ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
สนามบินสุวรรณภูมิ นาริตะ – โตเกียว – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ทะเลสาปอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – แช่ออนเซน-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – โตเกียวสกายทรี – ตึกทาเคยะ (ตึกม่วง)-ช้อปปิ้ง ชินจุกุ โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งอิออน – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

** เดินทางโดยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติของไทย ** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน ** บริการน้ำดื่มและขนมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ** แช่น้ำแร่ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ** พิเศษ....แจกไข่ดำ ท่านละ 1 ฟอง ** ช้อปปิ้งตึกม่วง ที่มีแต่สินค้าราคาถูกสุดๆ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินสุวรรณภูมิ


21.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
เหิรฟ้าสู่ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – โตเกียว – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ทะเลสาปอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – แช่ออนเซน-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


8.00 น.
ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา หลังผ่านขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านผ่านชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาปอาชิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก โดยรถโค๊ช ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท โดยโกเท็มบะ เป็นที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับ มหานครโตเกียว ให้ท่านได้ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ“บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีก ชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปู น้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น  พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – โตเกียวสกายทรี – ตึกทาเคยะ (ตึกม่วง)-ช้อปปิ้ง ชินจุกุ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยแบ่งเป็นทะเลสาบย่อยๆได้ถึง 8 แห่ง โดยชื่อโอชิโนะ ฮัคไค มีความหมายว่า ทะเลสาบทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันน่าหลงใหลยังประทับท่านอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ เลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.92 หลา น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม-เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ เพื่อเป็นมงคล หรือเลือกจะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้ ตามอัธยาศัย นำท่านผ่านชม โตเกียวสกายทรี หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่น ตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) ซึ่งได้สร้างถึงความสูงนี้แล้ว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในปัจจุบัน โตเกียวสกาย ทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าหอคอยแคนตันในเมืองกวางโจว ประเทศจีน ที่สูง 600 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งก่อสร้างบนเกาะที่สูงที่สุด สูงกว่าอาคารไทเป 101 และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกอันดับสอง รองจาก บูร์จคาลิฟาในดูไบ ให้ท่านได้สัมผัสความอลังการจากสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้าง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ตึกทาเคยะหรือตึกม่วง ที่คนไทยรู้จัก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ทั้งของฝาก ของที่ระลึก ด้วยราคาพิเศษสุดๆ เช่น คิดแคท (ชาเขียว) ขนมต่างๆ และอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ทั้งของกิน-ของใช้ เสื้อผ้า แฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ร้าน 100 Yen ของเด็กเล่น เครื่องสำอางต่างๆ

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งอิออน – กรุงเทพฯ


เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่นพระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิอากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจำนวนสองแสนกว่าต้น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ชม สะพานนิจูบาชิ สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่วแล้วไม่เปิดให้ใช้ข้าม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวันประสูติขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น จากนั้นเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้น บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลัก เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ สมควรแก่เวลาอิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะที่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด เช่น ขนมโมจิ เบนโตะ และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

12.00 น. (เที่ยง)
 อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาความสนุกของท่าน ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

17.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา
**หมายเหตุ สำหรับการยื่นวีซ่ากรุ๊ป หลังจากที่ท่านได้รับอนุมัติผลวีซ่าให้เดินทางได้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ หากท่านมีการยกเลิกการเดินทางพร้อมกรุ๊ป ในวันที่เดินทางนั้นๆ ท่านจะต้องพาสสปอร์ตคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อที่จะทำการยกเลิกวีซ่านั้นทันที เพราะว่าท่านไม่สามารถนำวีซ่านั้นไปใช้กับการเดินทางอื่นๆได้ และจะเป็นผลดีสำหรับท่าน ในการขออนุมัติวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปด้วย **
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ายื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ครั้งเดียว) 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)


อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 • ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า 
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
 • ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)


หมายเหตุ

หมายเหตุ   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

 เงื่อนไข

วิธีการชำระเงิน           กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท

{  แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

{ นัดรับเอกสารหนังสือเดินทาง  และเอกสารยื่นวีซ่า (กรณียื่นวีซ่า)

{ กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์

{ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

{ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง                 ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

{ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท                                ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน                คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน                ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ  (โปรดอ่าน)

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง  หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นหากท่านถูก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
  ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 •  
เอกสารในการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

**  โปรดทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้พร้อม **

ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ก็ต่อเมื่อ เอกสารพร้อมหมดทุกท่าน หากเอกสารของท่านใดท่านหนึ่งในกรุ๊ปไม่พร้อม ทางบริษัทจะไม่สามารถทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางไม่ต้องมาโชว์ตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ยกเว้นชาวต่างชาติที่จะต้องยื่นวีซ่า และคนต่างด้าว) หากผู้เดินทางท่านใด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เล่มจริงของหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ในระหว่างการรอยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้น ผู้เดินทางสามารถยื่นวีซ่าเดี่ยวได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องมาโชว์ตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่า (JVAC) พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาทั้งหมด มาโชว์ที่เคาท์เตอร์รับยื่นเรื่องวีซ่าด้วย ( วีซ่ากรุ๊ปและเดี่ยว ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ )

1.เอกสารทั่วไป

1. หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องเหลืออายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่จะเดินทาง) พาสปอร์ตเล่มเก่า ให้นำมาด้วย (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น **สำคัญมาก** (ไม่รับรูปชุดครุย หรือชุดราชการ) ห้ามถ่ายรูปด้วยตัวเอง ห้ามรูปมีเงาสะท้อน ห้ามสวมแว่นตา  ขอความกรุณาอย่าแม็กรูป ติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  (ถ้าชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้านมีการแก้ไข กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย)

4. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่า ** สำคัญมาก จะต้องกรอกทุกท่าน **

5. สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี กรุณาแนบมาด้วย) 

2.หลักฐานการเงิน

สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว (ออมทรัพย์) อัฟเดทจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเล่มปัจจุบันไม่ครบ 6 เดือน จะต้องถ่ายเล่มเก่าทั้งเล่ม (รวมทั้งหน้าที่เป็นหมายเลขบัญชี) **สำคัญมาก**

*** ทางสถานฑูต ไม่รับ BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ และบัญชีกระแสรายวัน ***

3.หลักฐานการงาน

 • เจ้าของกิจการ                                 สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

(คัดจากกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่สังกัด  ภาษาอังกฤษและฉบับจริงเท่านั้น
 • ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
 • นักเรียน นักศึกษา                          หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (ตัวจริงภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ( อายุตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ )  ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่)

1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง โดยทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต ในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับผู้ปกครอง (พ่อและแม่) จะต้องไปดำเนินการ และใช้หลักฐานการทำงานของพ่อหรือแม่ และสำเนาสมุดเงินฝากของพ่อหรือแม่ แนบมาด้วย (ถ้าเดินทางพร้อมพ่อ หรือแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำเอกสารชุดนี้)  (ฉบับจริง)

2.หนังสือรับรองการทำงานของพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้รับรอง (ภาษาอังกฤษฉบับจริง) พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ พร้อมทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) หรือต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน พร้อมกับต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าปกติ (บางกรณีระยะเวลาพิจาณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com