ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CA

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557


ประเทศ : ปักกิ่ง

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

สายการบิน : AIR CHINA ( CA )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557 ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง
กรุงเทพฯ กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งโบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่นกำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ทัวร์ปักกิ่ง ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กรุงเทพฯ


23.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินแอร์ ไชน่า เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น


1.00 น. (ตีหนึ่ง)
ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980

6.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง .... นำท่านสู่เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชนศาลประชาคมหอระลึกประธานเหมา เจ๋อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา …

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินต่อไปเมืองฮาร์บิ้น

17.00 น.
นำท่านบินสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1611

หัวค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.
ถึงสนามบินฮาร์บิ้น ....ถึงเมืองฮาร์บิ้น…..

ค่ำ
เข้าสู่ที่พักที่ GOLDEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม คำว่า ฮาร์บิน เป็นคำในภาษาแมนจู มีความหมายว่า 'สถานที่ตากแหจับปลา'เมืองฮาร์บินเป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจีน เป็นใจกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนาธรรมและการคมนาคมของมณฑลเฮยหลงเจียประวัติความเป็นมาและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้เมืองฮาร์บินเป็นเมืองที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของต่างประเทศเป็นที่รวมวัฒนาธรรมของชนเผ่ากลุ่มน้อยในภาคเหนือของจีนและรัสเซีตตลอดจนยุโรปตะวันออกด้วยเมืองฮาร์บินเป็นเมืองชื่อดังทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีฉายาหลายอย่างเช่นเมืองน้ำแข็ง เมืองแม่น้ำ โมสโกว์ตะวันออก ปารีสน้อยในโลกตะวันออกเป็นต้น อากาศที่เมืองฮาร์บินแยกเป็นสี่ฤดูอย่างชัดเจน เกาะแสงอาทิตย์ สวนเลี้ยงเสือ ริมแม่น้ำซงฮวาเจียง เขาเอ้อหลงซาน ฟาร์มล่าสัตว์อวี้ฉวนต่างก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวของเมืองฮาร์บิน จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนเสือไซบีเรีย ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..... นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ หลงจู – เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองฮาร์บิ้นประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร โดยมีช่วงเวลาที่มีหิมะปกคลุม ซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ซึ่งประกอบไปด้วยสกีเซ็นเตอร์ และรีสอร์ท บนเนื้อที่กว่า 78,000 ตารางเมตร โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่น นอกจากนั้นมีอุปกรณ์ให้เช่ามากมาย ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะสมกับเด็กและผู้เริ่มหัดเล่น) แคร่เลื่อน ,สโนว์โมบิล ,รถม้าลาก ,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของเกล็ดหิมะราคาทัวร์นี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท

หัวค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งที่ย่านถนนจงหยางซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจความยาวประมาณ1.4กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคารและลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกของที่ระลึกต่างๆ เช่น ตุ๊กตาไม้รัสเซีย ที่สามารถแยกชิ้นได้ จากนั้นเดินทางไปเมืองย่าปู้ลี่เข้าที่พัก

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก CLUB MED

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางชม “ไท่หยางต่าว” หรือ เกาะพระสุริยันต์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ชมความงามตามธรรมชาติของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีเสน่ห์ นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์บิ้น ในฤดูร้อนที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่น ล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้าและหาดทรายขาวสะอาดมีหญ้าสีทางหลวง รวมถึงอากาศ เขียวสด ส่วนในฤดูหนาว เกาะแห่งนี้ปกคลุมด้วย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านสู่บริเวณ แม่น้ำซงฮัว ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำในฤดูหนาว ซึ่งกลายเป็นลานน้ำแข็ง สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มากมายชมการแสดงว่ายน้ำของบรรดานักว่ายน้ำท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นกว่า–20องศาเซลเซียสเลือกสนุกกับกิจกรรมที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็น สกีบนลานน้ำแข็ง,ม้าลากเลื่อนสไลเดอร์น้ำแข็ง(ไม่รวมค่าเล่นกิจกรรม) จากนั้นนำท่านชมเทศกาลแข่งว่ายน้ำบนอุณหภูมิสุดเย็นเยือก ติดลบมากว่า -20 องศา (**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และผู้แข่งขัน ) นำชมอนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม หรือ ฝั่งหงจี้เนี่ยนถ่า สร้างขึ้นบริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เพื่อระลึกถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ของฮาร์บินในปี ค.ศ.1957อนุสาวร์มีลักษณะเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตรบนยอดเสามีรูปปั้นกรรมกร ชาวนา และทหารที่ร่วมใจกันต่อสู้ป้องกันอุทกภัยด้วยกันจนสำเร็จ

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความงามของ...โคมไฟน้ำแข็ง ในงานเทศกาล “ปิงเติงเจี๋ยะ”หรือเทศกาลโคมน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกภายในงานท่านจะได้ชม โคมไฟน้ำแข็ง สลักหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วโลก ตลอดจนเมืองน้ำแข็งที่สร้างขึ้นจากก้อนน้ำแข็งที่ตัดมาจาก แม่น้ำซงฮัว เช่น หอคอย ปราสาท และสถานที่มีชื่อเสียงต่างๆ ที่ถูกประดับประดาด้วยแสงสีอย่างงดงามตระการตา เข้าสู่ที่พัก GOLDEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่น


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม รัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น ซึ่งโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ใน สงครามรัสเซีย – ญี่ปุ่น (ค.ศ1904-1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ ได้ จากนั้นนำท่านชม “ซื่อต้าหลินกงหยวน” หรือ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย....

บ่าย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.30 น.
ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง เที่ยวบินที่ CA1624

17.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง .... เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยน เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา และท่านจะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้เป็นฝีมือของผู้ออกแบบสนามบินเช็กแลพก๊อกของฮ่องกงด้วย นั่นคือ Foster

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี – ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กำแพงหมื่นลี้’ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็นรูปกำแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง(18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย(43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ด่าน) มณฑลหนิงเซี่ย(15 ด่าน) มณฑลซันซี(61 ด่าน) และมณฑลส่านซี(24 ด่าน) ล้วนเป็นกำแพงเมืองที่ก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น โดยสุดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ย และสุดด้านตะวันตก คือ ด่านเจียอี้ว์กวน ในมณฑลกันซู่ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง .. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979

23.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม......
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นทิปหัวหน้าทัวร์ คนละ 30 หยวน/วัน/คน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ***รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวนตลอดการเดินทาง***


หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ / คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 หยวน / คน / วันเงื่อนไข

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   3.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

1.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

2  หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)

3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

·  ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า

นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์           

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                             >>           การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น                                                                                                                                 >>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 32 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ              >>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ                                                                                                                                                              >>           เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี                                                                                                                                                                    >>           ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

>>           อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ     >>           กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า), กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

>>           การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน)


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com