ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน GE

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน

สายการบิน : TRANS ASIA ( GE )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
: กรุงเทพ ไทเป NOVOTEL HOTEL ไทเป สนามบินชิโตเช่ ภูเขาโซวะ ชินซัง - ภูเขาไฟอุสึ -ฟาร์มหมีสีน้ำตาล : ทะเลสาบโทยะ สวนเขากีบเท้าแกะ โอตารุ ซัปโปโร กินขาปูยักษ์ เบียร์ไม่อั้น อิสระช้อปปิ้งสึสึกิโนะสวนโอโดริ ตึกเก่ารัฐบาล (ผ่านชม) ฟูราโน ฟาร์มโทมิตะ หุบเขาหลากสี4ฤดู บิเอ เข้าที่พัก เมืองโชอุนเคียวน้ำตกริวเซ - น้ำตกกิงกะ โรงงานไวท์โทกาชิ สถานีโคฟุคุ – อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโดอาบน้ำแร่ธรรมชาติในโรแรม สนามบินโอบิฮิโระ ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

HOKKAIDO LAVENDER HAPPY FAMILY TRIP 7 วัน 6 คืน บิน TRANS ASIA 19- 25 /7 /13 ราคา 55,500.-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพ ไทเป NOVOTEL HOTEL


16.30 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G ประตู 3 สายการบิน TRANS ASIA มีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน

19.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน TRANS ASIA  เที่ยวบินที่ GE868

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
พักที่ : NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.novoteltaipeiairport.com/

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ไทเป สนามบินชิโตเช่ ภูเขาโซวะ ชินซัง - ภูเขาไฟอุสึ -ฟาร์มหมีสีน้ำตาล


4.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

7.00 น.
เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน TransAsia Airways เที่ยวบินที่ GE670

11.00 น.
ถึงสนามบินชิโตเช่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านชม“ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่า สุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ จากนั้นภูเขาไฟอุสุ ภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20 - 50 ปี ดังนั้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปะทุไปเมื่อปีพ.ศ.2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลพันธ์ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเชียเท่านั้น...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง รวมทั้งเป็นแหล่ง“ออนเซ็น” ที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่: TOYA KANKO HOTEL หรือ TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า
******* หลังอาหารเย็น ท่านสามารถชมพลุไฟได้จากโรงแรม********** Toya Lake Long-run Firework Festival ซึ่งจัดขึ้นทุกปีบริเวณทะเลสาบโทยะ พลุจะถูกจุดทุกวันช่วงเวลาประมาณ 20.45-21.05 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมพลุ ดอกไม้ไฟมากกว่า 400 ลูก
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น : ทะเลสาบโทยะ สวนเขากีบเท้าแกะ โอตารุ ซัปโปโร กินขาปูยักษ์ เบียร์ไม่อั้น อิสระช้อปปิ้งสึสึกิโนะ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สวนเขากีบเท้าแกะ ชื่อนี้ได้มาจากลักษณะของสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกีบเท้าของแกะ ที่เขานี้จะมีทางน้ำไหลลงมา น้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ คนที่ไปเที่ยวที่นี่ มักจะนำกระบอกน้ำไปรองน้ำกลับมาที่บ้าน

12.00 น. (เที่ยง)
 บริการอาหารกลางวัน คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมนติค คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกาแฟ Silver Bells เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ชา, กาแฟ, หรือ น้ำส้ม ได้ 1 ชนิด พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับทัวร์ของเรา แจกฟรี แก้ว กาแฟ Hello Kitty กลับเป็นของที่ระลึก จากนั้นท่านสามารถเดินชม โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวานได้อย่างอิสระ เดินทางสู่เมืองซัปโปโร

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ เมนู ขาปูยักษ์ พร้อม เบียร์ไม่อั้น พักที่: SAPPORO EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สวนโอโดริ ตึกเก่ารัฐบาล (ผ่านชม) ฟูราโน ฟาร์มโทมิตะ หุบเขาหลากสี4ฤดู บิเอ เข้าที่พัก เมืองโชอุนเคียว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองเล็กๆที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขา ยูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศเย็น แห้ง ประกอบกับสภาพดินในแถบนั้น เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม จะมีดอกไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปปี้ ดอกกุหลาบ ดอกมัสตาร์ด ดอกกุหลาบญี่ปุ่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวัน และดอกคอสมอส นำท่านเที่ยว TOMITA FARM ฟาร์มยุคแรกที่นักบุกเบิกการปลูกดอกไม้มาสร้างไว้ ท่านจะได้ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่พากันผลิดอกบานสะพรั่ง สวยสดงดงาม แข่งกันอวดสายตาของนักท่องเที่ยว เป็นภาพลายสายรุ้งที่ทอดตัวยาวอยู่บนพื้นดิน เป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยว ที่หลงใหลแห่แหนกันมาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งท่านจะได้ชมความความงามของหุบเขาหลากสี4ฤดู ที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ตามเนินเขา

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนเป็นทิว ทำให้เกิดภาพวิวที่สวยงาม ประกอบกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น Beet root,มันสำปะหลัง, ข้าว ทำให้เกิดภาพ Panoramic ที่ต่างจากเมืองอื่นๆ นำท่านสู่ ฟาร์มชิกิซาอิให้ท่านเดินชมสวนชมดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร่

เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำตกริวเซ - น้ำตกกิงกะ โรงงานไวท์โทกาชิ สถานีโคฟุคุ – อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโด


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก เป็นทัศนียภาพที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง และน้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็ก ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายแสนงดงามอิสระ ให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม โรงงานไวท์โทกาชิ

12.00 น. (เที่ยง)
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านสู่เมือง โอบิฮิโระ (obihiro) เมืองโอบิฮิโระ เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองโดยเลียนแบบมาจากกรุงวอชิงตันดี ซี ของสหรัฐอเมริกา โอบิฮิระ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพอันงดงาม จนกลายเป็นนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นำท่านเยี่ยมชม สถานีโคฟูคุ สถานีรถไฟเก่าแก่ที่เคยเปิดให้บริการจริงในอดีต แต่ในปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าใครมาที่สถานีนี้แล้วจะพบกับโชคดี เพราะคำว่า โคฟูคุ แปลว่า ความสุข

เย็น
บริการอาหารเย็น
ที่พัก HOTEL DAIHEIGEN หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ธรรมชาติในโรแรม สนามบินโอบิฮิโระ ไทเป


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่นำท่านสู่สนามบินโอบิฮิโระ

13.00 น.
เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน TransAsia Airways  เที่ยวบินที่ GE679

เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

16:00 น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน จากนั้นนำท่าน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด

วันที่ 7 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพ


5.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมอังกฤษ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

16:00 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Transfer Asia  เที่ยวบินที่ GE867

19.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
 • 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า) สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร


หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน  ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุด วิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน  :     

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน

การยกเลิก :              กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :    รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /

 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com