ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน


ประเทศ : ปักกิ่ง

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง
วันแรก สนามบินสุวรรณ - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กายกรรมวันที่สอง พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังฤดูร้อนวันที่สาม หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ-ถนนสาย 798 -หวังฟู่จิ่นวันที่สี่ สกีรีสอร์ท - กำแพงเมืองจีน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติวันที่ห้า ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ทัวร์ปักกิ่ง ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วันแรก สนามบินสุวรรณ - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กายกรรม


8.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ D ประตู 4 - 6 สายการบิน THAI AIRWAY พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

10.00 น.
สู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน ไทยอินเตอร์ เที่ยวบินที่ TG 614

14.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง....ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับดั่งเดิมแบบจีน สุดแสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วันที่สอง พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังฤดูร้อน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร... เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ "พระราชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระนาง ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรียกว่า "หอหยก" ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น ชมความงามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน....หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** เป็ดปักกิ่ง อาหารเลืองชื่อของปักกิ่ง พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วันที่สาม หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ-ถนนสาย 798 -หวังฟู่จิ่น


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสุริยะ จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธี กรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล ขอนำท่านพบกับถนนสายศิลปะ “ถนนสาย 798” มีสิ่งน่าสนใจมากมายที่เป็นเอกลักษ์ของชาติจีน อาทิเช่น ภาพวาดพู่กันจีน อักษรมงคล ในกรณีที่ท่ามีกล้องส่วนตัวไม่สามารถถ่ายรูปได้ คงต้องเก็บไว้แต่ความทรงจำ และที่ระลึก และให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบ ถนนยุโรป

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก ชมร้านค้าต่างๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วันที่สี่ สกีรีสอร์ท - กำแพงเมืองจีน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


เช้า
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่อำเภอมี่หยู สกีเซ็นเตอร์ อยู่ทางทิศใต้ ของเมืองปักกิ่ง เขตท่องเที่ยวนี้เป็นเขตท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดทางภาคเหนือของจีน มีเครื่องสกีกว่า 3,000 ชุดที่ซื้อจากประเทศออสเตรียมีความยาวถึง 1,318 เมตร ภายในมี 3 ระดับ โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี แคร่เลื่อนรถม้าลาก ท่ามกลาสงบรรยากาศเมืองหนาวกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของเกล็ดหิมะ **ราคาทัวร์นี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีเซ็นเตอร์**

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารสุกี้มองโกล อาหารพื้นเมืองดั้งเดิม สนุกสนานกับการปรุงรสสุกี้มองโกลด้วยตัวท่าน หลังจากนั้นนำท่านชม “ กำแพงเมืองจีน” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง กำแพงนี้จึงได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า “ กำแพงหมื่นลี้ ” ...ให้ท่านได้สัมผัส ตำนานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนเมิ้งเจียงหนี่ว์......นำท่านเยี่ยมชม “ โรงงานผลิตหยก” ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง หลังจากนั้นระหว่างขากลับนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ CHUNHUIYUAN WARM SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* **** บนห้องพักมีน้ำแร่บริการ / หากท่านต้องการอิ่มเอมกับบรรยากาศการอาบน้ำแร่ธรรมาชาติ โรงแรมที่พักมีบริการ ค่าบริการตามที่โรงแรมแจ้งไว้อยู่ที่ประมาณ 50-100 หยวน ***

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ห้า ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่จะถูกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร. ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง ใช้งบประมาณถึง 3.5 พันล้านเหรียญ โดยสนามกีฬาแห่งนี้จะถูกใช้เป็นสนามแข่งขันกรีฑาและฟุตบอล นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง...........ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่งโดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 615

21.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • อัตราค่าบริการนี้รวม • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ //ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. • ค่าวีซ่าจีน แบบปรกติ 4 วันทำการ กรณีท่านนำส่งเอกสารในการยื่นวีซ่าล้าช้า (ควรนำส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ) ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณียื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 900.- /กรณียี่นวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 1200.- • ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าประกันภัยทางอากาศ • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ตรวจเช็ค ณ วันที่ 15 พ.ค.51.


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มี • ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด


หมายเหตุ

หมายเหตุ

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิเช่น

การประท้วง ,เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ,เที่ยวบินล่าช้า / บริษัทสามารถแจ้งยกเลิกการเดินทางได้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่

บริษัทไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน และหากท่านยังประสงค์จะเดินทางต่อบริษัทจะจัดสรรหาเส้นทางอื่น

หรือเส้นทางเดิมให้ท่านในคณะต่อไป / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลง

ของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1000000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการ

ไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%เงื่อนไข

เงื่อนไข

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com