ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน HU

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน


ประเทศ : ปักกิ่ง

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : HAINAN AIRLINES ( HU )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่งวัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguarกำแพงเมืองจีน – ลานสกี BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฝูจิ่งหอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ทัวร์ปักกิ่ง ปี 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กำแพงเมืองจีน – หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ลานสกี Snow World – ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ “ถนนหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย” อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR / อาหารกวางตุ้ง / เป็ดปักกิ่ง / สุกี้ปักกิ่ง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ เคาน์เตอร์ Uสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง


1.30 น.
เหินฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996 06.55 น.

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตรม. นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999.5 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา ...จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ

7.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
...จากนั้นเชิญ ชิมชา อวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาผู่เอ้อ ชามะลิ ฯลฯ **นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอาริยเมตไตรยที่งดงามและสูงถึง 26 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ” ...จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง

บ่าย
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน ...จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว (www.goldenjaguar.com) อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลาม รังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิดพิเศษ!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้าผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs นำท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ย่านช้อปปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" 世 贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน – ลานสกี BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฝูจิ่ง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก นำท่านแวะชมหยก จีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคให้ตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ปักกิ่ง

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ลานสกีชานเมืองปักกิ่ง BEIJING SNOW WORLD สนามสกีชานเมืองปักกิ่ง พื้นที่สี่ด้านล้อมรอบด้วยภูเขาสวยงามรวม 500,000 ตารางเมตร ส่วนที่เล่นสกีได้ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ปีหนึ่งเปิดบริการได้ 270 วัน เพราะมีเครื่องทำหิมะเทียม อุปกรณ์ของสนามสกีทั้งหมดสั่งเข้ามาจากแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สานฝันคนเมืองร้อนหัดเล่นสกีเล่นหิมะกันให้สนุกสะใจ (หมายเหตุ: หากช่วงเวลาเดินทางดังกล่าวไม่สามารถไปเล่นสกีตามโปรแกรมได้ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นไม่พอ เป็นเหตุให้หิมะไม่แข็งตัวหรือหิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะจัดเปลี่ยนให้คณะทัวร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแทน) (ราคาทัวร์นี้รวมเฉพาะค่าผ่านประตู ยังไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเล่นสกี และค่าเล่นอื่นๆ ทุกชนิด) ...นำท่านแวะชมและเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง หอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ...จากนั้นนำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม, ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น

เย็น
** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

20.00 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7995

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทยยื่น 4 วันทำการปกติ และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 150 หยวน ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน (ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน) / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระเป๋า
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %


หมายเหตุ

หมายเหตุ :   ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่อง เที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว, จิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากไม่ต้องการลงร้านใดร้านหนึ่ง ทางบริษัท จะขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 400 หยวนต่อร้าน ต่อท่าน)

หมายเหตุ

-  คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสายการบิน และ/หรือเที่ยวบินได้ตามความเหมาะสม แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

-  ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

-  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เช่น ถูกปฏิเสธวีซ่า, ยกเลิกการเดินทางกระทันหัน, กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากราคาทัวร์ดังกล่าวเป็นทัวร์ราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย

-  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถขอหักเงินค่าบริการคืนได้ หากท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

**โปรดทราบ ทัวร์ราคาพิเศษนี้ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปเที่ยวตามรายการทุกวันเท่านั้น หากไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน เพราะประสงค์จะไปติดต่อธุรกิจ ไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวอิสระ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรุณาแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริงเมื่อทำการจอง เพื่อทางบริษัทฯ จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม หากท่านไม่ได้แจ้งให้ชัดเจน และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์บางวัน ทางบริษัทฯ จะยกเลิกที่พัก อาหาร ทัวร์ การใช้รถตามรายการ พร้อมทั้งตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และขากลับประเทศไทยทันที ยกเว้น!! หากการไปพบญาติหรือการไปพบติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางบริษัทฯ จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใดเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง : ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก :        - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป                 คืนเงินทั้งหมด

                            - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29  วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

            -ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน                     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  100% ของราคาทัวร์

- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย

1.  เอกสารการเดินทาง

1.1 หนังสือเดินทางที่ยังเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน

1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

1.3 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ *รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน* ใช้กระดาษฟูจิ หรือโกดัก

       - ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

       - สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง แต่งหน้า ทาปาก หรือไว้ผมยาว

 

2.  ข้อมูลสำคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้ *

2.1         นักเรียน นักศึกษา - - แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์

2.2         ผู้ที่ทำงาน - - แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์

2.3         ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้

2.4         ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2.5         ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดามารดา หรือพี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2.6         ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง

 

โปรดรับทราบว่า

-   ผู้ถือเอกสารเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว

-   กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี Work Permit) + เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอดถึงปัจจุบัน **

-   กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-   ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

-   เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

-  โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด

-   ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ

-   ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีน ถ้าต้องการเดินทางไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้

-   ท่านที่ถือบัตร APEX หรือถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ

 

ประเทศที่ไม่สามารถทำวีซ่าจีน (แบบยื่นด่วนพิเศษ) ได้

ประเทศในกลุ่ม Schengen มีประเทศ ออสเตรีย / เบลเยี่ยม / เดนมาร์ก / ฟินแลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมนี / ไอร์แลนด์ / อิตาลี / ลักเซมเบิร์ก / เนเธอร์แลนด์ / โปรตุเกส / สเปน / สวีเดน / สหราชอาณาจักร / กรีซ / บัลแกเรีย / ไซปรัส / สาธารณรัฐเชค / เอสโตเนีย / ฮังการี / ลัตเวีย / ลิทัวเนีย / มอลตา / โรมาเนีย / สโลวัก / สโลวีเนีย / โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศอิตาลี ที่สามารถยื่นวีซ่าด่วนได้) * นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นวีซ่าด่วนได้ตามปกติ *

 

**การพิจารณาว่าจะอนุมัติให้วีซ่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเอกสารส่วนตัวของท่าน และเป็นดุลยพินิจของสถานทูต “มิใช่บริษัททัวร์” การให้ความร่วมมือ และเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น*

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  500  บาท เอกสารที่ต้องเตรียม      1. พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้่า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

                                                2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

                3. ใบอนุญาตการทำงาน

4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

                                                5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

-                    ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

-                    นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

-                    นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

-                    นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊คเกอร์ หรือรูปที่พริ้นท์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

-                    ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

-                    ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com