ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน GA

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก


ประเทศ : บาหลี

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : GARUDA INDONESIA ( GA )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วิหารพราห์มนันท์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงินมหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – ภูเขาไฟเมอราปี - ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรม พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบินยอร์คยาการ์ต้า – กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี ปี 2562

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลกอันสำคัญยิ่ง พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ที่สร้างจากหินภูเขาไฟ วิหารพราหมนันต์ มรดกโลกอันยิ่งใหญ่ เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู พระอิศวร, พระนารายณ์ และพระพรหม พระราชวังสุลต่าน พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์แรกจนกระทั่งองค์ปัจจุบัน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก


วันที่ 1 ของการ ทัวร์บาหลี กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วิหารพราห์มนันท์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน


4.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและดูแลท่าน

6.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงจาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

10.00 น.
เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า **รอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อเมืองยอร์คยาการ์ต้า **

11.30 น.
เดินทางต่อสู่เมือง ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 210

13.00 น.
เดินทางถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ยอร์คยาการ์ต้า เป็นเมืองแห่งประวัติ ศาสตร์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 11 ล้านคน พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธและฮินดูที่งดงาม (จากศตวรรษที่ 8 9 และ 10) ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในบริเวณตัวเมือง และเป็นที่สืบทอดของท่วงทำนองเสนาะของ กาเมลัน (ดนตรีกาเมลัน คือดนตรีที่ให้ความรู้สึกโอ่อ่าและลึกลับ แต่งขึ้นเพื่อเล่นในหอดนตรีในบ้านเรือนขุนนาง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 5 ถึง 40 ชนิด)

14.00 น.
นำท่านชม วัดพราห์มนันท์ หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อ ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของโบราณ สถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่ สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่าคือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึ่งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาปโดยคู่หมายที่ไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งคืน และทำลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ้นของเขาด้วยการตำข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึ่งเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่ เมื่อรู้ว่าถูกหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามตำนานหญิงสาวยังคงอยู่ที่นี่ในหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของอกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นช้าง หันไปทางตะวันตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก) .. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า ท่านจะได้เห็นต้นกำเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน ลวดลายของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่เมืองยอร์กยากาตาร์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ GRAND QUALITY YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – ภูเขาไฟเมอราปี - ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรม


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลาง เมื่อราว ปี 778 – 856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิ) หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือ สถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกันคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออก ก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ และมีเฉลียงรอบเดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลักและรูปปั้น ทุกชั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญขององค์รวม พุทโธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต่ำสุด) รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุดแสดงให้เห็นถึงความปีติของโลกนี้และการถูกทำโทษด้วยการลงนครในโลกหน้า นำชมวัดทางพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ จากนั้นนำชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านขึ้นสู่หมู่บ้าน Kaliurang ระดับความสูง 900 เมตร เพื่อชมความงดงามของ ภูเขาไฟเมอราปี แบบใกล้ๆภูเขาไฟเมอราปี (Mount Merapi) เป็นภูเขาไฟในชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย สูง 2,914 ม. ภูเขาไฟเมอราปี เป็นหนึ่งในจำนวนภูเขาไฟ 129 ลูกในอินโดนิเชียที่ยังคุกรุ่นอยู่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Ketep Volcano Centre ตั้งอยู่บน KETEP HILL ที่ความสูง 1200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้ชมภาพยนต์สารคดี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูเขาไฟ “เมอราปี” ... จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะมีโอกาสได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนชวาอีกด้วย

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ GRAND QUALITY YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์บาหลี พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบินยอร์คยาการ์ต้า – กรุงเทพ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา ... จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ำของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น.
ออกเดินทางจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 209

15.00 น.
ถึงสนามบินจาการ์ต้า ...รอเปลี่ยนเครื่อง...

17.00 น.
ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864

20.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.......
อัตรานี้รวม

  • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
  • • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

  • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ถ้าต้องการ)
  • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด
  • • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ


หมายเหตุ

หมายเหตุ

>>การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

>>บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศ

>>บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>  ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

                >> รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อัตราแลกเงินมีการ                 เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษี                   สนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆ ประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

>> กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้ว ยกเลิกการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจเช็ค  และคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง (ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณีป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบิน โรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ  หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย  กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  ก่อนยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลง

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน  ( เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ )  กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน    ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

                       *และชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด*


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com