ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CI

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : CHINA AIRLINES ( CI )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ไทเป สนามบินชิโตเซ่ ทะเลสาบชิโกะสึ ทะเลสาบโทยะล่องเรือทะเลสาบโทยะ ชมพลุไฟ อาบน้ำแร่ ธรรมชาติภูเขาไฟโชวะชินซัง - เขือนHoheikyo – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty – เมืองซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะ Maruyama – สวนสาธารณะนากะจิม่า- ดิวตี้ฟรี – เมืองซัปโปโร – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิเอาล์เลต – สนามบินชิโตเช่ – ไทเป – กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

เที่ยวเมืองโอตารุ - นั่งเรือชมพลุที่ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ เขื่อน Hoheikyo - ซัปโปโร - สวนโอโดริ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ


23.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพ ไทเป สนามบินชิโตเซ่ ทะเลสาบชิโกะสึ ทะเลสาบโทยะล่องเรือทะเลสาบโทยะ ชมพลุไฟ อาบน้ำแร่ ธรรมชาติ


2.30 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวันสนามบินไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

7.00 น.
ถึงท่าอากาศยานประเทศไต้หวันเมืองเถาหยวน

8.30 น.
เดินทางออกจากสนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบิน  CI130 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.30 น.
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่ ทะเลสาบชิโกะสึ ตั้งอยู่ที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด มีความลึกเฉลี่ย 265 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 363 เมตร จัดเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบทะซะวะมีพื้นที่ผิวมากเป็นอันดับแปดในญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง รวมทั้งเป็นแหล่ง“ออนเซ็น” ที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่TOYA KANKO HOTEL หรือ TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า หลังอาหารเย็น นำท่านขึ้นเรือเพื่อชมวิวของทะเลสาบโทยะพร้อมด้วยท่านจะได้เพลิดเพลินกับ พลุไฟ กว่า400 ลูก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น Toya Lake Long-run Firework Festival ซึ่งจัดขึ้นทุกปีบริเวณทะเลสาบโทยะ พลุจะถูกจุดทุกวันช่วงเวลาประมาณ 20.45-21.05 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมพลุ ดอกไม้ไฟมากกว่า 400 ลูก

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟโชวะชินซัง - เขือนHoheikyo – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty – เมืองซัปโปโร


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม “ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษจากนั้นพาท่านไปยัง เขื่อน Hoheikyo เขื่อนนี้เด็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันงดงามและทะเลสาบสีเขียวรอบเขื่อน เป็นสถานที่ที่ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็กน้ำปะปาของเมืองซัปโปโรกว่า 98% เพื่อให้ท่านสัมผัสความงามของเขื่อนและต้นไม้ที่กำลังผลัดใบเปลี่ยนสี จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร นำท่านชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ จากนั้นท่านสามารถเดินชม โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวานได้อย่างอิสระ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกาแฟ Silver Bells เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ำส้ม ได้ 1 ชนิด พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับทัวร์ของเรา แจกฟรี แก้ว กาแฟ Hello Kitty กลับเป็นของที่ระลึก

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ JOZANKEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะ Maruyama – สวนสาธารณะนากะจิม่า- ดิวตี้ฟรี – เมืองซัปโปโร – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายที่ สวนสาธารณะ Maruyama ซึ่งสวนสาธารณะนี้จะคอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ha. ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด สวนสัตว์มารุยามะ และก็มีสนามเบสบอลก็อยู่แถวๆนี้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะนากะจิมะ สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในซัปโปโรซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ป๊อปปูล่าร์มากที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านไปซื้อสินค้าที่ดิวตี้ฟรี หลังจากสนุกกับการช๊อปปิ้งพาท่านขึ้นรถเพื่อชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo ClockTower ) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2421 จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2416เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ท่านสามารถถ่ายรูปกับหอนาฬิกาและตึกรัฐบาลเก่าได้ นำท่านชม สวนโอโดริ และไปช็อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ ถนนคนเดินความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าให้เลือกซื้อของกว่า 200 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่องสำอาง รวมทั้งร้านอาหารอร่อยๆ อีกเยอะแยะมากมาย

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด** ที่พัก SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.grand1934.com/english/

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น เอาล์เลต – สนามบินชิโตเช่ – ไทเป – กรุงเทพ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ เอาท์เลต ศูนย์รวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆทั้งของญี่ปุ่นเองและแบรนด์อินเตอร์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง โดยทุกท่านจะได้รับคูปองมูลค่า 1000 เยน เพื่อเลือกซื้ออาหารได้อย่างถูกใจ

14.30 น.
เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 131

17.30 น.
เดินทางถึง ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน

22.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
  • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • 5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

5.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย

6.       มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

        7.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง             กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดย           ทั้งหมด เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน  :     กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน

การยกเลิก :          กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

                                กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้                                     จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

                        กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com