเที่ยวเอง !!! เดินทางโดยสายการบิน อิยิปต์ แอร์ (MS) แวะเที่ยวไคโร ชมปิรามิด สฟิงซ์ กรุทองคำตุตันคาเมน ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ // รวมทิปคนขับรถ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์)


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ-ไคโร-โรม


22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 7 โดยสายการบิน อิยิปต์แอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส โรม


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS-961 / MS-791 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร)

1.00 น. (ตีหนึ่ง)
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ใจกลาง กรุงโรม นำท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอุ้มหรือแอมปิเธียเตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ และ 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคยเห็นจากภาพยนตร์เรื่องกลาดิเอเตอร์ นำท่านสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 250 ไร่ เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ ชม ประติมากรรมรูป ปิเอต้า หรือรูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน และ รูปประติมากรรมบรอนซ์ของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ ที่นักท่องเที่ยวมักมาลูบเท้าของพรจากท่าน ชมความสวยงามของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพของนักบุญปีเตอร์ ชมความสวยงามภายในวิหาร หมายเหตุ : ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ อาจจะมีผู้เข้าชมวิหารเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องต่อแถวยาวเหยียด เกิดความไม่สะดวกในการเข้าชมภายในวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่(Trevi Fountain) ที่นักท่องเที่ยวที่มาโรมต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก นำท่านเชิญเดินเล่น-ถ่ายรูป ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบวัยรุ่นชื่อดังของกรุงโรม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พักที่ BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงโรม-ปิซ่า-เวนิส


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โนเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศอิตาลี อันมีจัตุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิซาที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1987

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็น 1 ในสิ่งก่อสร้าง ของศาสนสถานของชาวคริสต์ ก็คือหอระฆังนั่นเอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นำระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์ เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้ ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปช้อปปิ้งสบายๆ นำท่านออกเดินทางผ่าน เมืองโบโลญญ่า สู่ แคว้นเวเนเซีย ซึ่งมีเมืองเวนิสเป็นเมืองสำคัญของแคว้นนี้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม พักที่ RUSSOTT หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านข้ามเรือสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โก้สแควร์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ ดอร์ดจ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิสอย่าง เครื่องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์นิวัลของที่ระลึกต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส จนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลับฝั่งแผ่นดินใหญ่

12.00 น. (เที่ยง)
ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมเมือง มากยิ่งขึ้น

บ่าย
นำท่านข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแสนสวยด้วยทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าภูเขาแนวหิมะบน ยอดเขาสูงและทะเลสาบลูเซิร์น เดินทางสู่ที่พักย่านทะเลสาบลูเซิร์นสวยงามระหว่างหุบเขาแอลป์แห่งสวิสฯ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม พักที่ SEEBURG หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง (ฝรั่งเศส)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญ ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพของสวิส / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย
นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองดิจอง เมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี แหล่งไวน์และมัสตาร์ดชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าพักที่ MERCURE DIJON CLEMANCEAU หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ดิจอง-ปารีส


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ที่นักท่องเที่ยวมากมายใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสัมผัสด้วย แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นำท่านชมเมืองปารีสโดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของหอไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจากจัตุรัส ทรอคาเดโร ผ่านชม ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จตุรัส ชาร์ลส เดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดิ นโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ฯลฯ นำท่านลง เรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของสิ่งก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ำแซนต์ อาทิ หอไอเฟิล วิหารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ต ลอดผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 อันสวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พักที่ MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ -ไคโร


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวัง ทั้งในส่วนของกษัตริย์ และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณต่างๆ ของพระราชวัง ก่อน เดินสู่สนามบิน ชาร์ลส เดอ โกลล์ (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)

14.30 น.
ออกเดินทางจากปารีส โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS-800

20.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงไค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ เมืองกิซ่า เพื่อนำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND PYRAMID หรือเทียบเท่า บริการอาหารกล่อง เมนูไทย แก่ทุกท่าน

วันที่ 8 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส ไคโร – ปิรามิด - สนามบิน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก ประมาณ 100 ปอนด์ (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชม สฟิงค์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต แวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย
นำท่านชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดชมโลงศพทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอฯลฯ (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ) จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝากต่างๆ ที่ย่าน ตลาด ข่าน อัล คาลิลี่ แกรนด์บาซาร์ (KHAN EL KHALILI BAZAAR) ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าที่ระลึกนานาชนิดที่ใหญ่สุดและมีร้านค้านับ 100 ร้านให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

23.30 น.
ออกเดินทางจากไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS-960

วันที่ 9 ของการ ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ


13.30 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโรเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • * ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคโร-โรม // ปารีส-ไคโร-กรุงเทพฯ
 • * ค่าโรงแรมที่พัก (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าทิปคนขับรถในต่างประเทศ
 • * มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( ประกันไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ และทรัพย์สินส่วนตัว )
 • * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ส.ค. 56


อัตรานี้ไม่รวม

 • * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • * ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม / สนามบิน
 • * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย


หมายเหตุ

หมายเหตุ            
 * รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็           ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง)

เอกสารส่วนตัว

* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ไม่เน้นใบหน้า และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)

* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

หลักฐานการทำงาน

* หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วัน เริ่มงาน

* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน

* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ ประกอบการ ที่ตั้ง

* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

 

หลักฐานการเงิน

* ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคำร้องวีซ่า พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

- สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น (สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ)

-กรณีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)

* ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

 

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีหากเดินทางไปกับบิดาหรือมารดา(บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจากอำเภอ(ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ(ฉบับจริง)ให้เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นเงื่อนไข

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH  SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิกการจองทัวร์

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON  ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)

* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 4,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)

 

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com