ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน GE

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : TRANS ASIA ( GE )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ / ไทเป สวนฟุคุชุเอน – ปราสาทชูริโจ - สวนโอกินาว่าเวิลด์ -ริวกิวมูระ – หน้าผามันซาโมะ – ชินโดชิน -ช็อปปิ้งถนนโคคุไซเกาะโคอุริ - สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (ชมการแสดงปลาโลมา)หมูบ้านอเมริกัน–เมืองนะฮะ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ถนนโคคุไซโดริศาลเจ้าขงจื้อ – อาชิบีน่าเอาท์เล็ทมอลล์ - โอกินาว่า / ไทเป / กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ / ไทเป


19.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D โดย trans asia airlines

20.30 น.
ออกเดินทางสู่ไต้หวัน...โดยสายการบิน TransAsia Airways เที่ยวบินที่ GE 868

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฟุคุชุเอน – ปราสาทชูริโจ - สวนโอกินาว่าเวิลด์ -ริวกิวมูระ – หน้าผามันซาโมะ – ชินโดชิน -ช็อปปิ้งถนนโคคุไซ


1.00 น. (ตีหนึ่ง)
ถึงท่าอากาศยานประเทศไต้หวัน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Novotel Taoyuan international Airport พักที่ โรงแรม Novotel Taoyuan international Airport

9.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

11.00 น.
ออกเดินทางสู่ okinawa โดยสายการบิน TransAsia Airways เที่ยวบินที่ GE 682 (บริการอาหารบนเครื่อง) 13.30 เดินทางถึง โอกินาว่า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แล้วจากนั้นนำท่านชม สวนฟุคุชูเอน สวนสาธารณะที่ชาวฮกเกี้ยน สร้างเป็นที่ระลึกครบรอบ70ปีของการสร้างเมืองนาฮา และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 10 ปี จากนั้นชม ปราสาทชูริโจ เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1237 สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่าเข้าสู่ โอกินาวาเวิลด์ ศูนย์แสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่เกาะริวกิวหรือหมู่เกาะนันเซ โดยมี "ถ้ำเกียวคุเซนโด" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของโอกินาวาเวิลด์ ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติใช้เวลาในการสรรสร้างนานถึง 300,000 ปี

