ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน GE

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน

สายการบิน : TRANS ASIA ( GE )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพ - ไทเป - NOVOTEL HOTEL ไทเป - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง – ฮาโกดาเตะไนท์วิว – อาบน้ำแร่ยูโนคาวาตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการรูปดาว GORYOKAKU –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ-สวนสาธารณะ โอนูมะ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty - สวนโอโดริเมืองซัปโปโร – อดีตทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ – อาซาฮีคาว่าโรงกลั่นสาเกโอโทโกยามะ – หมู่บ้านราเมง – สนามบินอาซาฮิคาวะ – ไทเป – ซีเหมินติงพิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

เที่ยวญี่ปุ่นในฤดูกาลอบอุ่น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ -จิโกกุดานิ - หมู่บ้านนินจา- ป้อมปราการรูปดาว-คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -SUSUKINO
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพ - ไทเป - NOVOTEL HOTEL


16.30 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ G ประตู 3 สายการบิน TRANS ASIA เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

19.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน TRANS ASIA  เที่ยวบินที่ GE868 บริการอาหารบนเครื่อง

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำ ท่านเข้าที่พักใช้เวลาในการ เดินทางไม่เกิน 5 นาที พักที่ NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.novoteltaipeiairport.com/

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ไทเป - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง – ฮาโกดาเตะไนท์วิว – อาบน้ำแร่ยูโนคาวา


5.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

7.00 น.
น เหินฟ้าสู่เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน TransAsia Airways เที่ยวบินที่ GE672

12.00 น. (เที่ยง)
ถึงสนามบินฮาโกดาเตะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ ภายในโกดังแห่งนี้ท่านจะได้เลือกซื้อเลือกชิมสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเค้กนมสดที่ขึ้นชื้อมากสำหรับเมืองฮาโกดาเตะ จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับวิวที่สวยติดอันดับ1ใน3ของโลก ที่ ฮาโกดาเตะไนท์วิว

เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักที่ YUNOKAWA KANKO HOTEL จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการรูปดาว GORYOKAKU –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ-สวนสาธารณะ โอนูมะ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล


เช้า
รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ถนนที่เต็มไปด้วยแผงขายอาหาระทะเลกว่า 360แผง จากนั้นนำท่านไปชมความงามของธรรมชาติที่ ป้อมปราการรูปดาว GORYOKAKU สถานที่ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวแบบตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นในปี 1866 กลายสภาพเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบัน ภายในป้อมมีสำนักงานปกครองฮะโกะดะเตะซึ่งเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อมานำท่านไปยังพิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมการวิธีแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และชวนให้ท่านลิ้มรสไอศครีมรสแปลกรสสาหร่ายทะเลซึ่งมีเพียงที่เดียวเท่านั้น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านไปยังทางตอนเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ สวนสาธารณะโอนุมะ ที่มีทะเลสาบโคนุมะ อยู่เบื้องหน้า และมีภูเขาโคมะกะดะเค เป็นฉากหลังเสริมให้มีความงามตามธรรมชาติที่สวยลงตัวตลอดทุกฤดูกาล พิเศษ! ปั่นจักรยานมังกร จากนั้นนำท่านสู่เมือง โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด พาชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิด จากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านไปยังภูเขาไฟโชวะ หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ซึ่งข้างๆ ภูเขาไฟโชวะจะเป็นภูเขาไฟอุสึ ได้ถือว่าเป็นภูเขาที่ให้กำเนิดภูเขาไฟโชวะ และตามด้วย ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งปัจจุบันได้ถือว่าเป็นพันธ์หมีที่หาดูได้ยาก ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักที่ TOYA SUN PALACE

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty - สวนโอโดริ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บน ที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมนติก นำท่านชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ จากนั้นท่านสามารถเดินชม โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวานได้อย่างอิสระ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกาแฟ Silver Bells เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ำส้ม ได้ 1 ชนิด พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับทัวร์ของเรา แจกฟรี แก้ว กาแฟ Hello Kitty กลับเป็นของที่ระลึก นอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายภาพรวมกับนาฬิกาไอน้ำโบราณที่หน้าตึกพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ได้อีกด้วย

12.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านชมสวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน สวนโอโดริเป็นหนึ่งในสามแห่งของสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ซึ่งจัดขึ้นราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนาน 1 สัปดาห์

เย็น
***** กินบุฟเฟต์เมนูขาปูยักษ์ เบียร์ไม่อั้น ****** ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร – อดีตทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ – อาซาฮีคาว่า


เช้า
รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ซัปโปโระ ผ่านชมอดีตธรรมเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งเป็นอิฐที่ทำจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยังใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่ ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ทำให้จัดเป็นอาคารที่เก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านไปยังดิวตี้ฟรีเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนคนเดินทานุกิโคจิเป็นถนนยาวหนึ่งกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของฝากและ ร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้าน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักที่ ASAHIKAWA GRAND HOTEL จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 6 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โรงกลั่นสาเกโอโทโกยามะ – หมู่บ้านราเมง – สนามบินอาซาฮิคาวะ – ไทเป – ซีเหมินติง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นเสาเกโอโทโกยามะ เป็นหนึ่งในโรงผลิตสาเกญี่ปุ่นคุณภาพยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด รู้จักสาเกแบบเจาะลึก ตั้งแต่การทำสาเกแบบดั้งเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค แวะดื่มด่ำรสชาติที่แตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รับรองท่านจะติดใจ อร่อยกับอะซะฮิคะวะราเมนที่หมู่บ้านราเมน มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู๊ด

12.00 น. (เที่ยง)
นำท่านเดินทางสู่นำท่านสู่สนามบินอาซาฮิคาว่า14.00 น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน TransAsia Airways เที่ยวบินที่ GE675 บริการอาหารบนเครื่อง

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักที่โรงแรม NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

17.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน จากนั้นนำท่าน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว นำท่านช็อปปิ้งที่ ซีเหมินติง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย ในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของใต้หวัน

วันที่ 7 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมอังกฤษ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน

13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

16:00 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Transfer Asia เที่ยวบินที่ GE867 บริการอาหารบนเครื่อง

18.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
  • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • 5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

2.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3.        เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.        กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

5.        รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย

6.        มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.        เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

หมายเหตุ :           รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน  :          กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน

การยกเลิก :          กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

                        กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้จ่าย

                        เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

                        กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com