ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CA

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : AIR CHINA ( CA )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ซัปโปโร – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์-แช่ออนเซน โซอุนเคียว – คามิกาว่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ไอซ์พาวิเลี่ยน) – อาซาฮิคาว่า-หมู่บ้านราเม็ง – ฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – ชมดอกลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ยูบาริ…..พิเศษ..ชมเมลอนที่อร่อยที่สุดของญี่ปุ่น ยูบาริ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงเป่าแก้ว- โรงงานช็อคโกแลต – รีราเอ้าท์เลทซัปโปโร – ตลาดปลา – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

** เดินทางโดยสายการบินแอร์ไชน่า สายการบินแห่งชาติของประเทศจีน ** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน ** บริการขนมและน้ำดื่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ ** แช่น้ำแร่ออนเซน ** ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่โทมิตะฟาร์ม ** พิเศษ..ชิมเมลอนที่อร่อยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ** ชมตลาดปลายามเช้าของเมืองซัปโปโร ** ชมพิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง (ไอซ์พาวิเลี่ยน) ** อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด ** อาหารครบทุกมื้อ (ไม่ต้องซื้อทานเอง)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินสุวรรณภูมิ


22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ซัปโปโร – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์-แช่ออนเซน


1.00 น. (ตีหนึ่ง)
เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

6.30 น.
ถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

8.00 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA169 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.00 น.
ถึง สนามบินชิโตเช่ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าออกเมือง เกาะฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น รองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิมเกาะฮอกไกโดเป็นที่อาศัยของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายกับอินเดียนแดงของอเมริกา คำว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาป แม่น้ำ และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นำเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียว หรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่เมฆ” เมืองตากอากาศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ที่ซ่อนเสน่ห์และสีสันความงามตามธรรมชาติด้วยความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงเสียดฟ้ากว่า 150 เมตร นำท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็นทัศนียภาพที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SOUNKYO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โซอุนเคียว – คามิกาว่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ไอซ์พาวิเลี่ยน) – อาซาฮิคาว่า-หมู่บ้านราเม็ง – ฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – ชมดอกลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ยูบาริ…..พิเศษ..ชมเมลอนที่อร่อยที่สุดของญี่ปุ่น


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกันกับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ไอซ์พาวิเลี่ยน) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมาตรงที่ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็ง ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ และการแกะสลักหิมะ โดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะ ที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อยให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็น กับอุณหภูมิ-41 องศาเซลเซียส พบกับความน่ารักของ นางฟ้าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ท่านบันทึกภาพความประทับใจ (ไม่รวมค่าเรื่องเล่นต่างๆ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร อาซาฮิคาว่า เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน ราเมนต้นตำรับชื่อก้องโลกย่าน นำท่านลิ้มลอง อะซะฮิคะวะราเมน มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโร โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนที่หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมนแห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะ เพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการราเม็งต้นตำหรับ ท่านละ 1 ชาม

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อชม โทมิตะฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน นำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊อปปี้ / มิ.ย.- ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์) ในฤดูร้อนสำหรับฮอกไกโดนี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน และสิงหาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบานและส่งกลิ่นหอม โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูก หูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ มากมายตามอัธยาศัย และที่พลาดไม่ได้ไม่ได้คือ ไอศรีมกลิ่นลาเวนเดอร์ ที่รสชาดละมุนลิ้นมากๆ ถ้าท่านได้ลองชิมและจะประทับใจไม่รู้ลืมเลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี และได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติ ความอร่อยของผลไม้เมลอนขึ้นชื่อ และยังเป็นเมลอนอร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอั้น 
พักที่ MT. RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ยูบาริ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงเป่าแก้ว- โรงงานช็อคโกแลต – รีราเอ้าท์เลท


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ที่เมืองนี้ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทาระบะ และปูซึไว ปูที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทาน พร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดจากเมืองไทย

