ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน DL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : DELTA AIRLINES ( DL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ –นาริตะ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ –ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ – พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆโกเทมบะ เอ๊าเลท - วัดอะซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะ –นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. พักโรงแรม 4 คืน มีเวลาเที่ยวเยอะขึ้น 2. วันแรกถึงบ่าย มีเวลาพักผ่อน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่เหนื่อย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ –นาริตะ


3.00 น. (ตีสาม)
คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบินDelta Airlines (DL) ประตู 7 แถว N โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินDelta Airlines (DL) เที่ยวบินที่ DL284 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

14.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว / นำท่านเดินทางสู่ “อิออนมอลล์”โดยรถ SHUTTLE BUS ให้เวลาท่านอิสระซื้อสินค้านานาชนิดในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดย่านนาริตะ ซึ่งภายในมีทั้งส่วนของพลาซ่าที่มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ รวมไปถึงร้าน 100 เยน ให้ท่านเลือกซื้อหาสินค้าอีกด้วย...
ที่พัก NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (1)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ –ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ – พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ….อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย ....จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ/จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าสินค้าพื้นบ้าน อาทิเช่น ตุ๊กตาญี่ปุ่นเครื่องปั้นดินเผา และของนำโชคน่ารักๆ หมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกทำลายจากพายุไต้ฝุ่นเมื่อปี 1966 แต่ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยพร้อมสามารถถ่ายภาพวิวความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย

0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย นำทุกท่าน ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ ทะเลสาบอาชิสัมผัสบรรยากาศและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ ยอดเขาโอวาคุดานิหุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”

ค่ำ
บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์หลากชนิด และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน
ที่พัก Fuji Nobo Kaen Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โกเทมบะ เอ๊าเลท - วัดอะซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านช้อปปิ้งOUTLETระดับโลกที่ โกเทมบะ เอ๊าเลท แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร (6)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (tokyo sky tree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวที่ได้รับการยกย่องจากกินเนส เวิลด์ เร็คคอร์ด ให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 634 เมตร ภายในหอคอยแห่งนี้จะถูกใช้เป็นที่ส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอล เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพื่อการค้า รวมทั้ง ชั้นดาดฟ้าสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโตเกียว โดยมีดาดฟ้า 2 แห่งที่ระดับความสูง 350 เมตร และความสูง 450 เมตร ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ที่เส้นขอบฟ้า(อิสระถ่ายรูปไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)...จากนั้นนำท่านสู่ย่านชินจูกุ(Shinjuku)แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช็อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ..เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้า มากมาย ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างจุใจ***
ที่พัก NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) ให้ท่านได้เลือก ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 3,000 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับSPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ... สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง หรือ เดินทางอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น ชินจุกุ, ชิบุย่า, ฮาราจุกุ, อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียว...ไม่ยากอย่างที่คิด... หรือท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ “ย่านอิเคะบุคุโระ”เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุ-อิเคบุคุโระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ... ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก...
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ***
ที่พัก NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น วัดนาริตะ –นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟบริเวณวัดท่านจะได้พบกับความสวยงามของวัดที่มีความเก่าแก่ สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ ...นำท่านสู่ นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ตซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO และอื่น ๆ อีกมากมาย ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY และสินค้าอื่นมากมาย...
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างจุใจ***

19.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ DL283
00.05( 1) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 • 2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • 3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
 • 3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • 3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 • 3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
 • 4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • 5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • 2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
 • 6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ


หมายเหตุ

เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน

 

 1. *** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
 2. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 5. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 6. กรณีออกตั๋วแล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชำระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
 7. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 8. กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักนอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
 9. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building  ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 10. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 11. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 13. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 16. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้
 19. ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมัน
 20. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็นระดับเทียบเท่า

เงื่อนไขการจอง

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อน
  เดินทาง 15 วัน
 2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถ
  เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่า
  มัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและ
  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัท

 จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน   หักค่ามัดจำ 100%
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

2)กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดยาว เทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดนักขัตฤกษ
ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าตั๋วให้กับสายการบินเต็มจำนวนล่วงหน้า รวมถึงค่าที่พักในต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะกี่วันก็ตามจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

3)  กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตากำหนดเวลา)ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน

    4) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้
        เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่าย
        ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด

5) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าด้วย
     เหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com