ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ  หมู่บ้านฮอลแลนด์


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอลแลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - เฮาส์เทนบอช หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอะโส– นั่งกระเช้าไฟฟ้า- ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - คาแนลซิตี้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

…เที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ คิวชู สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ฟุกุโอกะ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเชีย ที่การันตีโดยนิตยสาร เอเชีย วีค ราคามั่นใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จุใจโหลดกระเป๋า 20 กก. และสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กก. มาตรฐานการซ่อมบำรุง ระดับโลก เลือกเที่ยวบินได้มากกว่า อาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการ เที่ยวบิน ตรงเวลา
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอลแลนด์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


21.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอน การเช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์เตอร์ D

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - เฮาส์เทนบอช


8.00 น.
เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว “ฟุกุโอกะ” เป็นเมืองเล็ก ๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ เลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส …นำท่านเดินทางสู่เมือง นางาซากิ (NAGASAKI) เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีต เมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่าง ๆ กับโลกตะวันตก ซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นางาซากิถือเป็นเมืองท่าแห่งเดียว ที่เป็นหน้าต่างไปสู่ต่างประเทศ ติดต่อกับเกาหลี หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นได้จากร่องรอยทางวัฒนธรรมจากประเทศจีน และประเทศแถบยุโรป ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในนางาซากิ ในนางาซากิมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น สวนแห่งสันติภาพ ไชน่าทาวน์ และวิวกลางคืนอันสวยงามติดอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่น นำท่านชมรอบๆ บริเวณ “อะตอมมิคบอมบ์” เพื่อย้อนรำลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้งระเบิดปรมณู” ที่เมืองนางาซากิ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซากสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่นต่อรุ่น ...นำท่านร่วมลำลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หรือ “หมู่บ้านฮอล์แลนด์” (HUIS TEN BOSCH) (ค่าทัวร์รวมเฉพาะบัตรผ่านประตูใหญ่ ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่นที่เมืองซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีห้องพักสไตล์ยุโรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดอกทิวลิป” มีกังหันลมขนาดยักษ์และอาคารก่ออิฐที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถว ภายในเฮ้าส์เทนบอชยังมีโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด และ ร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก NAGASAKI WATER MARK HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
เหิรฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบปปุ (BEPPU) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ และในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประ กอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน ซึ่งคุณสมบัติที่ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปอีกเช่นกัน อาทิเช่น รักษาโรคไขข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หรือรักษาผิวพรรณ

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (YUFUIN) เป็นหมู่บ้านเล็กๆทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ เป็นต้นแบบหมู่บ้าน OTOP ของญีปุ่น และเป็นเมืองนี้มีชื่อเสียงอีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบที่เป็นจุดชมใบไม้แดงได้สวยอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการท่านด้วย เซ็ทอาหารญี่ปุ่น “ไคเซกิ” แบบเบปปุ ซึ่งจะเป็นอาหารที่นึ่งจากบ่อน้ำร้อนจิโกคุแทนหม้อชาบูชาบู “อาหารชุดไคเซกิ” เป็นอาหารของคนชั้นสูงระดับไดเมียว รับประทานกันในสมัยก่อนส่วนใหญ่แล้วจะทานกันในช่วงพิธีชงน้ำชาญี่ปุ่น ไคเซกิก็มีหลากหลายสไตล์ต่างๆ กันไป ในสำรับก็จะมีเท็มปุระ, ปลาดิบ, ชุดชาบู, อาหารทานแกล้ม, ข้าว, ซุปมิโซะ, ของหวานเป็นเค้กซอฟท์ครีมสดสตอเบอร์รี่
หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
ที่พัก BEPPU HANABISHI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติอะโส– นั่งกระเช้าไฟฟ้า- ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - คาแนลซิตี้


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอะโส (Mt.Aso) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและยังครุกรุ่นอยู่ ซึ่งมีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สู่ ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร ชมปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน้ำกำมะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเลสาบที่สงบนึ่งท่ามกลางหุบเขา พร้อมควันไอพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจของ ลาวา ที่ยังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... นำท่านสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประสาทที่สร้างในปี ค.ศ.1607 (พ.ศ.2150) นับเป็นปราสาทสำคัญมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ช่วงก่อสร้าง มีการปลูกต้นแปะก๊วย เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้อยู่อาศัยในปราสาทจะมีอาหารรับประทานหากมีการรบเกิดขึ้น คงกลายเป็นที่มาของชื่อปราสาทอีกชื่อว่า จินแนน-โจ (ปราสาทแห่งต้นจินโกะ หรือแปะก๊วย) พื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร รวมพื้นที่บริเวณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร (โหว?) ตัวปราสาทมีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทเดิมถูกทำลายด้วยไฟ ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ปราสาทนี้เป็นที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นจากกลยุทธ์สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างตามแนวกว้าง ความสวยงามของเส้นโค้งของฐานปราสาทที่เป็นหินโค้งสวยไล่ระดับไปจนถึงตัวปราสาท เทคนิคที่สวยงามกลับทำให้ศัตรูยากที่จะเข้าถึงหรือโจมตีได้ …นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” จากนั้นนำท่านสู่ “คะแนล ซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... เพรียบพร้อมไปด้วย โรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง, สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ... นำท่านสู่ ราเมง สเตเดี้ยม (RAMEN STADIUM) ท่านสามามารถเลือกลิ้มลอง ราเมง รสชาติดั้งเดิม ซึ่งท่านไม่ควรพลาด เพราะ ฮากาตะ ราเมง (HAKATA RAMEN) ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดราเมงของญี่ปุ่น ราเมง สเตเดี้ยม (Ramen Stadium) ได้รวมสุดยอดร้านราเมงเอาไว้มากมาย รสชาติและสีสันแตกต่างกัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก HAKATA EXCEL TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

11.30 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.00 น.
เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม........
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว//ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์//ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ// โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) // ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง // ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)//หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 700 เยน / วัน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น/ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์


หมายเหตุเงื่อนไข

การสำรองที่นั่ง    

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ   10,000 บาท   ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หน้าพาสปอร์ต) พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-5309500 และส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

>>การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยัน เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

>>บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการ

เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้า

ทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>>บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>> ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาท เงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

>> อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน   กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

>>กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

**เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com