บ่าย
นำท่านเข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Glass Factory) ท่านจะได้พบกับกระบวนการเป่าแก้วด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะได้แก้วที่ออกมาในหลากรูปแบบและหลายสีสัน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมสมนาคุณทุกท่านด้วย ถ้วยคิตตี้ลาเวนเดอร์ (มีที่เดียวในโลก) ให้ท่านได้นำกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ อยู่ที่เมืองซัปโปโรโรงงานตั้งอยู่ในสวน Shiroi Koibito ภายในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็โรงงานชอคโกแลตที่มีชื่อเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นอกจากนั้นที่สวนแห่งนี้ยังมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วย ที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งนี้คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้สอดใส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย นอกจากนั้นยังสามารถลองทำคุกกี้ในแบบฉบับของคุณเองได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ RERA OUTLETS MALL ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวบรวม สินค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นพบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจได้จากที่นี่โดยสินค้า บางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอั้น 
พักที่ SAPPORO TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร – ตลาดปลา – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลายามเช้าของเมืองซัปโปโร มีปลาและอาหารทะลสดๆ มากมายให้ท่านได้เลือกชม ตลาดปลา สำหรับที่นี่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการกินแน่นอน เพราะที่นี่คือตลาดปลาที่มีขายทั้งขาปูยักษ์ ปลาสด หอยเซลล์และอื่นอีกมากมาย รวมถึงการปรุงสำเร็จเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้ลิ้มรส และได้เลือกซื้ออาหารทะเลกันตามที่ต้องการ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

14.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA170 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.00 น.
ถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ)

19.30 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.30 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเดินทางแต่ละกรุ๊ป จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตรานี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 40 กิโลกรัม) โหลดใต้เครื่องบิน 2 ใบเท่านั้น 
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ายื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ครั้งเดียว) 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 • ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า 
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
 • ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)


หมายเหตุ

หมายเหตุ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

 เงื่อนไข

วิธีการชำระเงิน           กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท

{  แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

{ นัดรับเอกสารหนังสือเดินทาง  และเอกสารยื่นวีซ่า (กรณียื่นวีซ่า)

{ กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์

{ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

{ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง                 ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

{ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท                                ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน                คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน                ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ  (โปรดอ่าน)

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง  หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
  ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทฯ จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
เอกสารในการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

**  โปรดทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้พร้อม **

ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ก็ต่อเมื่อ เอกสารพร้อมหมดทุกท่าน หากเอกสารของท่านใดท่านหนึ่งในกรุ๊ปไม่พร้อม ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางไม่ต้องมาโชว์ตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ยกเว้นชาวต่างชาติที่จะต้องยื่นวีซ่า และคนต่างด้าว) หากผู้เดินทางท่านใด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เล่มจริงของหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ในระหว่างการรอยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้น ผู้เดินทางสามารถยื่นวีซ่าเดี่ยวได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องมาโชว์ตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่า (JVAC) พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาทั้งหมด มาโชว์ที่เคาท์เตอร์รับยื่นเรื่องวีซ่าด้วย (วีซ่ากรุ๊ปและเดี่ยว ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ)

1.เอกสารทั่วไป

1. หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องเหลืออายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่จะเดินทาง) พาสปอร์ตเล่มเก่า ให้นำมาด้วย (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น **สำคัญมาก** (ไม่รับรูปชุดครุย หรือชุดราชการ) ห้ามถ่ายรูปด้วยตัวเอง ห้ามรูปมีเงาสะท้อน ห้ามสวมแว่นตา  ขอความกรุณาอย่าแม็กรูป ติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  (ถ้าชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้านมีการแก้ไข กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย)

4. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่า ** สำคัญมาก จะต้องกรอกทุกท่าน **

5. สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี กรุณาแนบมาด้วย) 

2.หลักฐานการเงิน

สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว (ออมทรัพย์) อัฟเดทจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเล่มปัจจุบันไม่ครบ 6 เดือน จะต้องถ่ายเล่มเก่าทั้งเล่ม (รวมทั้งหน้าที่เป็นหมายเลขบัญชี) **สำคัญมาก**

*** ทางสถานฑูต ไม่รับ BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ และบัญชีกระแสรายวัน ***

3.หลักฐานการงาน

 • เจ้าของกิจการ                                 สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

(คัดจากกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่สังกัด  ภาษาอังกฤษและฉบับจริงเท่านั้น
 • ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
 • นักเรียน นักศึกษา                          หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (ตัวจริงภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก (อายุตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่)

1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง โดยทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต ในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับผู้ปกครอง (พ่อและแม่) จะต้องไปดำเนินการ และใช้หลักฐานการทำงานของพ่อหรือแม่ และสำเนาสมุดเงินฝากของพ่อหรือแม่ แนบมาด้วย (ถ้าเดินทางพร้อมพ่อ หรือแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำเอกสารชุดนี้)  (ฉบับจริง)

2.หนังสือรับรองการทำงานของพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้รับรอง (ภาษาอังกฤษฉบับจริง) พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ พร้อมทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) หรือต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน พร้อมกับต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าปกติ (บางกรณีระยะเวลาพิจาณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com