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านริวกิวมุระ” ถูกสร้างเป็นที่แสดงระบำริวกิว ระบำกลองเอซะ และการแสดงการสกัดน้ำตาลจากไม้ไผ่โดยใช้แรงงานจากควาย และยังเป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากนั้นนำสู่จุดชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดที่ “หน้าผามันซาโมะ” ที่ตั้งอยู่ริมทะเล สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้าง หันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า จากนั้นนำท่านสู่ “ชินโดชิน” ช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้า NAHA PLACE ซึ่งเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่างๆให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮะ เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่างๆ เป็นต้นและที่ใกล้ๆกันมีร้านหนังสือ ดีวีดีสึตายะ ร้านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ้าผู้ชาย และผู้หญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก ร้าน MUJI เป็นต้น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ พักที่ Hotel Route Inn Naha หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะโคอุริ - สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (ชมการแสดงปลาโลมา)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ เกาะโคอุริ เกาะที่สวยที่สุด ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะโอกินาว่าที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะ สามารถเดินทางเชื่อต่อกันได้ โดยสะพานทอดข้ามทะเล ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของเกาะโคอุริ ที่มีธรรมชาติสวยงาม น้ำทะเลใสตลอดทั้งปีและเป็นจุดที่มีแนวประการังที่สมบูรณ์ ให้ท่านให้แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวของชายหาดบนเกาะโคอุริ นำท่านสู่เมืองนาโกะชม “สวนสับปะรดนาโกะ” นำชมโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สับปะรดที่ปลูกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ชิมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสับปะรด เช่น น้ำสับปะรด ไวน์สับปะรด ขนมเค้กสับปะรด และอื่นๆ อีกมากมาย ชมสวนเกษตรแบบ แผนใหม่ และไร่สัปปะรดตัวอย่างที่จัดไว้ให้ชม จากนั้นเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย” ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยจากประเทศต่างๆ มากมายมีทั้งเปลือกหอยที่มีอายุมาก และมีทั้งหอยที่หายากและหาทีไหนไม่ได้จากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ” พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2002 จากนั้นทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการัง ปลาฉลามมากมาย เชิญชมการจำลองระบบนิเวศน์ที่เหมือนจริง,ปลาตัวเล็กมากมายว่ายน้ำผ่านดงปะการังหลากสี งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า ตู้ปลาอะคลีลิคที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่สุดของความอลังการ โดยเฉพาะการแสดงปลาโลมาแล้วยิ่งทำให้ท่านผู้ชมเพลิดเพลินกับความน่ารักของมัน ที่นี่จะแบ่งออกเป็น4ชั้น แต่ละชั้นแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ พักที่ Hotel Route inn Naha หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น หมูบ้านอเมริกัน–เมืองนะฮะ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ถนนโคคุไซโดริ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่ “หมู่บ้านอเมริกัน” หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า “อเมริกันวินเลจ” แหล่งแฟชั่นและร้านค้าชื่อดังที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามถนนชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาว่า สร้างเลียนแบบจากถูกออกแบบโดยนำไอเดียมาจาก America West Coast แหล่งช็อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นในชื่อ “มิฮามะ อเมริกัน วิลเลจ” ที่นี่เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันมีร้านค้าต่างๆ ตั้งแต่ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารพื้นเมืองโอกินาว่า รูปแบบหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรรนอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์ 4DF/X โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ เกมเซ็นเตอร์ ไลฟ์เฮ้าส์ บาร์ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด นอกจากนั้นยังมีชิงช้าสวรรค์ความสูง 60 เมตรตั้งโด่ดเด่นอยู่ในนั้นและตกกลางคืนแสงไฟที่ประดับอยู่ที่ชิงช้าสวรรค์ก็สร้างบรรยากาศโรแมนติกได้อีกแบบหนึ่ง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นประจำศาสนาชินโต สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ที่นี่มีพิธีการในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร เช่น การล้างมือ บ้วนปาก ให้สะอาดก่อนเคารพขอพรเทพเจ้า เป็นต้น ในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ชาวโอกินาวามักจะมาเริ่มขบวนแห่จากศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้มีโชคลาภ ปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยู่ใน นะฮะ เมืองโอกินาวา เป็นวัดที่อยู่ใน เขตธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ “ถนนโคคุไซโดริ” ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเกาะโอกินาว่าซึ่งเป็นถนนสายสั้น ๆ ยาวเพียงแค่ 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร) เท่านั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ค จึงเป็นที่รู้จักในชื่อว่า "เดอะ มิราเคิล ไมล์" ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากเคนโจมะเอะหรือมิคิชิที่ติดกับถนนเฮวะ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทั้งแบบพื้นเมืองและสากล ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ระลึกรวมทั้งร้านค้าเครื่องเคลือบและเกลอรี่

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ พักที่ Hotel Route Inn Naha หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าขงจื้อ – อาชิบีน่าเอาท์เล็ทมอลล์ - โอกินาว่า / ไทเป / กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจือ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ชาวโลก ขอพรให้ทุกท่านมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และไหว้ เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ช่วยให้ ทำการค้ารุ่งเรืองแวะชมร้านปลอดภาษีจำหน่ายสินค้าบำรุงสุขภาพต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ อาชิบีน่าเอาท์เล็ทมอลล์ เป็นเอ้าท์เลทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวา แหล่งรวมสินค้าดังยอดนิยมกว่า 70 ยีห้อ

12.30 น.
(ใช้เวลาญี่ปุ่น)นำท่านเดินทางไปสู่สนามบินโอกินาว่า (บริการอาหารเที่ยงบนเครื่องบิน)

14.30 น.
(ใช้เวลาญี่ปุ่น)ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยสายการบินTrans Asia เที่ยวบิน GE681

15.30 น.
(ใช้เวลาใต้หวัน)ถึงไทเป เตรียมตัวต่อเครื่อง

16.30 น.
(ใช้เวลาใต้หวัน)เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Trans Asia เที่ยวบิน GE867 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

19.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
  • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • 5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

2.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3.        เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.        กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

5.        รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย

6.        มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.        เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

หมายเหตุ :              รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน  :         กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน

การยกเลิก :             กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

                                กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้                                     จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

                                กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com