ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน GA

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน


ประเทศ : บาหลี

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : GARUDA INDONESIA ( GA )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - บาหลี - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารันกำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์บาหลี สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - บาหลี - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์


3.30 น.
เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย

6.30 น.
ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

10.00 น.
เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า**รอเปลี่ยนเครื่อง** หมายเหตุ : ระหว่างเปลี่ยนเครื่องมีเจ้าหน้าที่รับลูกค้า คอยดูแลเพื่อนำลูกค้าไปยังอาคารผู้โดยสาร

11.30 น.
แวะเปลี่ยนเคริ่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA408

14.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศ อินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกัน มาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ชม วัดอูลูวาตู วัดศักสิทธิ์ตั้งอยู่ริมผาสูง เป็นหนึ่งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา นำท่านช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อย่างจุใจ กับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ

ค่ำ
อิสระอาหารเย็น ณ ย่านคูต้า แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตและรวบรวมร้านอาหารมากมายไว้ที่ย่านนี้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS GALERIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์บาหลี บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารัน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง แดนซ์ เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกร ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษา โรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน...นำ ท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตา มานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการ ผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง นำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัด น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษา โรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระ ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวง กุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาว บาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสอง ข้างทาง นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มา เยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS GALERIA HOTEL หหรือระดับเทียบเท่า
อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

 • • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้อวงถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD.x 3 วัน = 9 USD.


หมายเหตุ

-þ ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

þ โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

þ ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน และสถานะห้องพัก ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

þ หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินทันที หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางสายการบินและทางโรงแรมกำหนดขึ้นมาเงื่อนไข

R บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละครั้ง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน   หากมีผู้เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ

R บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

R บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

R บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com